menu

De speech waardoor Baudet het woord werd ontnomen in de Kamer

De speech waardoor Baudet het woord werd ontnomen in de Kamer

Voorzitter,

Al jaren zie ik hoe onze samenleving wordt vernietigd en al jaren vecht ik tegen die vernietiging.

Ik vecht tegen de massa-immigratie, die onze samenlevingen misvormt, en die criminaliteit, onveiligheid, ontwrichting van ons sociale stelsel en een rampzalige huisvestingscrisis veroorzaakt;

Ik vecht tegen de aanval van de EU op onze nationale democratieën; die vreselijke EU, die steeds meer macht uit het publieke domein wegzuigt naar een gesloten wereld van ongekozen bureaucraten;

Tegen de klimaathysterie en de catastrofale gevolgen daarvan, zoals de huidige energiecrisis die in feite nog maar nét is begonnen en nog veel erger dreigt te worden; 

Tegen de euro die ons spaargeld en onze economie vernietigt;

Tegen het krankzinnige Covid-beleid, dat niet alleen onze vrijheid, maar ook onze gezondheid ondermijnd heeft;

Tegen het wokisme en zijn totalitaire aanval op zowel de vrijheid van meningsuiting als op natuurlijke menselijke relaties;

Tegen de lelijkheid, ja, de misdadigheid van de moderne architectuur, die het leven geweld aandoet en iedereen tot een vreemdeling in eigen land maakt;

En ook strijd ik tegen de proxy-oorlogen van de VS en de NAVO, zoals nu bijvoorbeeld tegen Rusland, die eerst door diezelfde NAVO werd uitgelokt en die nu op het grondgebied van Oekraïne wordt uitgevochten: een oorlog die zinloos en onwinbaar is, en ons continent in chaos en armoede stort.

Voorzitter,

Lange tijd dacht ik dat dit aparte fenomenen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven proberen te leiden. Waarom we continu verder in de shit werden gebracht.

Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien.

Toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Hoe irrationeel en contraproductief ze ook zijn (Covid-beleid bijvoorbeeld maakte Covid aantoonbaar erger: al deze zaken maken deel uit van hetzelfde Grote Project. 

Het zijn symptomen van dezelfde geestelijke dwaalweg.

Dit is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan, of een reeks plannen, die één en dezelfde onderliggende ideologie hebben.

Of het plan nu de Great Reset wordt genoemd of Build Back Better, de Green Deal of de ‘Euro-Atlantische integratie’; het plan is steeds hetzelfde en het komt voort uit steeds weer dezelfde mindset, dezelfde denkwijze.

Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren, is de menselijke vrijheid een gevaar; is de menselijke natuur een gevaar. Inderdaad, de menselijke natuur moet worden veranderd en er moet een nieuwe mens worden geschapen. 

Daarom willen ze transhumanisme. Deze elites denken dat de menselijke natuur tekortschiet en dat het menselijk intellect (dat wil zeggen, planners, zoals zij) deze kan verbeteren.

Ze denken dat ze 150 jaar kunnen leven, of zelfs voor altijd. Ze denken, zoals Yuval Harari, goeroe van het WEF, dat mensen ‘hackbaar’ zijn en geprogrammeerd kunnen worden.

Zij geloven in de “mensheid 2.0”.

Onlosmakelijk verbonden hiermee, haten deze mensen de bestaande individuele vrijheid. Ze haten de mensheid 1.0, dat wil zeggen: echte mensen.

Daarom willen ze ook minder mensen op de planeet.

Daarom willen ze ons controleren met sociaal krediet, QR-codes en algoritmes, zodat onze gevoelens en verlangens kunnen worden gemonitord en gemanipuleerd.

Ze vinden dat te veel mensen reizen. Dat een persoonlijk ‘uitstootbudget’ al onze bewegingen moet controleren.

Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt omdat mensen dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn.

Ja, de hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog tegen het traditionele Europese leven, tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze ‘desinformatie’ noemen, tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren, tegen nationale identiteiten ook, en ja, natuurlijk, tegen CO2, tegen Stikstof, enzovoorts.

Het gaat maar door. Het regeermodel is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers, en dát is wat onze elites ten diepste willen.

Ze denken dat de wereld rationeler zou zijn, beter, efficiënter, als ze op deze manier zou worden georganiseerd. Door hén!

De taal en ideologie van top-down management en controle domineert dus de politiek, en vertoont een verbluffende overeenkomst met de taal en ideologie van de Sovjets. Vroeger hadden we de planeconomie; vandaag hebben we de Sustainable Development Goals.

Maar op een diep niveau is de ideologie van Davos dus verwant aan de ideologie van het communisme. De ogenschijnlijke verschillen vallen in het niet bij de overeenkomsten in overtuiging. Sterker, aan het Chinese model zien we dat communisme volkomen verenigbaar is met economische productiviteit en - inderdaad - met globalisme.

Het politieke spectrum bestuur dus niet uit enerzijds voorstanders van ‘staatsinmenging’ en anderzijds voorstanders van ‘corporaties en bedrijven’: want beide groepen, die oppervlakkig bezien enerzijds ‘links’ of anderzijds ‘rechts’ genoemd zouden kunnen worden, beide groepen waarin de mondiale elites zouden kunnen worden ingedeeld: ze geloven beide dat als mensen vrij zijn, ze de verkeerde keuzes maken. Ze geloven dat als landen vrij zijn, ze oorlogen beginnen. En dus, dat zijzelf, deze mondiale elites, de baas moeten spelen.

Daarom is het dat onze elites - van zowel ‘rechts’ als ‘links’ (wat dus inderdaad een onbelangrijk, cosmetisch verschil aanduidt) - top-down structuren als die van de EU willen creëren om het voor staten en mensen onmogelijk te maken nog afzonderlijk en uit vrije wil te handelen.

Vanwege dié ideologie voelt het als ‘essentieel’ voor hen om de menselijke economische activiteit tot in het kleinste detail te willen reguleren en te dromen over totale controle over ‘klimaat’ en ‘planeet’.

Vanwege dié ideologie voelt het als essentieel voor hen om euthanasiewetten aan te nemen, zoals die al bestaan in Nederland, België en binnenkort ook Frankrijk, omdat ze niet langer willen accepteren dat er een deel is van het leven dat volledig buiten onze controle ligt.

Even zozeer komt het voort uit steeds dezelfde ideologie van onze elites, dat de LHBTQI-gekte wordt gepropageerd en dat kinderen - jonge kinderen! - worden aangemoedigd om te experimenteren met afwijkende seksualiteiten: de natuur moet aanpasbaar zijn, ja, het lichaam is voor hen slechts een instrument dat onder controle moet worden gebracht, en het heteroseksuele gezin als natuurlijke, jazelfs biologische basis van de samenleving is hen een doorn in het oog.

Ook wordt vanwege dié ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe post-historische, postnationale homo europaeus te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis, die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels.

Maar dáárom is het voor onze elites dus ‘essentieel’ om Rusland te vernietigen, dáárom die obsessie met de proxy-oorlog die de NAVO in Oekråïne tegen Rusland voert, omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze dingen belichaamt. 

Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van buitenlandse politiek en een viriele mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken.

Voorzitter,

In vroeger tijden geloofden gnostici dat kennis de sleutel was tot eeuwig leven. Dat de wereld, de natuur, herschapen kon worden naar het eigen idee. Het is de oude dwaalweg van de Toren van Babel; de hoogmoed van de mens die as we speak wordt belichaamd door hedendaagse gnostics als Yuval Hariri, goeroe van Davos, en in zijn kielzog, door al die leden van de mondiale elites, waarvan de leden van onze regering weer de uitvoerders, de ondergeschikten zijn.

Maar deze dwaalweg bestaat dus inderdaad al heel lang; het is de eeuwenoude strijd tussen geaarde mensen, zij die de grenzen aanvaarden die natuur, biologie, en God aan het leven stellen; en de gnostici, de hoogmoedigen, de alchemisten, die zélf God willen worden, en die in hun zelfoverschatting en megalomanie onmetelijke schade toebrengen - telkens weer - aan het leven.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Franse Revolutie, gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moet worden om opnieuw gecreëerd te worden; een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis. 

Of kijk naar hoe hetzelfde idee vervolgens verder ging met de positivisten uit het begin van de 19e eeuw, die een wereld wilden die werd geregeerd door industriëlen – net zoals het World Economic Forum vandaag voorstaat.

Toen ontwikkelde het zich tot utopisch socialisme, met figuren als Robert Owen en Louis Blanc, die modelsamenlevingen bouwden - die uiteraard mislukten, omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is.

Maar nog altijd was het niet verslagen, want daarna ontwikkelde zich al het revolutionaire socialisme van Marx, Engels en uiteindelijk de moorddadige heerschappij van Lenin.

En wat gebeurde daarna? Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige ‘tegenstelling’ tussen kapitalisme en communisme, bleef het marxisme tijdens de Koude Oorlog springlevend in het Westen – in de vorm van cultureel marxisme namelijk, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media én in de geheime diensten hoogtij vierde.

Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren. Een goed voorbeeld is St Antony’s College, Oxford, waar Sigrid Kaag haar M.Phil. heeft gedaan, en wat weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor Westerse geheime diensten - dat wil dus zeggen, voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen en controleren.

Nou, dié mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie, die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt, en die zich transformeerde tot cultureel marxisme in de tweede helft van de 20ste eeuw - dié mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald.

Marx en Engels zeiden: ‘De arbeider heeft geen land’. Dat was hun ideaal. Marx en Engels zagen het socialisme als een wapen, een middel in feite, om de natie en het gezin te vernietigen. Maar in essentie waren Marx en Engels internationalisten. 

Maakbaarheidsdenkers.

Ze haatten de natie en het gezin omdat het natuurlijke structuren zijn, die voortkomen uit het wezen van de menselijke natuur, en die dus niet het product kunnen zijn van menselijke planning. 

Toen de Koude Oorlog eindigde, verdween deze ideologie dus niet van het wereldtoneel. Integendeel, de ideologie van de wereldomspannende markten versmolt met de ideologie van de gereguleerde verzorgingsstaat.

We kregen Globalisme, de duivelse bestuursvorm waarin Big Business en Big Government samenvloeien.

Globalisme dus, als erfgenaam van enerzijds kapitalisme, en anderzijds communisme.

Engels schreef: ‘De desintegratie van de mensheid in een massa geïsoleerde, elkaar wederzijds afstotende atomen betekent op zichzelf de vernietiging van alle zakelijke, nationale en zelfs alle privébelangen en is de laatste noodzakelijke stap naar de vrije en spontane associatie van mensen.’

De oude droom van de alchemisten. Los op, en laat stollen. Solve et coagula. Vernietig om weer op te bouwen. 

Covid daarom ook als kans – The Great Reset. Build Back Better. Elk woord uit de mond van Klaus Schwab is gebaseerd op de veronderstelling dat de menselijke samenleving gevaarlijk anarchistisch is en dat deze centraal moet worden beheerd, aangestuurd, gecontroleerd, door enkele grote spelers die opereren op mondiaal niveau.   

Dus dat globalisten vijandig staan tegenover nationale soevereiniteit, is niet omdat ze voor individuele vrijheid zijn en tegen het vermeende autoritarisme van staten. Het is omdat soevereiniteit voor hen juist de vrijheid belichaamt, en dus de onvoorspelbaarheid, die ze niet kunnen verdragen -- omdat het hun zogenaamd rationele plannen in de weg staat.

Inderdaad, die plannen werden al sinds het einde van de Tweede Wereldoolrog driftig nagestreefd.

Zo werden nationale kolen- en staalindustrieën ontmanteld en geplaatst onder centrale bureaucratische controle.

Zo werden nationale markten ontmanteld en werd een interne Europese ‘markt’ gecreëerd onder centrale bureaucratische controle.

Europese nationale valuta werden ontmanteld en geplaatst onder centrale bureaucratische controle.

Covid was voor de globalisten de ultieme (en misschien geplande) kans om deze controle verder door te drukken.

De Britse Jaap van Dissel, Neil Ferguson, gaf zelfs openlijk toe dat hij inspiratie haalde uit China, ’s werelds grootste en meest angstaanjagende totalitaire staat, om lockdowns in te voeren in Europa.

Inderdaad: de globalisten houden van China, omdat het precies die combinatie van kapitalisme enerzijds, en totalitaire controle anderzijds belichaamt waarvan ze dromen. De onvrije top-down staat van China beangstigt de globalisten niet, het fascineert ze en ze willen het imiteren.

Inderdaad, ze houden net zoveel van China als dat ze Rusland haten. Rusland, dat hen niet alleen openlijk en schaamteloos ongehoorzaam is, maar dat zelf een alternatief model vertegenwoordigt dat ze om die reden proberen te vernietigen voordat mensen het zouden kunnen gaan bewonderen.

Een van de eerste sancties die de EU oplegde, was daarom ook gericht tegen Russische media - stel je voor, dat Europeanen de Russische kant van het verhaal zouden horen!

Ja, het beheersen van het narratief, is essentieel om de virtuele realiteit waarin de globalisten ons willen laten geloven te blijven voorspiegelen en uitdragen. Ze willen dus niet alleen het energieverbruik van mensen controleren, hun sociale interactie en gedachten kennen en registreren, ze willen niet alleen de geplande economie: ze willen de geplande samenleving; het geplande mensdom.

En wat is er nu precies mis met dit alles? Waarom zou je niét proberen de wereld onder controle te brengen? Waarom hebben de globalisten ongelijk? Waarom is de Great Reset het grootste existentiële gevaar voor de menselijke vrijheid en de Europese beschaving waar we ooit tegenover hebben gestaan?

Voorzitter: aan hun vruchten zul je ze kennen.

Onze landen verdrinken in schulden.

De inflatie vernietigt ons spaargeld met een snelheid van 10% per jaar. Al jaren komt de economische groei niet of nauwelijks boven de 1% uit. Dat betekent dat mensen tussen de 9 en 10% per jaar aan inkomen verliezen.

De euro is onder de 1 dollar gezakt nadat Mario Draghi zei dat hij hem koste wat kost zou redden.

Onze schuldenlast is nu zo groot dat die nooit meer terugbetaald kan worden.

Een schuldenlast van biljoenen is opgebouwd, die onze kinderen moeten afbetalen, en onze gepensioneerden zien hun spaargeld verdampen door de inflatie.

Deze inflatie is diefstal – diefstal van onze bezittingen, door de regeringen en banken die de geldpersen controleren.

Dit is daarom een spirituele strijd – een strijd om de menselijke geest te redden van de verwoestingen van zijn potentiële ingenieurs.

Een strijd waarin de menselijke natuur op het spel staat. 

Waarin de mensheid op het spel staat. 

We moeten de massa-immigratie stoppen en de oorlog tegen autochtone Nederlanders en de Europese volkeren stoppen.

We moeten supranationale organisaties ontmantelen en terugkeren naar een vrije samenwerking tussen soevereine natiestaten.  

We moeten ons bevrijden van Big Pharma, Big Capital en Big Tech.

Voor de veiligheid van de huidige en toekomstige generaties hebben we gezond geld nodig, niet de gepolitiseerde Weimar-munt van de EU.

We hebben beleid nodig dat gezinnen bevoordeelt, zoals in Hongarije en Rusland.

We moeten vrede sluiten met Rusland, stoppen met de krankzinnige klimaat-mystiek, de LHBT-alchemie en de moderne anti-esthetiek.

We moeten de Europese beschaving redden.

En precies dat is het program van Forum voor Democratie.