Soevereiniteit

Soevereiniteit
  • Uit de EU, macht terug van Brussel naar NL
  • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
  • Opzeggen internationale verdragen die niet in het Nederlandse belang zijn

Soevereiniteit vormt het uitgangspunt van een democratie. Zonder soeverein parlement dat zélf beslissingen kan nemen, valt er voor de bevolking immers ook niets te kiezen. De afgelopen decennia is een aantal supranationale organisaties opgericht die onze soevereiniteit ernstig hebben ingeperkt. Daarmee is ons vermogen om zelf te beslissen over - bijvoorbeeld - immigratie, volksgezondheid, stikstofnormen en rentevoet ernstig aangetast.

Forum voor Democratie streeft ernaar, de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en ons terug te trekken uit de organisaties die onze soevereiniteit verzwakken (zoals de EU, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens). Alle banden met het World Economic Forum dienen te worden verbroken en de Nederlandse relatie met de WHO moet worden heroverwogen.

Het in de Grondwet verankerde monistische stelsel, waarbij internationale verdragen direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde (artikel 93 en 94 Gw.), wordt omgezet in een dualistisch stelsel (zoals in Duitsland en de Verenigde Staten), waarbij internationale afspraken pas geldend worden in de Nederlandse rechtsorde, nadat zij eerst via een door ons parlement goedgekeurde (en dus ook door ons parlement weer te wijzigen of in te trekken) omzettingswet zijn aanvaard.

Hierdoor herpakken we de controle over de regels die gelden in ons land en kunnen we niet tegen onze democratische wil in worden gehouden aan internationale bepalingen die tegen het Nederlands belang indruisen.

FVD wil:

  1. Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht; terughalen van overgedragen soevereiniteit.
  2. Afschaffen monistisch stelsel, geen directe werking meer van internationale verdragen in de nationale rechtsorde.
  3. Intelligente terugtreding uit de Europese Unie, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  4. Verbreken van de banden met het World Economic Forum.
  5. De Nederlandse relatie met de WHO heroverwegen.
  6. Opzeggen internationale verdragen die onze beleidsvrijheid inperken en niet in het Nederlandse belang zijn, zoals het VN-vluchtelingenverdrag.