menu

Spoedwet om onze vrijheid te ontnemen mag er NOOIT komen! FVD komt in actie!

Spoedwet om onze vrijheid te ontnemen mag er NOOIT komen! FVD komt in actie!
 • Corona is in Nederland inmiddels maximaal onder controle
 • Vrijheidsbeperkingen moeten z.s.m. ingetrokken worden
 • Hooguit — indien strikt noodzakelijk — regionale maatregelen
 • Spoedwet om vrijheidsbeperkingen voor het hele land in de wet vast te leggen is volstrekt onacceptabel.

Dagelijks worden we geconfronteerd met ernstige inperkingen op onze vrijheden. Knuffelen, zoenen of zelfs een hand geven dreigen tot gebruiken van vroeger te gaan behoren. Terwijl we slaafs de beplakte lijnen op de vloer volgen, worden we overhoord of we niet toch nog een kuchje of hoest hebben. Zelfs achter de deur van je eigen woning ben je niet veilig en mag een gezagsdrager zichzelf toegang verschaffen en boetes uitschrijven. In slechts korte tijd is het aangezicht van onze maatschappij wezenlijk veranderd.

Corona trekt een wissel op onze maatschappij. De economie heeft enorme klappen gekregen, maar ook de psyche van de Nederlandse burger heeft te lijden onder de maatregelen die ons opgelegd worden. Diverse organisaties hebben al aan de noodbel getrokken of de maatregelen nog wel in verhouding staan tot de enorme prijs die we er met zijn allen voor betalen. Zelfs onze grondrechtelijke vrijheden staan onder druk nu demonstratie na demonstratie verboden wordt vanwege zorgen om de volksgezondheid.

En voor wat?

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat IC-capaciteit door de crisis niet op 'zwart' zou gaan. Na 6 april is het aantal corona-patiënten op de intensive care gestaag gedaald van 1.300 tot iets meer dan 30 nu. Het aantal corona-doden is in diezelfde periode gedaald van het hoogtepunt van iets minder dan 1.000 per week, naar 23 voor de gehele maand juli. 

De corona-crisis is goed en wel bezworen.

En juist nu komt het kabinet met de wens om coronamaatregelen vast te leggen in een spoedwet. Wij vinden dat een uitzonderlijk slecht idee. 

Een korte lockdown - van hooguit enkele weken - was gerechtvaardigd. Dat gaf ons de kans om het virus te leren kennen, IC-capaciteit op te bouwen, beschermingsmiddelen en testmateriaal in te slaan en andere effectieve maatregelen te nemen. Die periode is voorbij en heeft ons gegeven wat we nodig hadden. Nu is het tijd om door te pakken en naar de volgende fase te gaan; afbouw van de maatregelen en alert te zijn op nieuwe uitbraken.

We weten dat de ziekte overwegend een zeer specifieke risico-categorie raakt. Het is onnodig dat de gehele maatschappij zichzelf op slot zet, terwijl veel effectiever maatregelen mogelijk zijn om onze zwakkeren in bescherming te nemen, maatregelen die bovendien goedkoper zijn. Daarvoor is geen spoedwet nodig.

Iedere coronamaatregel moet altijd gewogen worden tegen onze andere belangen. Juist die andere belangen zijn ondergewaardeerd door een minister-president die zijn oor heeft laten hangen naar enkel medisch experts, en daarmee economie, andere gezondsheidsbelangen, vrijheid en grondrechten te grabbel heeft gegooid. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt en de wezensvreemde anderhalvemetersamenleving beëindigd wordt.

Forum voor Democratie eist volledige opheldering over alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en stelt 100 Kamervragen.

Vragen van het lid Baudet aan de minister-president, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Vraag 1

Waarom zijn de landelijke vrijheidsbeperkingen – die noodzakelijk waren om het coronavirus onder controle te krijgen en het gebrek aan IC-capaciteit te voorkomen – naar uw oordeel nog steeds noodzakelijk?

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de waarschuwing – Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen [1] – uit de medische wereld dat het langer in stand houden van de huidige vrijheidsbeperkingen meer kwaad dan goed doet?

Vraag 3

Hoe meet u of de vrijheidsbeperkingen succesvol zijn? Houdt u daarbij ook rekening met schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de reguliere gezondheidszorg?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de aanpak van het coronavirus in het licht van het hernieuwde gezondheidsbegrip, inhoudende dat gezondheid niet slechts ‘de afwezigheid van ziekte’ betekent maar ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’?

Vraag 5

Heeft u zicht op mensen die door verlies van onderneming of werkloosheid lichamelijke en psychische problematiek ontwikkelen? Hoeveel mensen, uitgesplitst naar categorie, in deze kwetsbare groep plegen zelfmoord, komen in armoede terecht of krijgen een burnout? Welke maatregelen neemt u om deze problematiek te mitigeren? [2]

Vraag 6

Heeft u onderzocht wat een wettelijke verplichting om anderhalve meter afstand van elkaar te houden betekent voor het geluksgevoel van mensen? Zo nee, kunt u daar een beredeneerde en onderbouwde inschatting van geven?

Vraag 7

Bent u bekend met de VN-inschatting in het rapport "Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty" dat armoede een setback krijgt van 30 jaar, in sommige gevallen 20% welvaartscontractie en ruim een half miljard mensen onder de armoedegrens brengt? Bent u van mening dat welvaart een belangrijke factor is om mensen in leven te houden? Zo ja, hoe waardeert u onze welvaart ten opzichte van het instandhouden van de coronamaatregelen? [3]

Vraag 8

Heeft u overwogen om de landelijke vrijheidsbeperkingen in te trekken en over te gaan tot een strikt regionale aanpak (inhoudende dat slechts in regio’s waar het virus weer opduikt tijdelijk passende maatregelen worden genomen)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u het ermee eens dat beleid zoveel mogelijk door lagere overheden moet worden bepaald en uitgevoerd? Zo ja, waarom bepaalt u dan landelijk beleid in plaats van het aan de regio’s over te laten?

Vraag 10

Op basis waarvan stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, op dinsdag 7 juli dat er geen crisisdraaiboek is omdat "deze crisis zodanig is dat geen draaiboek daar op voorbereid is"? Wat zijn de gronden waarop wordt gesteld dat een regionale lockdown moeilijk of zelfs niet mogelijk is? [4]

Vraag 11

Kunt u bewijzen dat het houden van anderhalve meter afstand de kans op besmetting met het coronavirus noemenswaardig beperkt? Zo ja, bent u bereid het bewijs waar u zich op baseert openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Hoe verklaart u dat de wereldwijde massademonstraties, waaronder in Nederland, waarbij grote groepen mensen lange tijd dicht op elkaar stonden in de buitenlucht, nergens tot een noemenswaardig aantal nieuwe besmettingen heeft geleid?

Vraag 13

Waarom wordt het risico op coronabesmettingen nog ingezet als zwaarwegend argument bij het al dan niet verbieden van evenementen in de buitenlucht, zoals bijvoorbeeld bij de verboden demonstratie van Viruswaanzin d.d. 21 juni jl.?

Vraag 14

Houdt u er rekening mee dat het coronavirus zich mogelijk voornamelijk verspreidt via aerosolen, i.p.v. via grote druppels?

Vraag 15

In welke mate zouden de huidige coronaregels wijzigen, indien u er op enig moment van overtuigd raakt dat het coronavirus zich voornamelijk verspreidt via aerosolen, i.p.v. via grote druppels?

Vraag 16

Klopt het dat bij besmetting via grote druppels vooral sociale afstand een mitigerend effect heeft? Klopt het dat bij besmetting via aerosolen vooral ventilatie en zonlicht een mitigerend effect hebben?

Vraag 17

Bent u het eens met de stelling dat het verbieden van evenementen zowel werkt bij besmetting via grote druppels als via aerosolen? Zo ja, waarom stelde het OMT dan op 25 mei dat de anderhalvemeterregel geen effect zou hebben gehad bij aerogene verspreiding, terwijl er ook andere maatregelen zijn genomen, zoals het verbieden van evenementen? Hoe bepaalt u welke maatregelen welk effect hebben gehad? [5]

Vraag 18

Bent u bekend met de richtlijnen van het RIVM over influenza, waarin wordt gesteld dat bij besmetting van de lagere luchtwegen via aerosolen een honderdmaal lagere besmettingsdosis nodig is dan via grote druppels? [6] Ziet u relevante parallellen tussen de wijze waarop Corona en influenza zich verspreiden?

Vraag 19

Erkent u dat buitenactiviteiten een sterk gereduceerd risico op coronabesmetting bestaat? 

Vraag 20

Bent u bekend met de superspreading database van Koen Swinkels? Deelt u zijn bevinding dat besmettingen vooral plaatsvonden in min of meer afgesloten ruimtes, zonder voldoende toevoer van frisse lucht? Zo ja, onderschrijft u het belang van goede ventilatie? Wat is uw mening over het Deltaplan Ventilatie van Maurice de Hond? [7]

Vraag 21

Hoeveel procent van de mensen die de afgelopen maand getest zijn, zijn besmet? Hoeveel personen per miljoen inwoners zijn er besmet? Bent u van mening dat Nederland op dit moment een zeer veilig risicoprofiel heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe beïnvloedt dit verlichting van de coronamaatregelen?

Vraag 22

Bent u van mening dat er reëel besmettingsgevaar is door het aanraken van oppervlaktes? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, hoe beïnvloedt dat de aanpassing van de coronamaatregelen en wanneer wordt het advies van het RIVM op de nieuwe inzichten aangepast?

Vraag 23

Tot wanneer is het naar uw oordeel noodzakelijk dat mensen verplicht anderhalve meter afstand van elkaar houden? 

Vraag 24

Houdt u er rekening mee dat er nooit groepsimmuniteit wordt bereikt (bijvoorbeeld omdat er geen vaccin wordt ontdekt, of het virus steeds verandert)?

Vraag 25

Waarom heeft het RIVM het streven naar groepsimmuniteit geadviseerd aan de regering terwijl op 1 april het RIVM aangaf nog onderzoek te doen naar de werking groepsimmuniteit? Was voldoende bekend wat de effecten van deze strategie zouden zijn, voordat het advies werd gegeven? Zo nee, waarom is het advies gegeven?

Vraag 26

Waarom sprak de minister-president zich op 16 maart tijdens zijn toespraak uit ten faveure van groepsimmuniteit?

Vraag 27

Wordt er ook specifiek preventiebeleid gevoerd om onze samenleving beter weerbaar te maken tegen het coronavirus? Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 28

Erkent u dat bewegen belangrijk is voor ouderen en voor mensen met onderliggend lijden? Bent u bekend met het fenomeen "deconditioning syndrome", waarin mensen door psychisch of fysiek trauma stoppen met bewegen? Ziet u een relatie tussen de coronacrisis en "deconditioning syndrome"? Zo ja, voorziet u dat extra maatregelen nodig zijn om de kwetsbare groep weer aan het bewegen te krijgen? [8]

Vraag 29

Erkent u dat Jacco Wallinga, hoofd computer­modellen van het RIVM, een verkeerde aanname gedaan in het programma voor het berekenen van de effecten van Corona op Nederland? [9] Wat was de invloed van deze fout op beleid? Heeft u daarop moeten corrigeren? Waaruit bestonden de correcties?

Vraag 30

Bent u bekend met de melding van viroloog Christian Drosten d.d. 24 april jl. dat het RIVM gebruik heeft gemaakt van statistisch insignificante data? Erkent u dat het geval is geweest? Welke maatregelen zijn genomen om dit te corrigeren? 

Vraag 31

Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur waar kritiek wordt geuit op de wijze waarop Rutte een-op-een het advies van het OMT overneemt? Is het advies van het OMT voldoende kritisch bekeken? In welke mate zijn andere belangen dan de volksgezondheid gewogen?

Vraag 32

Bent u bekend met de uitlating van Gowri Gopalakhrisna, doctor in de epidemiologie aan het VUmc, d.d. 25 april jl. dat het OMT zijn adviezen niet onderbouwt? Bent u het eens met haar dat de adviezen een magere wetenschappelijke onderbouwing hebben? 

Vraag 33

Bent u bekend met de uitspraak van Eric-Jan Wagenmakers, professor methodologie aan de UvA, d.d. 25 april jl. dat wetenschappers informatie aandragen en dat politiek de beslissing dient te nemen? Bent u het met deze uitspraak eens? Zo ja, hoe is dit geborgd in de werkrelatie tussen OMT en regering?

Vraag 34

Is de primaire doelstelling nog steeds om de ic-capaciteit niet over te belasten, het zogenaamde "flatten the curve", zoals het RIVM aangaf in haar video van 6 april? Zo nee, wat zijn de aanvullende doelstellingen van de coronamaatregelen? Zo ja, waarom - gegeven dat er voldoende ic-capaciteit is - worden de maatregelen niet versneld afgebouwd? 

Vraag 35

Erkent u dat Nederland effectiever de coronacrisis had kunnen aanpakken als begin februari verschillende scenario's geprepareerd waren?

Vraag 36

Bent u bekend met het bericht dat Nederland op 7 februari een Boeing met mondkapjes naar China heeft gestuurd? Bent u van mening dat deze schaarse middelen ook zouden zijn verstrekt als men twee weken eerder op de hoogte was van de ernst van de situatie?

Vraag 37

Bent u van mening dat het carnaval in de besmettingshaard Noord-Brabant doorgang had gevonden als de Corona-crisis al twee weken eerder serieus was genomen? Zou u het carnaval typeren als een super spreading event?

Vraag 38

Hoe dodelijk is het coronavirus? Is het coronavirus minder dodelijk gebleken dan oorspronkelijk gedacht?

Vraag 39

Gegeven dat u op 25 juni jl. COVID-19 heeft vastgesteld op een Infection Fatality Risk (IFR) van 0,32, en dus minder dodelijk is dan eerder werd gedacht, waarom staat het virus dan nog op Groep A van de Wet Publieke Gezondheid (waarvoor de meest vergaande dwingende maatregelen kunnen worden opgelegd)?

Vraag 40

Kunt u aangeven op welke lijst van de Wet Publieke Gezondheid het Influenzavirus staat? Wat rechtvaardigt het verschil met corona?

Vraag 41

Bent u bekend met het gegeven dat in 2019 Sars-CoV-2 een nieuw virus zou zijn? Bent u ermee bekend dat tijdens ontwikkeling van het vaccin bleek dat het virus grote overeenkomsten vertoonde met Sars-1 uit 2002 en andere typische seizoensgebonden virussen? Acht u het denkbaar dat COVID-19 ook grote overeenkomsten met influenza vertoont?

Vraag 42

Hoeveel van alle ‘coronadoden’ zijn overleden aan corona en hoeveel met corona?

Vraag 43

Wat is de gemiddelde leeftijd van coronadoden? Zou u zeggen dat patiënten in een bepaalde leeftijdscategorie een hoger risico lopen dan andere patiënten?

Vraag 44

Bij hoeveel procent van de overledenen jonger dan 70 jaar is sprake van onderliggend lijden, zoals cardiovasculair lijden, diabetes mellitus of chronische longaandoening? Zou u zeggen dat Corona-doden jonger dan 70 jaar doorgaans last hebben van onderliggend lijden?

Vraag 45

Hoeveel procent van de coronapatiënten heeft ernstige symptomen? Gegeven dat coronadoden vooral voorkomen bij hoge leeftijden en patiënten met onderliggend lijden en gegeven dat de bulk van de patiënten zeer milde symptomen heeft, zou u, als u dit eerder had geweten, gekozen hebben voor een ander pakket coronamaatregelen? Zo ja, welke? 

Vraag 46

Heeft u overwogen om specifiek de risicogroep in bescherming te nemen, zodat de rest van de maatschappij minimale last ondervindt van de coronamaatregelen, wellicht gecombineerd met het tegengaan van super-spreading evenementen? Overweegt u alsnog deze maatregelen in te voeren?

Vraag 47

Bent u bekend met de uitdrukking "De verpleeghuizen zijn het putje van de coronacrisis", van advocaat Liesbeth Zegveld d.d. 25 juni jl. op Radio 1? Waren er naar uw mening voldoende beschermende maatregelen voor mensen in de verpleeghuizen? Is er tijdig ingegrepen? Zo ja, waarop baseert u dat tijdig ingrijpen heeft plaatsgevonden? [10]

Vraag 48

Bent u bekend met het bericht van RTL d.d. 25 april jl. dat veel mondkapjes niet de verpleeghuizen en de thuiszorg bereikten? Is een deel van de schaarste van mondkapjes te herleiden naar het nieuw in het leven geroepen, net één maand oude Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), een organisatie die nog in de vormende fase zat? Vindt u het achteraf verstandig om midden in een crisis een nieuw instituut in het leven te roepen dat zijn weg nog moet vinden? [11]

Vraag 49

In hoeverre heeft de schaarste aan mondkapjes in de thuiszorg en verpleeghuizen bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus onder de kwetsbare groepen? 

Vraag 50

Gegeven uw kennis van de risicogroepen, hoe zou u met een nieuwe uitbraak omgaan met beschermend materiaal voor thuiszorg en verpleeghuizen?

Vraag 51

Bent u bekend met het bericht van de Volkskrant d.d. 16 april jl. dat het aantal sterfgevallen in de verpleeghuizen ongekend hoog was? Was, gezien de concentratie van mensen uit de risicogroep in verpleeghuizen, sprake van een ongekend hoog risico? Hadden bij een andere aanpak veel van deze coronadoden voorkomen kunnen worden? Zou u nu kiezen voor een andere coronastrategie in verpleeghuizen? [12]

Vraag 52

Bent u het ermee eens dat de verpleeghuizen te lang zijn dichtgebleven? Is er naar uw mening maatwerk geleverd in de verpleeghuizen? Wat vindt u ervan dat mensen niet naar buiten mochten? Wat vindt u van de situatie dat mensen die overlijden geen bezoek mochten ontvangen?

Vraag 53

Bent u bekend met het frauduleuze en teruggetrokken onderzoek in de Lancet over dat Hydroxychloriquine (HCQ) niet zou werken? Bent u bekend met de Ford studie die juist heeft onderzocht dat er wel een positief effect is? Erkent u dat het gerechtvaardigd is om meer onderzoek naar HCQ te plegen? Erkent u dat u te snel HCQ heeft weggezet als kwakzalverij?

Vraag 54

Wat is het percentage positieven dat een PCR coronatest kan constateren bij besmette patiënten? Wat is het percentage negatieven dat een PCR coronatest kan constateren bij niet-besmette patiënten? Hoe beoordeelt u de effectiviteit van de PCR-coronatest?

Vraag 55

Acht u het mogelijk voor een corona-patiënt om besmet te zijn zonder symptomen? Acht u asymptomatische besmetting van het coronavirus mogelijk?

Vraag 56

Is het mogelijk dat de PCR coronatest op dood virusmateriaal positief kan aanslaan? Acht u het denkbaar dat de PCR-test besmettingen kan constateren bij patiënten die de ziekte lang geleden gehad hebben? Zo ja, wat zijn de consequenties hiervan voor het testbeleid, nu dat het coronavirus al meer dan vier maanden in omloop is?

Vraag 57

Hoeveel reguliere medische behandelingen zijn er uitgesteld gedurende de coronacrisis? Hoeveel daarvan hebben inmiddels plaatsgevonden?

Vraag 58

Heeft u onderzocht van hoeveel mensen met een medische aandoening, niet zijnde corona, de situatie is verslechterd door uitstel van reguliere zorg gedurende de coronacrisis? Zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te onderzoeken?

Vraag 59

Kunt u aangeven in welke mate cliënten in de gehandicaptenzorg zonder dagbesteding zitten? In welke mate vereenzamen ouderen in verpleeghuizen? In welke mate rake hulpverleners getraumatiseerd? Wat zijn de maatregelen die worden genomen om wantoestanden te mitigeren?

Vraag 60

Had de overstroming van ziekenhuizen met coronapatiënten, waardoor de reguliere zorg moest worden uitgesteld, voorkomen kunnen worden indien er eerder een lockdown was afgekondigd?

Vraag 61

Hoe kunt u verklaren dat de heer Gommers zich op 26 maart jl. onder druk gezet voelde om te beloven dat er voor het einde van de week 1600 ic-bedden beschikbaar zouden zijn? Was u er op dat moment van op de hoogte dat de heer Gommers niet wist hoeveel bedden er beschikbaar zouden zijn en daar ook geen invloed op had? Hoe beoordeelt u het dat Gommers uiteindelijk heeft gezegd dat het aantal van 1600 gehaald zou worden, louter en alleen omdat ‘dat zo ongelooflijk belangrijk voor De Jonge is’?

Vraag 62

Welke grondrechten zijn beperkt door de noodverordeningen die op 26 maart jl. in werking traden?

Vraag 63

In welke mate is het toegestaan om grondrechten te beperken middels noodverordeningen?

Vraag 64

Heeft u op enig moment overwogen om de uitzonderingstoestand, bedoeld in artikel 103 van de Grondwet, af te kondigen? Waarom heeft u hier uiteindelijk niet voor gekozen?

Vraag 65

Hoe beoordeelt u het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) waarin zij aangeeft dat nieuwe wetgeving niet nodig is en dat zij voldoende ruimte ziet in noodverordeningen en overig bestaand instrumentarium? Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? [13]

Vraag 66

Hoe beoordeelt u het advies van de NOvA waarin zij aandacht vraagt voor de voorgestelde straffen, die de toets van proportionaliteit in veel gevallen niet kunnen doorstaan? Bent u het eens met de mening van de NOvA? Zo nee, waarom meent u dat de voorgestelde straffen wel de toets van proportionaliteit kunnen doorstaan?

Vraag 67

Bent u bekend met de oproep van advocaten om in beroep te gaan tegen de coronaboetes, zoals gerapporteerd door Trouw op 22 mei jl.? Deelt u hun mening dat er sprake is van willekeur? Deelt u hun overtuiging dat de boetes te hoog zijn? Zijn er al plannen om de boetes te seponeren?

Vraag 68

Wordt bij handhaving van de coronaboetes ook de aantekening op het justitiële document gehandhaafd? Vindt u deze strafmaat proportioneel ten opzichte van de overtreding? Zo nee, wat gaat u doen om te voorkomen dat mensen voor langere tijd juridisch getekend zijn?

Vraag 69

Wat is uw mening over de familieleden in Dordrecht die buiten met zijn vieren een gebakje aten en ieder een coronaboete kregen van 390 euro? Bent u van mening dat deze mensen een aantekening op hun strafblad verdienen? 

Vraag 70

Bent u bekend met het feit dat BLM-demonstranten, waaronder burgemeester Halsema, op 1 juni geen anderhalve meter aanhielden, zoals RTL bericht op 2 juni? Bent u van mening dat deze mensen een coronaboete hadden moeten krijgen? Bent u van mening dat deze mensen een aantekening op hun strafblad verdienen?

Vraag 71

Wat vindt u van de handhaving van de coronamaatregelen door de BOA's in Amsterdam? Bent u van mening dat hun burgemeester de autoriteit van de BOA's met haar optreden heeft aangetast? Zo nee, waarom denkt u dat dat geen invloed heeft gehad?

Vraag 72

Hoe beschouwt u de zachte handhaving van coronamaatregelen tijdens BLM-demonstraties tegenover de strikte handhaving – tot aan verboden toe – bij demonstraties van Viruswaanzin en boeren?

Vraag 73

Bent u bekend met het sluiten van een mondkapjeswinkel in Amsterdam medio mei, zoals bevraagd door FVD-raadslid Kevin Kreuger? [14] Vindt u het terecht dat deze ondernemer zijn winkel moest sluiten? Zo ja, op welke gronden? Hoe rijmt u de keiharde aanpak van deze ondernemer met de milde handhaving van de coronamaatregelen tijdens de BLM-demonstratie op Tweede Pinksterdag?

Vraag 74

Bent u bekend met de stelling van Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen in de Volkskrant dd 10 juni, dat de spoedwet zowel gemeenten als parlement buitenspel zet? Zo nee, hoe waarborgt u dat het parlement zeggenschap houdt? En de gemeenten?

Vraag 75

Bent u bekend met de zorgen die Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen, uit in de Volkskrant dd 10 juni, namelijk dat de duur van de spoedwet onduidelijk is? Welke termijn stelt u aan de spoedwet? Of is de termijn onbepaald?

Vraag 76

Waarom stond handhaving van de coronamaatregelen achter de voordeur eerst wel in de spoedwet, maar zoals NRC op 7 juli meldde, later niet meer? Welke overwegingen heeft u gemaakt om dit uit de spoedwet te halen? Bent u het ermee eens dat het een schending van het privé-domein is om handhaving van de maatregelen achter de voordeur te betrachten?

Vraag 77

Waarom komt er voor de corona-app waarschijnlijk een aparte wet, zoals het NRC berichtte op 7 juli jl.? Wat is de reden dat de corona-app in eerste instantie wel onderdeel uitmaakte van de spoedwet? Wat heeft u doen besluiten dit onderdeel uit de spoedwet te halen?

Vraag 78

Erkent u dat de anderhalvemeterregel een forse inperking van de demonstratievrijheid betekent, terwijl demonstraties waarbij die regel niet werd nageleefd niet aantoonbaar tot extra besmettingen hebben geleid? Zo ja, bent u bereid de anderhalvemeterregel ten minste voor demonstraties in de buitenlucht af te schaffen?

Vraag 79

Wat is de reden dat BLM wel mag demonstreren, terwijl demonstraties tegen de anderhalvemetersamenleving stelselmatig dit recht ontzegd worden?

Vraag 80

Erkent u dat de anderhalvemetermaatregelen vrijheidsbeperkend zijn? Hoe weegt u dit verlies tegen de baten van de anderhalvemetermaatregelen? Wat zijn de criteria wanneer vrijheid zwaarder gaat wegen dan de volksgezondheidszorgen?

Vraag 81

Waarom acht u het nog steeds noodzakelijk om telecomdata te verzamelen om het coronavirus te bestrijden? Hoe kunt u volhouden dat de meerwaarde hiervan in verhouding staat tot de grove inbreuk op de privacy van alle Nederlanders?

Vraag 82

Realiseert u zich dat uit telecomdata herleidbaar is wie, waar en wanneer aanwezig is, dag en nacht? Erkent u dat dergelijke informatie voor tal van (kwaadwillende) partijen buitengewoon waardevol is? Hoe beoordeelt u de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens, inhoudende dat het risico bestaat dat dergelijke gegevens herleidbaar zijn tot individuen?

Vraag 83

Hoe beoordeelt u het dat diverse commerciële partijen zich inmiddels inlaten met temperatuurmetingen en gezondheidschecks van medewerkers, bezoekers of klanten?

Vraag 84

In welke mate kunnen commerciële partijen medewerkers, bezoekers of klanten verplichten om een gezondheidscheck of temperatuurmeting te ondergaan, of een mondmasker te dragen?

Vraag 85

Kunt u garanderen dat het gebruik van een corona-app op geen enkel moment verplicht zal worden en dat personen die ervoor kiezen de app niet te gebruiken, op geen enkele wijze benadeeld worden in hun rechtspositie?

Vraag 86

Kunt u garanderen dat een eventueel vaccin tegen corona op geen enkel moment verplicht zal worden en dat personen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, op geen enkele wijze benadeeld worden in hun rechtspositie?

Vraag 87

Hoe beoordeelt u de mededeling van de Europese Commissie, inhoudende dat er actie ondernomen wordt tegen zogenaamde ‘desinformatie’ omtrent corona?

Vraag 88

Erkent u dat ook officiële gezondheidsadviezen onjuiste informatie kunnen bevatten?

Vraag 89

Hoe beoordeelt u de volgende uitlatingen van het RIVM in het licht van de bestrijding van desinformatie? [15]

 • 26 januari 2020: ‘De kans is klein dat het coronavirus zich in Nederland verspreidt’,
 • 3 februari 2020: ‘We zijn zeer goed voorbereid mocht het virus hier opduiken. Er treden dan allerlei maatregelen in werking die voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.’
 • 5 februari 2020: ‘Ook zonder klachten kun je het virus hebben. Pas als mensen ziek worden, kunnen ze anderen besmetten.’
 • 11 februari 2020: ‘Iemand zonder klachten verspreidt het virus niet.’
 • 13 februari 2020: ‘In Nederland nemen we proportionele maatregelen. In China doen ze dat blijkbaar anders.’
 • 14 februari 2020: ‘Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, legt uit waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over het COVID-19.’
 • 24 februari 2020: ‘In alle Nederlandse ziekenhuizen kan de juiste behandeling uitgevoerd worden. Er is voldoende capaciteit om ernstig zieke patiënten op te nemen op de intensive care.’
 • 25 februari 2020: ‘Preventief testen geeft geen zekerheid en heeft geen zin. Mocht je besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. De test toont dan nog niet aan dat je besmet bent met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarom testen we pas op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben.’
 • 5 maart 2020: ‘Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten.’"

Vraag 90

Erkent u dat het bestrijden van ‘desinformatie’ over corona, die afwijkt van de officiële gezondheidsadviezen, het grote gevaar met zich brengt dat eventuele fouten in de officiële informatie niet aan het licht komen?

Vraag 91

Zou de omvang van de vrijheid van meningsuiting naar uw oordeel door nationale overheden of door de Europese Unie moeten worden vastgesteld?

Vraag 92

Bent u bereid zich te verzetten tegen alle maatregelen uit de EU die onze vrijheid van meningsuiting verder beperken?

Vraag 93

Hoe hoog is de economische schade, die het gevolg is van de coronacrisis tot dusver? Hoe hoog zal die schade naar uw verwachting nog oplopen?

Vraag 94

Hoe veel ondernemers zijn er als gevolg van de coronacrisis failliet gegaan? Hoe veel faillissementen verwacht u dat nog zullen volgen?

Vraag 95

Hoeveel Nederlanders zijn werkloos geworden als gevolg van de coronacrisis? Hoeveel werklozen verwacht u dat nog zullen volgen?

Vraag 96

Heeft u goed zicht op de "verborgen werkloosheid" zoals Nieuwsuur op 14 mei aansnijdt? 

Vraag 97

Welke maatregelen neemt u om deze verborgen werkloosheid goed in kaart te brengen, bijvoorbeeld de daling van het aantal gewerkte uren in een werkweek? Hoe rapporteert u over het verschil tussen open en verborgen werkloosheid?

Vraag 98

Hoeveel geld heeft de Nederlandse belastingbetaler al moeten betalen voor het in stand houden van bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis? Wat is uw raming van de kosten die nog gaan volgen?

Vraag 99

Bent u bekend met de stelling van econoom Mathijs Bouman bij het NOS journaal d.d. 2 april jl., dat een langdurige recessie zelfs tot een hoger sterftecijfer kan leiden dan de coronadoden? Bent u het daarmee eens? Zo nee, waar baseert u dat op? Zo ja, hoe maakt u de afwegingen tussen de coronamaatregelen en de secundaire gevolgen?

Vraag 100

Welke fouten heeft u tot dusver gemaakt inzake de aanpak van het coronavirus? Welke lessen heeft u hieruit getrokken?

Voetnoten

[1] https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

[2] https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/03/31/blog-kwaliteitsraad-de-onzichtbare-slachtoffers-van-het-coronavirus

[3] https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty

[4] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2339907-nederland-is-klaar-voor-een-eventuele-nieuwe-coronapiek.html

[5] https://www.maurice.nl/2020/07/11/over-grote-en-kleine-druppels/

[6] https://lci.rivm.nl/richtlijnen/influenza

[7] https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/

[8] https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/15/covid-19-will-be-followed-by-a-deconditioning-pandemic/

[9] https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/opinie/2020/04/vertrouwen-we-niet-iets-te-veel-op-de-computer-200222w/

[10] https://www.nporadio1.nl/gezondheid/24746-verpleeghuizen-zijn-het-afvoerputje-van-de-coronacrisis

[11] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5102611/mondkapjes-beschermende-middelen-zorg-verpleeghuis-thuiszorg

[12] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongekend-aantal-sterfgevallen-in-verpleeghuizen-door-coronavirus~b2e20f05/

[13] https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vraagtekens-nova-bij-tijdelijke-wet-voor-coronamaatregelen

[14] https://twitter.com/kreuger_kevin/status/1261289132711718915

[15] https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/03/tijdlijn-coronacrisis-in-tweets-rivm-743404/