menu

Standpunten

Verkiezingsprogramma 2023 - 2027

Pro Europa, dus tegen de EU

Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen 2024

Met trots presenteren we het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie, de grootste ledenpartij van Nederland, voor de Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni.

9%
€ 23.356 opgehaald van de € 250.000
Doneren

Waar staat FVD als het gaat om de boeren, immigratie of de EU bijvoorbeeld? Bekijk hieronder onze plannen voor Nederland - en onze visie per deelonderwerp.

Soevereiniteit

Soevereiniteit

 • Intelligente uittreding uit de EU, herziening betrokkenheid bij andere internationale organisaties
 • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
 • Nederlandse wet altijd boven internationale verdragen en afspraken
Lees meer
Immigratie & remigratie

Immigratie & remigratie

 • Naturalisatie- en asielstop van ten minste 10 jaar
 • Remigratie ondersteunen en stimuleren
 • Invoeren GreenCard naar Amerikaans model
 • Politiek asiel voor Julian Assange en Edward Snowden
Lees meer
Woke & LHBT-propaganda

Woke & LHBT-propaganda

 • Verbod op transgender-propaganda op scholen en in tv-programma's voor jeugd
 • Geslachtsveranderingsoperaties en hormoontherapie/puberteitsremmers voor minderjarigen verbieden
 • Politieke sturing in schoolboeken onafhankelijk laten onderzoeken en terugdringen
Lees meer
Kartelbestrijding

Kartelbestrijding

 • Bindende referenda naar Zwitsers model
 • Gekozen Burgemeesters en Commissarissen van de Koning
 • Grondige sanering van de NPO
Lees meer
Klimaat

Klimaat

 • Klimaatwet intrekken
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto's
 • Stopzetten plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales
Lees meer
(Digitale) euro

(Digitale) euro

 • Intelligente Nederlandse uittreding uit de euro
 • Nooit akkoord gaan met (nog meer) welvaartsoverdracht
 • Nooit akkoord gaan met CBDC
Lees meer
Landbouw, veeteelt & visserij

Landbouw, veeteelt & visserij

 • Volledige stikstofbeleid van tafel: kritische depositiewaarden, AERIUS en reductiedoelstellingen schrappen
 • Nooit akkoord gaan met onteigening of 'vrijwillige' uitkoop, behoud van de agrarische sector als uitgangspunt
 • In de EU keihard opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij
Lees meer
Aanpak dikastocratie

Aanpak dikastocratie

 • Schrappen artikel 93 en 94 van de Grondwet
 • Invoeren Wet op de rechtsvinding
 • Bestrijden ideologische benoeming rechters via parlementaire ondervragingscommissie
Lees meer
Medialandschap

Medialandschap

 • Ingrijpende sanering budgetten NPO
 • Onafhankelijke Raad van Toezicht aanstellen
 • Ruim baan voor nieuwe omroepen zoals ON!, geen politieke inmenging op inhoud programma's
 • Beschermingswet invoeren om controle van (buitenlandse) investeerders op medialandschap te bestrijden
Lees meer
Veiligheid & justitie

Veiligheid & justitie

 • Betere salariëring agenten, meer wijkagenten en heropenen politiebureaus
 • Strafbaar stellen illegaliteit
 • Onafhankelijk onderzoek naar politieke inmenging OM
Lees meer
Europese Unie

Europese Unie

 • Intelligente uittreding uit de Unie (NEXIT)
 • Geen CBDC, voorbereiden Nederlands vertrek uit de euro
 • Toetreden tot de Europese Vrijhandels Alliantie (EFTA)
 • Geen Europese digitale identiteit
Lees meer
Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

 • Nederlands belang altijd voorop stellen
 • Verhoudingen met Rusland normaliseren en sancties opheffen
 • Nederlandse betrokkenheid bij internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) herzien
Lees meer
Economie & belastingen

Economie & belastingen

 • Lastenverlichting door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen
 • Belastingstelsel grondig vereenvoudigen
 • BTW verlagen naar 19 en 6 procent
Lees meer
Defensie & Geopolitiek

Defensie & Geopolitiek

 • Nederlands belang als uitgangspunt: neutraliteit in conflicten die niet in landsbelang zijn
 • Aansturen op vrede in Israël en Oekraïne
 • NAVO-lidmaatschap heroverwegen: in referendum voorleggen aan Nederlandse bevolking
 • Defensiebudget verhogen, betere arbeidsvoorwaarden & zeggenschap over eigen krijgsmachten
Lees meer
Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

 • Nederlands belang voorop: 'trade, not aid'
 • Stoppen met ontwikkelingshulp, alleen (eventueel) noodhulp
 • Geen subsidies voor ngo's
 • Sancties opheffen die Nederland (in)direct raken
Lees meer
MKB

MKB

 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbeteren arbeidsrecht
 • Verlagen belasting
 • Invoeren coronacompensatieregeling
Lees meer
ZZP

ZZP

 • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland
 • Wet DBA onmiddellijk afschaffen, fiscale regelgeving vereenvoudigen
Lees meer
Infrastructuur, verkeer & transport

Infrastructuur, verkeer & transport

 • Geen wagenpark transitie: benzine- en dieselauto's behouden
 • Maximum snelheid terug naar 130 km/u en harder waar dat kan
 • Trajectcontroles afschaffen
 • Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok en slechts één keer wegenbelasting per auto-eigenaar
Lees meer
Wonen

Wonen

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders en asielzoekers
 • Immigratiestop om bevolkingsgroei/woningvraag te remmen
 • Eigen woning nooit in box 3 plaatsen of op andere wijze belasten
 • Stoppen met onnodige (gesubsidieerde) verduurzaming die de prijzen opdrijft
Lees meer
Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten
Lees meer
(Kern)energie & innovatie

(Kern)energie & innovatie

 • Geen CO2-reductiedoelen, doorgaan met gebruik conventionele brandstoffen
 • Aardgasverbod opheffen, ruimhartige compensatie getroffenen Groningen en aardbevingsbestendig maken regio, doorgaan met gaswinning
 • Kernenergie stimuleren
 • Windturbine- en zonneparken ontmantelen
Lees meer
Dierenwelzijn & natuurbeheer

Dierenwelzijn & natuurbeheer

 • Natuurbeleid o.b.v. reële toestand natuur i.p.v. modelmatige kritische depositiewaarden voor stikstof
 • Bestaande natuur koesteren, geen bomenkap en andere destructieve 'herstelmaatregelen'
 • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
 • Vee beschermen tegen de wolf
Lees meer
Microfobie vs. menselijke maat

Microfobie vs. menselijke maat

 • Menselijke maat als uitgangspunt van openbaar bestuur en stedenbouw
 • Gezonde scepsis ten aanzien van schaalvergrotingen en fusies
 • Geen gedwongen gemeentefusies, terugdraaien indien zonder referendum doorgevoerd
Lees meer
COVID-19

COVID-19

 • Vrijheidswet invoeren: nooit meer lockdowns, vaccinatieplichten en andere mensonterende regels
 • Alle historische QR-data vernietigen
 • Verbod op veilige en beproefde medicijnen als ivermectine en hydroxychloroquine opheffen
Lees meer
Kunst, cultuur & erfgoed

Kunst, cultuur & erfgoed

 • Nederlands historisch erfgoed beschermen
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht
Lees meer
Crypto

Crypto

 • Financiële vrijheid en zelfbeschikking als uitgangspunt: zo min mogelijk regelgeving en belasting t.a.v. crypto.
 • KYC-procedures tot een minimum beperken.
 • Crypto als wettig betaalmiddel.
Lees meer
Privacy & digitalisering

Privacy & digitalisering

 • Intrekken Sleepwet, dataverzameling vanuit overheid beperken
 • Digital Services Act terugdraaien
 • Anonimiteit op het internet onvoorwaardelijk waarborgen
 • Regelgeving rondom crypto currency versoepelen
Lees meer
Big Tech

Big Tech

 • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media, invoeren anti-censuurwet
 • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platforms
 • Factcheck meldingen niet meer toestaan, tenzij community driven
Lees meer
AOW

AOW

 • AOW terug naar 65 jaar, keuzevrijheid om te blijven werken
 • Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na 40 jaar werken
 • Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhogen AOW
Lees meer
Pensioen

Pensioen

 • Vrijwillige deelname aan pensioenfonds
 • Hogere (reken)rente, geen euro en kunstmatige lage rente van de ECB
 • Alle pensioenen verplicht en met terugwerkende kracht indexeren
 • Pensioenwet intrekken
Lees meer
Caribische eilanden & Suriname

Caribische eilanden & Suriname

 • Historische relatie met onze overzeese gebiedsdelen versterken
 • Corruptie op de Antillen aanpakken
 • Vrije vestiging van Nederlandse bedrijven en burgers op de Caribische eilanden en in Suriname
Lees meer
Ruimtevaart

Ruimtevaart

 • Investeren in private ruimtevaart initiatieven
 • De Netherlands Space Office uitbouwen tot een eigenstandige ruimtevaartorganisatie
 • Een eigen lanceerplatform op Aruba realiseren
Lees meer