menu

Geen reden voor paniek om ‘tweede coronagolf’

Geen reden voor paniek om ‘tweede coronagolf’
  • Geen reden voor paniek over stijging aantal positief geteste personen
  • Schijn van belangenverstrengeling bij aanstelling omstreden vaccinleverancier AstraZeneca
  • Onacceptabele censuur van artsen die noodklok luiden over onterecht weren van hydroxychloroquine
  • Mondkapjesverplichting door burgemeesters in strijd met de Grondwet

Het coronavirus is stevig onder controle en veel Nederlanders proberen eindelijk het normale leven weer op te pakken en te genieten van de zomer. De media zaaien ondertussen al wekenlang paniek wegens een ‘stijging van het aantal besmettingen’. De angst voor het virus neemt weer toe

Gelukkig is er goed nieuws: er is geen enkele reden voor deze overdreven paniek. Dat het absolute aantal positief geteste personen stijgt is niet meer dan logisch, aangezien er veel meer testen worden uitgevoerd. De cijfers die wél relevant zijn, zoals het aantal ziekenhuis- en ic-opnames, blijven nagenoeg gelijk. Daar komt bij dat, zelfs als ook het aantal mensen dat daadwerkelijk ziek wordt zal stijgen, we daar nu veel beter tegen opgewassen zijn dan dit voorjaar.

Waarom dan toch die paniek? En hoe zit het met de geruchten over verplichte vaccinaties? Wat is er waar van de belangenverstrengeling rondom de aanstelling van AstraZeneca als leverancier van ‘onze’ vaccins? Waarom worden artsen die wijzen op succesvolle eigen behandeling van corona, waardoor een vaccin wellicht niet nodig is, schaamteloos gecensureerd?

De burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam hebben ook nog eens besloten dat het vanaf deze week in delen van die gemeenten verplicht wordt om buiten op straat een mondkapje te dragen. Juist nu steeds duidelijker wordt dat het virus zich voornamelijk verspreidt via aerosols in slecht geventileerde binnenruimtes en niet in de buitenlucht.

Een verplichting om een mondkapje te dragen, wat velen het gevoel geeft te worden gemuilkorfd, raakt bovendien onze (grondwettelijke) rechten op bescherming van de vrijheid van expressie, de persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid van het lichaam. Deze grondrechten mogen niet door burgemeesters beperkt worden. De mondkapjesverplichting is dus ook nog eens onrechtmatig!

FVD houdt het hoofd wél koel tijdens deze zomer en volgt de ontwikkelingen op de voet. Om de regering ook tijdens het reces te kunnen blijven controleren, stelden wij de volgende Kamervragen om volledige opheldering te eisen.

Vragen van het lid Baudet aan de de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie en Veiligheid over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tweede golf

Vraag 1

Herinnert u zich uw uitspraak “We moeten alles doen om een tweede coronagolf te voorkomen” van 16 juli jl.? Wat verstaat u onder een ‘tweede coronagolf’? Hoe beoordeelt u of hier sprake van is? In welke mate beoordeelt u dit aan de hand van het aantal positief geteste personen, het (berekende) aantal besmettelijke personen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal ic-opnames en andere criteria? Wat bedoelt u met ‘alles doen’? Kan dit in een uiterst geval ook betekenen dat er een vaccinatieplicht wordt ingevoerd?

Vraag 2

Welke acties heeft u ondernomen om voorbereid te zijn op een eventuele ‘tweede golf’ en niet tegen dezelfde capaciteitsproblemen aan te lopen als bij de eerste golf? 

Vraag 3

Wat is op dit moment de stand van zaken omtrent het aantal beschikbare ic-bedden, de hoeveelheid beademingsapparaten, de hoeveelheid gekwalificeerd verplegend personeel en de hoeveelheid beschermingsmiddelen? En hoe heeft dit zich de afgelopen maanden ontwikkeld?

Vraag 4

In hoeverre is er, doordat de afgelopen maanden prioriteit is gegeven aan de behandeling van coronapatienten, achterstand ontstaan in het bieden van reguliere zorg?

Vraag 5

Valt er als gevolg van uitgestelde zorg in verband met prioritering van Corona een ‘boeggolf’ effect te verwachten qua overige zorgverlening in ziekenhuizen? Welke maatregelen heeft u genomen om te waarborgen dat de zorg daarop is voorbereid en dit aan kan qua capaciteit? 

Vraag 6

Is de kwaliteit van de reguliere zorg alweer op het niveau van voor de coronacrisis? Zo nee, wanneer verwacht u dat dit het geval zal zijn, in het scenario dat zich geen tweede golf voordoet?

Vraag 7

Op een golf van welke omvang, in vergelijking met de eerste golf, zijn we nu voldoende voorbereid om te voorkomen dat er wederom tekorten aan ic-bedden (dreigen te) ontstaan, de toegang tot de reguliere zorg beperkt wordt of er tekorten aan beschermingsmiddelen of ander materiaal ontstaan?

AstraZeneca

Vraag 8

Bent u bekend met het bericht “Zorgen om bedrijf dat ‘onze’ vaccins moet maken: ‘AstraZeneca zoekt constant grenzen op’”?

Vraag 9

In welke mate acht u de in het artikel genoemde beschuldigingen van omkoping en misleiding aan het adres van AstraZeneca juist? 

Vraag 10

Waarom heeft Nederland ervoor gekozen om met een omstreden partij als AstraZeneca in zee te gaan? Welke risico’s ziet u hierin?

Vraag 11

Hoe beoordeelt u de zorgen van deskundigen over de aanstelling van AstraZeneca?

Vraag 12

Was u er, toen Feike Sijbesma op 26 maart werd aangesteld als Speciaal Gezant Corona - om zich o.a. bezig te gaan houden met vaccins - reeds van op de hoogte dat zijn broer, Hans Sijbesma, directeur is van het omstreden AstraZeneca? Zo nee, wanneer wel? Hoe beoordeelt u het dat hierdoor kennelijk de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan? 

Vraag 13

Met welke andere partijen dan AstraZeneca heeft u onderhandeld, of dat overwogen? Waarom heeft u besloten uitgerekend met het omstreden AstraZeneca in zee te gaan? Was u zich toen al bewust van het risico dat er een schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan en in welke mate is dat risico meegewogen in enige beleids- / uitvoeringsbeslissing?

Gecensureerde video HCQ

Vraag 14

Bent u bekend met de uitzending van de persconferentie van ‘America’s Frontline Doctors’ en de argumenten voor het behandelen van COVID-19 met hydroxychloroquine (HCQ)?

Vraag 15

Herinnert u zich dat u de FVD-motie die pleitte voor onderzoek naar HCQ afdeed als kwakzalverij? Bent u nog steeds van oordeel dat nader onderzoek geen meerwaarde heeft?

Vraag 16

Als blijkt dat HCQ - eventueel in combinatie met andere middelen - wél beduidend positieve effecten ter voorkoming of behandeling van COVID-19 bewerkstelligt, welke actie onderneemt u dan?

Vraag 17

Erkent u dat het debat over behandeling van COVID-19 erbij gebaat is dat er ruimte is voor een grote diversiteit aan opvattingen?

Vraag 18

Wat vindt u ervan dat platforms als YouTube en Facebook stelselmatig de opvattingen censureren van kritische artsen uit binnen- en buitenland, die met de beste bedoelingen om COVID-19 beter te kunnen behandelen hun kennis en ervaringen delen?

Vraag 19

Zijn een of meerdere uitlatingen die tijdens de persconferentie van ‘America’s Frontline Doctors’ zijn gedaan, onder het Nederlandse recht strafbaar?

Vraag 20

Bent u bereid om met het kabinet de betrokken (social media) platforms erop te wijzen dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland een groot goed is en erop aan te dringen dat uitingen die onder Nederlands recht niet strafbaar zijn, toegankelijk blijven voor alle gebruikers in Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 21

Erkent u dat ook private partijen in hun onderlinge verhoudingen in beginsel grondrechten behoren te respecteren? Hoe spant u zich ervoor in dat de vrijheid van meningsuiting ook op private (social media) platforms wordt gewaarborgd?

Mondkapjesverplichting

Vraag 22

Bent u bekend met het bericht “Experimenteren met mondkapjesplicht, wat staat ons te wachten?”

Vraag 23

Erkent u dat een verplichting om een mondkapje te dragen (op de openbare) weg raakt aan de (grondwettelijke) rechten op vrijheid van expressie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid van het lichaam? Zo nee, waarom niet?

Vraag 24

In welke mate is het burgemeesters toegestaan om bij wijze van experiment grondrechten van burgers te beperken?

Vraag 25

Hoe beoordeelt u de opvatting dat een mondkapjesplicht die door burgemeesters wordt opgelegd in strijd is met de Grondwet?

Vraag 26

Zijn de lokale experimenten naar uw oordeel zodanig noodzakelijk dat het een grondrechtenbeperking rechtvaardigt?

Vraag 27

Hoe hoog is de boete die in het uiterste geval kan worden opgelegd, wanneer iemand geen mondkapje draagt? Kan overtreding van de verplichting ook leiden tot een strafblad?

Vraag 28

Hoeveel personen zijn tot dusver aantoonbaar besmet geraakt in de experimenteergebieden waar een mondkapje wordt verplicht? Van hoeveel mensen is überhaupt aangetoond dat zij in de buitenlucht besmet zijn geraakt?

Vraag 29

Hoe beoordeelt u dat (o.g.v. de voorgenomen regels) mensen binnen een experimenteergebied op straat een mondkapje moeten dragen, dat vervolgens af mogen doen wanneer zij een (slecht geventileerd) café betreden, en het weer verplicht op moeten zetten wanneer zij het café verlaten en naar buiten gaan?

Vraag 30

Hoe wordt beoordeeld of het aantal besmettingen in de experimenteergebieden toe- of afneemt?

Vraag 31

Wat is het precieze oogmerk van de experimenten?

Vraag 32

Tot wanneer duren de experimenten?

Vraag 33

Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de experimenten geslaagd zijn? Wat zijn de kritische parameters die succes / falen van de experimenten bepalen?

Vraag 34

Indien u erkent dat de experimenten onrechtmatig grondrechten schenden, over welke bevoegdheden en instrumenten beschikt u dan om de experimenten tegen te houden? Bent u bereid daar gebruik van te maken?

Vraag 35

Vindt u dat leden van het kabinet een voorbeeldfunctie hebben voor wat betreft het naleven van COVID-19 gerelateerde overheidsadviezen? Zo ja, waarom bent u dan recentelijk - in strijd met het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken - op vakantie geweest naar Zweden, terwijl niet-noodzakelijke reizen naar Zweden worden afgeraden?