MKB

MKB
 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbetering arbeidsrecht
 • Verlaging belasting

Gevestigde partijen luisteren te veel naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de MKB-ers en ZZP’ers. Het MKB wordt onevenredig zwaar getroffen door regulering. Terwijl deze sector het hart vormt van onze economie: het MKB zorgt voor innovatie en creëert 70% van de werkgelegenheid. Dikwijls gaat het hierbij om familiebedrijven. Fiscale maatregelen zijn daarom geboden om hun stabiliteit te verzekeren - zoals het afschaffen van de erf- en schenkbelastingen en het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Ook pakt te starre ontslagbescherming ongunstig uit voor het MKB. MKB-ondernemingen beschikken dikwijls niet over een HR-afdeling. Om een gelijk speelveld te creëren met multinationals is het van belang dat de overheid MKB-bedrijven niet overlaadt met regels en administratieve lasten. Ook zijn strengere douanecontroles nodig op producten die niet aan onze standaarden voldoen en uit lagelonenlanden komen waarmee Nederlandse bedrijven onmogelijk kunnen concurreren. Globalistische giganten als Amazon mogen Nederlandse MKB-bedrijven niet wegconcurreren. Het is in het Nederlands belang dat deze internetbedrijven een eerlijker belastingtarief betalen.

We willen dat het MKB weer mensen durft aan te nemen. Regels omtrent ziekte en ontslag moeten daarom worden versoepeld. Natuurlijk moeten mensen die toch ontslagen worden een fatsoenlijke uitkering krijgen en snel weer elders aan de slag kunnen. Dat lukt echter alleen als andere bedrijven óók mensen durven aan te nemen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: een soepeler ontslagrecht voor het MKB is de meest effectieve oplossing om de werkloosheid snel terug te dringen. Denemarken geeft wat ons betreft het goede voorbeeld. Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid. Juist voor de toekomst van het midden- en kleinbedrijf is ook van groot belang aandacht te blijven geven aan het vakonderwijs en het MBO (zie paragraaf onderwijs).

FVD wil:

 1. Versoepelen ontslagrecht MKB, zodat ondernemers weer meer mensen aannemen.
 2. Vereenvoudigen en versimpelen van de reïntegratieverplichting voor werkgevers.
 3. Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.
 4. Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen.
 5. Afschaffen verplichte bijdragen aan Buma Stemra, Reprorecht en jaarlijkse KvK-registratie, deze zijn door technologische ontwikkelingen achterhaald.
 6. Gelijk speelveld creëren, optreden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.
 7. Staatssecretaris voor het MKB die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen.
 8. Goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven.
 9. Afschaffen van de recentelijk ingevoerde DGA-taks.
 10. Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKB-bedrijven.
 11. Verhoging limiet MKB-borgstellingskrediet van € 250.000.