menu

Soevereiniteit

Soevereiniteit
  • Intelligente uittreding uit de EU, herziening betrokkenheid bij andere internationale organisaties
  • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
  • Nederlandse wet altijd boven internationale verdragen en afspraken

Soevereiniteit vormt het uitgangspunt van een democratie. Zonder soeverein parlement dat zélf beslissingen kan nemen, valt er voor de bevolking immers ook niets te kiezen. De afgelopen decennia zijn diverse supranationale organisaties opgericht die onze soevereiniteit ernstig hebben ingeperkt. Daarmee is ons vermogen om te beslissen over - bijvoorbeeld - immigratie, pulsvisserij, rentevoet en buitenlands beleid serieus aangetast.

Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit te laten terugkeren naar het nationale parlement; en ons terug te trekken uit de organisaties die onze soevereiniteit verzwakken of inperken (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de NAVO, het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie).

Het in de Grondwet verankerde ‘monistisch’ stelsel, waarbij internationale verdragen direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde (artikel 93 en 94 Grondwet), wordt omgezet in een ‘dualistisch’ stelsel (zoals in Duitsland en de Verenigde Staten), waarbij internationale afspraken pas geldend worden in de Nederlandse rechtsorde nadat zij eerst via een door ons parlement goedgekeurde (en dus ook door ons parlement weer te wijzigen of in te trekken) omzettingswet zijn aanvaard.

Hierdoor herpakken we de controle over de regels die gelden in ons land en kunnen we niet tegen onze democratische wil in worden gehouden aan internationale bepalingen die mogelijk tegen het Nederlands belang indruisen.

Wij willen:

  • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht; terughalen van overgedragen soevereiniteit.
  • Het monistisch stelsel omzetten naar een dualistisch stelsel (door aanpassing artikelen 93 en 94 Grondwet). Geen directe doorwerking meer van internationale verdragen in de nationale rechtsorde.
  • Een intelligente uittreding uit de Europese Unie. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Nederland bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) worden herzien.
  • Internationale organisaties (zolang onze betrokkenheid hierbij voortduurt) onder het bereik van de Wet Open Overheid plaatsen, door het schrappen van de uitzonderingsgrond in artikel 5.1, tweede lid, onderdeel a.
  • Internationale verdragen opzeggen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het VN-vluchtelingenverdrag dat ons dwingt tot het opnemen van migranten.