menu

Censuur! NPO verbiedt Ongehoord Nederland Zwarte Piet uit te zenden

Censuur! NPO verbiedt Ongehoord Nederland Zwarte Piet uit te zenden

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders nog steeds voorstander is van de traditionele Zwarte Piet, is hij sinds een aantal jaren niet meer te zien op televisie. Een luid schreeuwende minderheid heeft haar wil opgedrongen aan de rest van het land. Hiermee lijkt een oer-Hollandse traditie definitief om zeep te worden geholpen.

Ongehoord Nederland (ON!) is de enige publieke omroep die de traditie van Zwarte Piet wil voortzetten. Al voordat ON! toetrad tot het bestel, kondigde de omroep aan een Zwarte Pietenjournaal te willen gaan uitzenden - iets wat heeft bijgedragen aan een zeer succesvolle ledenwervingscampagne. Het vormde een prachtig vooruitzicht voor de miljoenen Nederlanders die dolgraag het Sinterklaasfeest willen doorgeven aan hun kinderen. En dat op dezelfde manier als zij het zelf hebben gevierd.

Om onbegrijpelijke redenen heeft de NPO onverhoopt geen toestemming gegeven aan ON! voor de uitzending van een Zwarte Pietenjournaal. De uitzending zou niet passen binnen het beleid van de NPO, die in 2019 koos voor de “roetveegpiet”. Dit terwijl de directeur van de NPO eind 2020 nog zei dat een Zwarte Pietenjournaal wél kan worden toegelaten. Zou men bang zijn dat het Zwarte Pietenjournaal veel meer kijkers trekt dan het politiek correcte Sinterklaasjournaal, waar alleen nog roetveegpieten in voorkomen?

Alles wijst erop dat het op voorhand verbieden van het Zwarte Pietenjournaal niet alleen onwenselijk is, maar ook in strijd met artikel 7 van de Grondwet. In dat artikel is het censuurverbod opgenomen, wat onder meer inhoudt dat er geen voorafgaand toezicht mag worden uitgeoefend op de inhoud van televisieuitzendingen.

De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
-Artikel 7, lid 2 van de Grondwet

De vrijheid van meningsuiting is uitdrukkelijk niet beperkt tot uitingen die door iedereen gunstig worden ontvangen of als onschuldig worden beschouwd. Zelfs al zou Zwarte Piet voor sommige mensen schokkend of kwetsend kunnen zijn, dan valt het uitzenden nog steeds binnen de reikwijdte van het grondrecht. Iedereen kan bovendien zelf bepalen welke televisieprogramma’s zij wel of niet bekijken.   

FVD vindt het onacceptabel dat de NPO een omroep verbiedt om Zwarte Piet uit te zenden. Gideon van Meijeren eist opheldering en stelt Kamervragen:

Vragen van het lid Van Meijeren aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Cultuur en Media over het voorafgaand toezicht op televisieuitzendingen van Ongehoord Nederland

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Ongehoord Nederland mag Zwarte Piet van NPO niet op tv brengen”?

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het besluit van de NPO om Ongehoord Nederland geen toestemming te verlenen voor het uitzenden van het Zwarte Pietenjournaal?

Vraag 3

Hoe verhoudt het besluit van de NPO zich tot de uitspraken van de directeur van de NPO eind 2020, toen hij zei dat een Zwarte Pietenjournaal wél zou worden toegelaten, mits het voldeed aan de criteria van de NPO? Aan welke criteria zou niet zijn voldaan?

Vraag 4

Is de NPO bevoegd om voorafgaand toezicht uit te oefenen op de inhoud van televisieuitzendingen? Zo ja, op grond waarvan? Hoe verhoudt zich dit met artikel 7, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet, luidende: “Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.”?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat een eventuele toetsing door de NPO in beginsel achteraf en te allen tijde ‘grondwetsconform’ dient plaats te vinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de werkwijze van de NPO?

Vraag 6

Erkent u dat de grondwettelijke bescherming van de uitingsvrijheid niet beperkt is tot uitingen, ideeën, gevoelens of informatie die gunstig worden ontvangen, als onschuldig worden beschouwd, dan wel die neutraal zijn? Erkent u dat ook schokkende of kwetsende uitlatingen vallen binnen de reikwijdte van het grondrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het besluit van de NPO?

Vraag 7

Welke mogelijkheden heeft u om de NPO ertoe te bewegen zijn besluit te herzien? Bent u bereid deze mogelijkheden optimaal te benutten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?