menu

Standpunten

Waar staat FVD als het gaat om de boeren, immigratie of de EU bijvoorbeeld? Bekijk hieronder onze plannen voor Nederland - en onze visie per deelonderwerp.

Soevereiniteit

Soevereiniteit

 • Intelligente uittreding uit de EU, herziening betrokkenheid bij andere internationale organisaties
 • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
 • Nederlandse wet altijd boven internationale verdragen en afspraken
Lees meer
Immigratie & remigratie

Immigratie & remigratie

 • Naturalisatie- en asielstop van ten minste 10 jaar
 • Remigratie ondersteunen en stimuleren
 • Invoeren GreenCard naar Amerikaans model
 • Politiek asiel voor Julian Assange en Edward Snowden
Lees meer
Woke & LHBT-propaganda

Woke & LHBT-propaganda

 • Verbod op transgender-propaganda op scholen en in tv-programma's voor jeugd
 • Geslachtsveranderingsoperaties en hormoontherapie/puberteitsremmers voor minderjarigen verbieden
 • Politieke sturing in schoolboeken onafhankelijk laten onderzoeken en terugdringen
Lees meer
Kartelbestrijding

Kartelbestrijding

 • Bindende referenda naar Zwitsers model
 • Gekozen Burgemeesters en Commissarissen van de Koning
 • Grondige sanering van de NPO
Lees meer
Klimaat

Klimaat

 • Klimaatwet intrekken
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto's
 • Stopzetten plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales
Lees meer
(Digitale) euro

(Digitale) euro

 • Intelligente Nederlandse uittreding uit de euro
 • Nooit akkoord gaan met (nog meer) welvaartsoverdracht
 • Nooit akkoord gaan met CBDC
Lees meer
Landbouw, veeteelt & visserij

Landbouw, veeteelt & visserij

 • Volledige stikstofbeleid van tafel: kritische depositiewaarden, AERIUS en reductiedoelstellingen schrappen
 • Nooit akkoord gaan met onteigening of 'vrijwillige' uitkoop, behoud van de agrarische sector als uitgangspunt
 • In de EU keihard opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij
Lees meer
Aanpak dikastocratie

Aanpak dikastocratie

 • Schrappen artikel 93 en 94 van de Grondwet
 • Invoeren Wet op de rechtsvinding
 • Bestrijden ideologische benoeming rechters via parlementaire ondervragingscommissie
Lees meer
Medialandschap

Medialandschap

 • Ingrijpende sanering budgetten NPO
 • Onafhankelijke Raad van Toezicht aanstellen
 • Ruim baan voor nieuwe omroepen zoals ON!, geen politieke inmenging op inhoud programma's
 • Beschermingswet invoeren om controle van (buitenlandse) investeerders op medialandschap te bestrijden
Lees meer
Veiligheid & justitie

Veiligheid & justitie

 • Betere salariëring agenten, meer wijkagenten en heropenen politiebureaus
 • Strafbaar stellen illegaliteit
 • Onafhankelijk onderzoek naar politieke inmenging OM
Lees meer
Europese Unie

Europese Unie

 • Intelligente uittreding uit de Unie (NEXIT)
 • Geen CBDC, voorbereiden Nederlands vertrek uit de euro
 • Toetreden tot de Europese Vrijhandels Alliantie (EFTA)
 • Geen Europese digitale identiteit
Lees meer
Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

 • Nederlands belang altijd voorop stellen
 • Verhoudingen met Rusland normaliseren en sancties opheffen
 • Nederlandse betrokkenheid bij internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) herzien
Lees meer
Economie & belastingen

Economie & belastingen

 • Lastenverlichting door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen
 • Belastingstelsel grondig vereenvoudigen
 • BTW verlagen naar 19 en 6 procent
Lees meer
Defensie & Geopolitiek

Defensie & Geopolitiek

 • Nederlands belang als uitgangspunt: neutraliteit in conflicten die niet in landsbelang zijn
 • Aansturen op vrede in Israël en Oekraïne
 • NAVO-lidmaatschap heroverwegen: in referendum voorleggen aan Nederlandse bevolking
 • Defensiebudget verhogen, betere arbeidsvoorwaarden & zeggenschap over eigen krijgsmachten
Lees meer
Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

 • Nederlands belang voorop: 'trade, not aid'
 • Stoppen met ontwikkelingshulp, alleen (eventueel) noodhulp
 • Geen subsidies voor ngo's
 • Sancties opheffen die Nederland (in)direct raken
Lees meer
MKB

MKB

 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbeteren arbeidsrecht
 • Verlagen belasting
 • Invoeren coronacompensatieregeling
Lees meer
ZZP

ZZP

 • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland
 • Wet DBA onmiddellijk afschaffen, fiscale regelgeving vereenvoudigen
Lees meer
Infrastructuur, verkeer & transport

Infrastructuur, verkeer & transport

 • Geen wagenpark transitie: benzine- en dieselauto's behouden
 • Maximum snelheid terug naar 130 km/u en harder waar dat kan
 • Trajectcontroles afschaffen
 • Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok en slechts één keer wegenbelasting per auto-eigenaar
Lees meer
Wonen

Wonen

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders en asielzoekers
 • Immigratiestop om bevolkingsgroei/woningvraag te remmen
 • Eigen woning nooit in box 3 plaatsen of op andere wijze belasten
 • Stoppen met onnodige (gesubsidieerde) verduurzaming die de prijzen opdrijft
Lees meer
Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten
Lees meer
(Kern)energie & innovatie

(Kern)energie & innovatie

 • Geen CO2-reductiedoelen, doorgaan met gebruik conventionele brandstoffen
 • Aardgasverbod opheffen, ruimhartige compensatie getroffenen Groningen en aardbevingsbestendig maken regio, doorgaan met gaswinning
 • Kernenergie stimuleren
 • Windturbine- en zonneparken ontmantelen
Lees meer
Dierenwelzijn & natuurbeheer

Dierenwelzijn & natuurbeheer

 • Natuurbeleid o.b.v. reële toestand natuur i.p.v. modelmatige kritische depositiewaarden voor stikstof
 • Bestaande natuur koesteren, geen bomenkap en andere destructieve 'herstelmaatregelen'
 • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
 • Vee beschermen tegen de wolf
Lees meer
Microfobie vs. menselijke maat

Microfobie vs. menselijke maat

 • Menselijke maat als uitgangspunt van openbaar bestuur en stedenbouw
 • Gezonde scepsis ten aanzien van schaalvergrotingen en fusies
 • Geen gedwongen gemeentefusies, terugdraaien indien zonder referendum doorgevoerd
Lees meer
COVID-19

COVID-19

 • Vrijheidswet invoeren: nooit meer lockdowns, vaccinatieplichten en andere mensonterende regels
 • Alle historische QR-data vernietigen
 • Verbod op veilige en beproefde medicijnen als ivermectine en hydroxychloroquine opheffen
Lees meer
Kunst, cultuur & erfgoed

Kunst, cultuur & erfgoed

 • Nederlands historisch erfgoed beschermen
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht
Lees meer
Crypto

Crypto

 • Financiële vrijheid en zelfbeschikking als uitgangspunt: zo min mogelijk regelgeving en belasting t.a.v. crypto.
 • KYC-procedures tot een minimum beperken.
 • Crypto als wettig betaalmiddel.
Lees meer
Privacy & digitalisering

Privacy & digitalisering

 • Intrekken Sleepwet, dataverzameling vanuit overheid beperken
 • Digital Services Act terugdraaien
 • Anonimiteit op het internet onvoorwaardelijk waarborgen
 • Regelgeving rondom crypto currency versoepelen
Lees meer
Big Tech

Big Tech

 • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media, invoeren anti-censuurwet
 • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platforms
 • Factcheck meldingen niet meer toestaan, tenzij community driven
Lees meer
AOW

AOW

 • AOW terug naar 65 jaar, keuzevrijheid om te blijven werken
 • Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na 40 jaar werken
 • Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhogen AOW
Lees meer
Pensioen

Pensioen

 • Vrijwillige deelname aan pensioenfonds
 • Hogere (reken)rente, geen euro en kunstmatige lage rente van de ECB
 • Alle pensioenen verplicht en met terugwerkende kracht indexeren
 • Pensioenwet intrekken
Lees meer
Caribische eilanden & Suriname

Caribische eilanden & Suriname

 • Historische relatie met onze overzeese gebiedsdelen versterken
 • Corruptie op de Antillen aanpakken
 • Vrije vestiging van Nederlandse bedrijven en burgers op de Caribische eilanden en in Suriname
Lees meer
Ruimtevaart

Ruimtevaart

 • Investeren in private ruimtevaart initiatieven
 • De Netherlands Space Office uitbouwen tot een eigenstandige ruimtevaartorganisatie
 • Een eigen lanceerplatform op Aruba realiseren
Lees meer