menu

Kabinet misleidt de Kamer over burgerdoden Hawija!

Kabinet misleidt de Kamer over burgerdoden Hawija!

Bij de Nederlandse aanval op een IS-bommenfabriek in 2015 vielen naar schatting 70 burgerdoden. Dat er in een oorlog burgerdoden vallen valt onze militairen niet te verwijten, want dit is simpelweg niet altijd te voorkomen. Rondom het bombardement in Hawija hangt echter een zweem van misleiding. Het kabinet heeft de Kamer hierover op het verkeerde been gezet. Een politieke doodzonde.

Er is over deze kwestie al meermaals gedebatteerd met zowel minister-president Rutte, als met minister Bijleveld van Defensie. Bij al deze debatten werd een rookgordijn opgetrokken en bleef de Kamer met vele vragen achter. Bijleveld overleefde in november ternauwernood een motie van wantrouwen.

Uitgerekend tijdens de Coronacrisis komt er cruciale informatie naar buiten, waaruit blijkt dat de Kamer is misleid. En dat terwijl er juist nu nergens anders over gedebatteerd wordt dan over Corona. Op 24 maart liet Bijleveld de Kamer weten dat ze eerder onjuiste informatie verstrekt had over wanneer bekend werd dat de burgerdoden zijn gevallen. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook bekend geworden dat de Amerikanen al een week vóór het bombardement waarschuwden voor het risico op burgerdoden.

Forum voor Democratie wil nu precies weten hoe de vork in de steel zit en stelde de volgende vragen aan de minister van Defensie:

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija”? *(1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat er al een week voor het bombardement op Hawija door de Amerikanen voor is gewaarschuwd dat daarbij burgerdoden zouden vallen? Zo ja, wat is er met deze waarschuwing gebeurd?

Vraag 3
Hoe is de procedure die is gevolgd rondom het bombardement precies verlopen?

Vraag 4
Welke procedurevoorschriften die golden rondom het bombardement zijn naderhand gewijzigd? Kunt u per wijziging aangeven waarom die wijziging precies heeft plaatsgevonden? Waarom heeft u deze relevante informatie voor de Kamer verzwegen?

Vraag 5
Wanneer bent u geïnformeerd over het Amerikaanse onderzoek (het closure report) naar de Nederlandse luchtaanval?

Vraag 6
Welke actie heeft u ondernomen nadat u kennis nam van het Amerikaanse onderzoek?

Vraag 7
Op grond waarvan heeft u eerder geoordeeld dat het Amerikaanse onderzoek niet met de Kamer gedeeld kon worden, omdat het vertrouwelijk zou zijn? Is hierbij een belangenafweging gemaakt? 

Vraag 8
Hoe is het mogelijk dat het Amerikaanse onderzoek, dat naar uw oordeel te vertrouwelijk is om met de Kamer te delen, wel door het Amerikaanse Ministerie van Defensie met de NOS en NRC gedeeld kan worden? Wat vindt u ervan dat de Kamer deze informatie via de media heeft moeten vernemen?

Vraag 9
Sinds wanneer zijn de burgerdoden opgenomen in officiële statistieken van de Amerikanen? Sinds wanneer heeft u toegang tot die informatie? Wanneer nam u kennis van die informatie? Kunt u een feitenrelaas geven omtrent alle (des)informatie die u hierover met de Kamer heeft gedeeld?

Vraag 10
Erkent u dat u de Kamer gebrekkig heeft geïnformeerd over deze kwestie? Worden er consequenties verbonden aan de gemaakte fouten?

*(1): NOS 21 april 2020, ‘Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija’, online raadpleegbaar via https://www.nos.nl/l/t/2331199.