menu

Veiligheid & justitie

Veiligheid & justitie
 • Betere salariëring agenten, meer wijkagenten en heropenen politiebureaus
 • Strafbaar stellen illegaliteit
 • Onafhankelijk onderzoek naar politieke inmenging OM

De afgelopen decennia zijn we een ruwe en harde samenleving geworden. Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag - ook in vergelijking met ons omringende landen. De aangiftebereidheid is in tien jaar gekelderd. Het vertrouwen in de rechtsstaat staat onder druk. Het gevoel van onveiligheid neemt toe. Deze trends moeten worden gekeerd.

FVD is van mening dat de politie alle misdrijven in beginsel in behandeling moet nemen, net als in Duitsland. Het OM moet vervolgen, tenzij er goede reden is om dat níét te doen. De Duitse politie behaalt een opsporingspercentage van 50%. In Nederland is dat slechts ca. 20%. Daarnaast moet veel meer steun gegeven worden aan de politiemensen op straat. Politiebureaus moeten enerzijds terug in de woonwijken en plattelandsgebieden waar ze zijn wegbezuinigd, met meer wijkagenten. Anderzijds willen we meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Zware misdrijven willen we zwaarder bestraffen. Bij veroordeling voor een delict wordt ieder slachtoffer maar ook ieder eerder delict proportioneel en cumulatief meegewogen. Recidivisten eerder en langer in de cel. Zeer actieve veelplegers komen nu pas in een ISD-traject (Instelling Stelselmatige Daders) na tien misdrijven in de afgelopen vijf jaar. Dat moet worden teruggebracht naar drie. We willen minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten, waarvan de rechter slechts goed gemotiveerd mag afwijken.

FVD is voor modernisering van het drugsbeleid. Het huidige beleid is mislukt: het kost de politie ontzettend veel tijd en geld, maar is volledig ineffectief. Het staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop is legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis. FVD wil het drugsbeleid moderniseren door softdrugs geleidelijk te legaliseren en door meer aandacht aan preventie en de behandeling van drugsverslaving te besteden. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder worden bestraft.

Wij willen:

 • Salarisverhoging politieagenten op straat. Uitbreiden wijkagenten. Heropening politiebureaus.
 • Meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde (zware) criminaliteit.
 • Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen.
 • Opportuniteitsbeginsel vervangen door legaliteitsbeginsel.
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten en recidivisten eerder vastzetten.
 • Strenger straffen misdragingen in gevangenissen.
 • Cumulatieve straffen. Minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten. Drie ernstige misdrijven: levenslange gevangenisstraf.
 • Veroordeling voor een ernstig misdrijf en een dubbel paspoort? Denaturalisatie en uitzetting. Asielzoekers en statushouders die een ernstig misdrijf plegen worden direct vast- en uitgezet.
 • Illegaliteit wordt strafbaar. Herinvoeren grenscontroles: grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectief aanpakken.
 • Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.
 • Opsporing bespoedigen door te profileren op basis van statistisch relevante categorieën.
 • Mogelijkheid voor verdachten om contra-onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij.
 • Onafhankelijk onderzoek naar politieke inmenging binnen het Openbaar Ministerie.