menu

Defensie & Geopolitiek

Defensie & Geopolitiek
 • Nederlands belang als uitgangspunt: neutraliteit in conflicten die niet in landsbelang zijn
 • Aansturen op vrede in Israël en Oekraïne
 • NAVO-lidmaatschap heroverwegen: in referendum voorleggen aan Nederlandse bevolking
 • Defensiebudget verhogen, betere arbeidsvoorwaarden & zeggenschap over eigen krijgsmachten

Nederland is een land met een lange traditie van neutraliteit. We speelden een doorslaggevende rol bij de organisatie van de Eerste Internationale Vredesconferentie in Den Haag in 1899. We hebben Keizer Wilhelm asiel verleend en uitlevering aan een ‘internationaal gerechtshof’ destijds geweigerd.

In lijn met die traditie ziet FVD een voortrekkersrol weggelegd voor Nederland, als gidsland voor vrede op ons continent. Wij zijn voorstander van het zo spoedig mogelijk beëindigen van de oorlog in Oekraïne. We stellen voor dat Nederland als mediator optreedt bij het opstarten van vredesonderhandelingen tussen de NAVO en Rusland.

Natuurlijk is ons standpunt over Defensie bijgesteld door de oorlog in Oekraïne. We vinden nog steeds dat Nederland zichzelf moet kunnen verdedigen. Dat we in staat moeten zijn om onze vitale infrastructuur te beschermen, om onze landsgrenzen te bewaken en de veiligheid op ons grondgebied te kunnen garanderen. We vinden het een schande dat arbeidsvoorwaarden en budgetten voor materieel, oefeningen en voorraden zó tekortschieten.

Echter: op dit moment gaat iedere euro die we besteden aan Defensie naar de verschrikkelijke NAVO-oorlog tegen Rusland op het grondgebied van Oekraïne. De NAVO is van een defensief militair bondgenootschap verworden tot een politiek-activistische, offensieve organisatie die steeds meer de belangen van het Amerikaanse imperium dient en niet die van Europa. We moeten ons serieus afvragen of het nog in het Nederlands belang is om lid te blijven van de NAVO. Buiten kijf staat dat de oorlog zo snel mogelijk moet stoppen.

Wij willen:

 • Nederlands lidmaatschap van de NAVO heroverwegen en in een referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolking.
 • Een hoger defensiebudget ten behoeve van Nederland; maar pas wanneer we niet langer in een stupide NAVO-oorlog tegen Rusland zijn verwikkeld.
 • Nooit Nederlandse soldaten - of dienstplichtigen - naar Oekraïne.
 • Significant verbeterde arbeidsvoorwaarden voor militairen; speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om behalve een basissalaris ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor hypotheekfinanciering voor militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt vergroot.
 • Respect en waardering voor onze veteranen; meer aandacht voor PTSS en andere aandoeningen ten gevolge van buitenlandse missies.
 • Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de grenzen beter te bewaken.
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud en ontwikkeling van materieel.
 • Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen door de EU of de NAVO wordt bepaald.
 • Zolang Nederland lid is van de NAVO, verzet bieden tegen de toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap.