menu

Freek Jansen stelt Kamervragen over de aanhoudende verwaarlozing van Defensie door VVD en CDA!

Freek Jansen stelt Kamervragen over de aanhoudende verwaarlozing van Defensie door VVD en CDA!

Onder leiding van VVD en CDA is Defensie kapotbezuinigd. Hierdoor lopen militairen rond met ondeugdelijk materieel, krijgen zij niet de salarissen die zij verdienen en worden steeds meer kazernes gesloten. De situatie is schrijnend. FVD ziet de verwaarlozing van het leger onverminderd doorgaan. Er is geen enkele aanwijzing dat de problemen bij Defensie serieus worden genomen, in tegendeel:

De belofte van een nieuw loongebouw is niet nagekomen. Militairen worden aan het lijntje gehouden en wachten nog stééds op de arbeidsvoorwaarden die ze horen te krijgen. Tegelijkertijd zien we dat het kabinet de ambitie heeft om steeds meer kazernes te sluiten. Ook lopen onze militairen nog steeds rond met goedkoop buitenlands materieel, voornamelijk uit China. En in de top van Defensie worden nog steeds enorme blunders gemaakt met inkoopprocessen. Dit kan zo niet langer.

De krijgsmacht is het belangrijkste onderdeel van de overheid. De mensen die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor Nederland verdienen waardering.

Namens Forum voor Democratie diende Freek Jansen vier sets aan Kamervragen in bij minister van Defensie Ank Bijleveld.

Vragen van het lid Jansen (Forum voor Democratie) aan de minister van Defensie, Ank Bijleveld, en de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, inzake de voortgang van de CAO-onderhandelingen

Vraag 1

Kan de Minister aangeven wat de status is van beloofde herziening van het loongebouw dat in 2020 af had moeten zijn? Is men al begonnen aan het ontwikkelen van het nieuwe loongebouw? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoever is men?

Vraag 2

Wanneer kunnen militairen uiterlijk het nieuwe loongebouw verwachten?

Vraag 3

Kan de Minister uitleggen waarom het niet is gelukt om het loongebouw te herzien voor de beloofde datum in 2020?

Vraag 4

Is de Minister bereid in te gaan op de eis van de Defensievakbonden voor minimaal 2% extra arbeidsvoorwaardenruimte? Zo ja, wanneer kunnen militairen dit verwachten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat bedoelt de Staatssecretaris met de stagnerende loonontwikkeling in de marktsector, die zij aanwijst als reden om geen loonsverhoging bij Defensie door te voeren, zoals zij schrijft in haar brief aan de vakbonden op 24 maart 2021? Welke marktsector bedoelt zij precies?

Vraag 6

Waarom kiest de Staatssecretaris ervoor de arbeidsvoorwaarden van militairen te spiegelen aan ‘de markt’?

Vraag 7

Is de Staatssecretaris het met ons eens dat de krijgsmacht wezenlijk anders is dan een private organisatie, laat staan een marktpartij? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Is de Minister het met ons eens dat de krijgsmacht het belangrijkste deel van de overheid is en daarom altijd op orde moet zijn? En is de Minister het met ons eens dat de overheid een morele verplichting heeft richting militairen - die bereid zijn hun leven op het spel te zetten voor ons land - om goede arbeidsvoorwaarden te realiseren? Zo nee, waarom niet?

 

Vragen van het lid Jansen (Forum voor Democratie) aan de minister van Defensie, Ank Bijleveld, inzake militair vastgoed

Vraag 1

Klopt het dat Defensie in de huidige situatie maar 60-65% van de financiering heeft voor de huidige vastgoedportefeuille?

Vraag 2

Klopt het dat de Minister de mogelijkheid onderzoekt om de Defensie vastgoedportefeuille met circa 40% te reduceren?

Vraag 3

Klopt het dat de CDS en de SG de Commandant Landstrijdkrachten heeft gevraagd om aan te geven hoe de CLAS-vastgoedportefeuille conform deze reductieambitie kan worden gereduceerd? Zo ja, heeft de Minister hiertoe opdracht gegeven? Wat was de visie van de Commandant Landstrijdkrachten? Kan de Minister zijn reactie aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hebben de CDS en SG dezelfde vraag voorgelegd aan de andere DO-commandanten? Zo ja, heeft de Minister hiertoe opdracht gegeven? En wat was de visie van de andere DO-commandanten? Kan de Minister ook hun reactie aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat één van de overwegingen van de sluiting van Defensie objecten het terugdringen van stikstof- en CO2-uitstoot is?

Vraag 6

Klopt het dat de landmacht overweegt militaire complexen beschikbaar te stellen voor ‘duurzame energieopwekkingsinstallaties’?

Vraag 7

Is de Minister het met ons eens dat Defensieterreinen moeten worden vrijgesteld van reguliere bouw- en milieuvergunningsprocedures? Zo nee, waarom niet?

Vragen van het lid Jansen (Forum voor Democratie) aan de minister van Defensie, Ank Bijleveld, inzake landen van herkomst van materieel

Vraag 1

Kan de Minister een lijst geven van de standaarduitrusting van militairen?

Vraag 2

Kan de Minister daarbij ook bij ieder artikel aangeven in welk land het is geproduceerd?

Vraag 3

Is de Minister het eens dat we zoveel mogelijk materieel in Nederland moeten produceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen heeft ze al hiertoe gezet en welke is ze nog voornemens te nemen?

Vragen van het lid Jansen (Forum voor Democratie) aan de minister van Defensie, Ank Bijleveld, inzake inkoop van materieel

Vraag 1

Klopt het dat Defensie bijna 3.000 exemplaren van de Scania Gryphus 8x8 heeft besteld?

Vraag 2

Wat is de status van de productie? Hoeveel zijn er al gemaakt en hoeveel zijn er al geleverd?

Vraag 3

Klopt het dat de vrachtwagen met container te hoog is voor de openbare weg?

Vraag 4

Klopt het dat daarom besloten is om de container in te korten in hoogte? Hoeveel van deze ingekorte containers zijn besteld?

Vraag 5

Klopt het dat de reguliere belading berekend is op normale containers? Klopt het dat hier allerlei logistieke processen van afhankelijk zijn? Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen voor de eenheden?

Vraag 6

Betekent dit dat het Nederlandse leger in oorlogssituaties minder slagvaardig is aangezien niet iedere willekeurige zeecontainer kan worden gebruikt?

Vraag 7

Heeft de Minister overwogen om de bestelling te annuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de reden om toch door te gaan?

Vraag 8

Is de rest van de bestelling nog aan te passen of te annuleren?

Vraag 9

Is er in het aanbestedingstraject overleg geweest met de eindgebruikers? Zo ja, met wie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Beschouwt de Minister de aankoop van de Scania Gryphus als een fout? Zo ja, rekent zij zichzelf dit aan en wat gaat zij doen om dit in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Is de Minister het met ons eens dat het aanbestedingsproces in het algemeen te stroperig is en te lang duurt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet Minister eraan om het proces te versoepelen en te bespoedigen?

Vraag 12

Is de Minister het met ons eens dat Europese aanbestedingsregels in de weg staan voor het normaal aanschaffen van nieuw materieel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de Minister bereid - in navolging van de Fransen - deze regels naast haar neer te leggen in het landsbelang? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Is de Minister het met ons eens dat Defensie de aanschaf van kwalitatief goede sportschoenen door militairen zou moeten vergoeden - aangezien van militairen verwacht wordt dat zij hun conditie op peil houden in het kader van hun functie? Zo nee, waarom niet?