menu

Onderzoeksinstituut subsidieert alleen nog “diversiteit”, Kerseboom (FVD) stelt Kamervragen

Onderzoeksinstituut subsidieert alleen nog “diversiteit”, Kerseboom (FVD) stelt Kamervragen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuw onderzoeksprogramma voor diversiteit en inclusie: Advancing Equity in Academia through Innovation. De grootste Nederlandse financier van wetenschappelijk onderzoek stelt dat dit programma noodzakelijk is om “obstakels die onderzoekers uit ondervertegenwoordigde etnische groepen ervaren in de academische wereld” te doorbreken. Vier onderzoeksprojecten worden hiertoe gefinancierd.

Diversiteit op inhoud vs. persoonskenmerken

De NWO stelt dat een diverse academische wereld nodig is. Hiermee doelt de organisatie niet op een diversiteit aan ideeën, maar op diversiteit van persoonskenmerken zoals geslacht, seksuele voorkeur en etniciteit. Van die eerste, inhoudelijke diversiteit is Forum voor Democratie groot voorstander. Wij maken ons daarom ernstige zorgen over de manier waarop kritische onderzoekers, zoals Laurens Buijs, binnen de academische wereld worden gedwarsboomd.

Echter, de steeds verdergaande focus op diversiteit van persoonskenmerken is in onze ogen juist zeer verkeerd. Dergelijke persoonskenmerken zouden binnen de academische wereld geen rol moeten spelen. Dat de NWO hier belastinggeld aan uitgeeft en kennisinstellingen die zich niet met persoonskenmerken van mede-academici bezighouden zelfs geen subsidie meer wil verstrekken, vindt FVD dan ook een uiterst zorgelijke ontwikkeling.

Etniciteitsquota

Het meest stuitende project binnen het programma is het vierde: Quotas voor de inclusie van geracialiseerde Nederlandse wetenschappers. Het heeft als doel het grootschalig implementeren van verplichte etniciteitsquota voor “geracialiseerd academisch personeel”. De weerstand hiertegen in Nederland moet volgens het project worden weggenomen.

Het idee van dergelijke quota is weerzinwekkend, racistisch en discriminerend en moedigt “racialisering” – het verdelen en rangschikken van mensen gebaseerd op huidskleur – juist aan. Dit soort taxonomische hiërarchie zou onder geen enkele omstandigheid ooit (verplicht) beleid mogen worden in Nederland.

FVD-Kamerlid Simone Kerseboom – die ervaring heeft met de rampzalige effecten van rassenquota op de samenleving en economie in Zuid-Afrika – stelt Kamervragen aan verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Kamervragen van het lid Kerseboom leest u hieronder.

Vragen van het lid Kerseboom aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het nieuwe NWO-programma voor onderzoeksfinanciering dat de etniciteit van academici beoordeelt

Vraag 1

Hoe beoordeelt u het nieuwe onderzoeksprogramma Advancing Equity in Academia through Innovation van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)?

Vraag 2

Acht u het tegenstrijdig dat de NWO zich met dit programma enerzijds richt op het actief steunen van specifieke etnische groepen en anderzijds een cultuur nastreeft “waarin iedereen wordt gewaardeerd, ongeacht zijn etnische achtergrond”? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Hoe is bepaald dat de NWO onder ondervertegenwoordigde etnische groepen verstaat “Nederlandse inwoners met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije”? Waarom worden deze etnische groepen als ondervertegenwoordigd gezien en andere etnische groepen niet? Onder welke omstandigheden acht de NWO deze etnische groepen wel voldoende vertegenwoordigd? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Hoe wordt iemand behorend tot een van deze ondervertegenwoordigd geachte etnische groepen gedefinieerd? Worden academici gescreend op etniciteit of moeten zij zelf hun etniciteit identificeren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Indien een academicus een gemengde etniciteit heeft, tot welke etnische groep behoort hij/zij dan? Indien iemand met een andere etniciteit zich identificeert als behorend tot een ondervertegenwoordigd geachte etnische groep, hoe wordt hier dan binnen het onderzoeksprogramma mee omgegaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Hoe definieert u de term “geracialiseerde Nederlandse wetenschappers”? Waaruit blijkt dat deze groep wordt buitengesloten binnen de Nederlandse academische wereld, zoals wordt beweerd in de beschrijving van het vierde project, Quotas voor de inclusie van geracialiseerde Nederlandse wetenschappers, uit dit onderzoeksprogramma?

Vraag 7

Hoe ziet u de doelstelling van dit vierde project, namelijk de implementatie van verplichte etniciteitsquota in de Nederlandse academische wereld, in het licht van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Kunt u de indiener de wetenschappelijke onderbouwing voor deze verplichte quota, zoals vermeld in de beschrijving van dit vierde project, doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Acht u het wenselijk dat er in Nederland al dan niet verplichte etniciteitsquota worden ingevoerd? Zo ja, waarom wel? Zo nee, hoe gaat u de invoering voor deze quota voorkomen?

Vraag 10

Bent u het met de indiener eens dat diversiteit binnen het academisch veld primair gericht zou moeten zijn op diversiteit van ideeën en niet op “diversiteit op het gebied van gender, LHBTI+ en etniciteit”, zoals Margot Heijnen, lid van de raad van bestuur van de NWO en portefeuillehouder diversiteit en inclusie, stelt? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Vindt u het een goede ontwikkeling dat kennisinstellingen die deze diversiteit op het gebied van gender, LHBTI+ en etniciteit niet nastreven, straks niet meer in aanmerking komen voor NWO-subsidies, zoals Margot Heijnen stelt?

Vraag 12

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en zo volledig mogelijk beantwoorden, met het oog op uw stelselverantwoordelijkheid voor zelfstandige bestuursorganen zoals de NWO, en met het oog op het feit dat dit onderzoeksprogramma met belastinggeld wordt gefinancierd? Indien u deze vragen niet zelf kunt beantwoorden, kunt u deze dan doorgeleiden naar de directie van de NWO en via hen antwoorden verkrijgen?