menu

RIVM en GGD verhinderen onderzoek naar oorzaak oversterfte

RIVM en GGD verhinderen onderzoek naar oorzaak oversterfte

Nederland kampt al meer dan een jaar met onverklaarbare oversterfte. Sinds de tweede helft van 2021 overleden meer dan tienduizend mensen meer dan verwacht.1 FVD-partijleider Baudet vroeg hier in oktober 2021 als eerste aandacht voor in Kamervragen aan toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.2 Die schreef de oversterfte direct toe aan corona.3 Ten onrechte, want de oversterftegolven vielen meestal helemaal niet samen met de coronagolven. Bovendien was de oversterfte vaak ook hoger dan het aantal coronadoden in dezelfde periode4 - waarbij de definitie van “coronadode” natuurlijk ook nog hoogst omstreden is.5

In december 2021 gaf de Tweede Kamer alsnog de opdracht aan de regering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanhoudende oversterfte.6 Naast een onderzoek door het RIVM en het CBS, zouden ook onafhankelijke wetenschappers via onderzoeksfinancier ZonMW inzage krijgen in de data om zo hun eigen onderzoek te doen. Maar dat gebeurde helemaal niet.

Uit een alarmerende brief7 die FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in handen heeft weten te krijgen, blijkt dat de onafhankelijke wetenschappers helemaal geen toegang krijgen tot de data die ze nodig hebben. De brief is afkomstig van onderzoeksfinancier ZonMW en gericht aan het ministerie van VWS. Het RIVM en de GGD willen de vaccinatiedata en testuitslagen niet vrijgeven en verschuilen zich daarbij achter privacyregels. Maar die vlieger gaat niet op: de AVG waar ze zich op baseren is op overleden personen helemaal niet van toepassing.8

Ondertussen maken het RIVM en de GGD het de onafhankelijke wetenschappers onmogelijk om hun opdracht fatsoenlijk uit te voeren. Op deze manier kunnen zij het eigen onderzoek van het RIVM en het CBS niet controleren of herhalen, terwijl dat basisvoorwaarden zijn voor deugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wekt dit de schijn van eigenbelang van het RIVM en de GGD, zo stellen de onderzoekers. Volgens hen is het juist “voor het vertrouwen van burgers in de overheid belangrijk om iedere schijn te vermijden”. Waarvan akte.

De opstelling van het RIVM en de GGD toont natuurlijk ook de hypocrisie van deze instellingen. Ten eerste heeft het RIVM bij andere onderzoeken wél gewoon data beschikbaar gesteld. Ten tweede hebben datzelfde RIVM en diezelfde GGD zonder enig bezwaar de vaccinatiedata en testuitslagen ter beschikking gesteld voor de QR-code, waardoor de gehele Nederlandse bevolking haar privacy bij het grofvuil moest zetten om toegang te krijgen tot het sociaal-maatschappelijk leven.

Nu er concrete aanwijzingen zijn dat dat wel eens misdadige gevolgen kan hebben gehad - er bestaat immers een reële kans dat de oversterfte (mede) het gevolg is van de massale opgedrongen vaccinatiecampagnes9 - probeert men dit onder het tapijt te vegen. FVD wil de onderste steen boven krijgen en stelt Kamervragen, waarin het minister Kuipers oproept het RIVM en de GGD te dwingen de data vrij te geven.

De Kamervragen van Gideon van Meijeren vindt u hieronder:

 1. Herinnert u zich dat uw voorganger op 19 november 2021 in antwoord op Kamervragen over de oversterfte vanaf mei 2021 zei dat “het CBS stelt dat de oversterfte, ofwel het verschil tussen het waargenomen aantal en het verwachte aantal overledenen, bijna in z’n geheel wordt veroorzaakt door sterfte aan COVID-19”? Waar en wanneer heeft het CBS dit gesteld? Bent u het eens met deze stelling? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u bekend met het artikel ‘Elke week overlijden er honderden Nederlanders meer dan normaal, en niemand weet waarom’ uit de Volkskrant van 8 september jl.10? Hoe beoordeelt u dit bericht?
 3. Heeft u de brief van ZonMW d.d. 30 augustus 2022 waar in het artikel naar wordt verwezen, in goede orde ontvangen?11 Zo ja, waarom heeft u deze niet onverwijld met de Tweede Kamer gedeeld? Hoe beoordeelt u dat de FVD-fractie deze brief via haar eigen netwerk boven water heeft moeten krijgen?
 4. Hoe beoordeelt u de inhoud van deze brief en de bijbehorende bijlagen? Onderschrijft u deze? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt u de voornaamste zorg van de wetenschappers - inhoudende dat het ontbreken van data, in het bijzonder vaccinatiedata en testuitslagen van respectievelijk het RIVM en de GGD, het onderzoek naar de oversterfte belemmert? Zo nee, waarom niet? Erkent u dat de wetenschappers op deze manier hun opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de onderzoekers hun opdracht alsnog goed kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de opvatting van de wetenschappers uit de klankbordgroep, zoals uiteengezet in bijlage 2 van de brief, dat het niet vrijgeven van data de schijn kan wekken van andere (eigen)belangen van organisaties zoals het RIVM en de GGD en dat het “voor het vertrouwen van burgers in de overheid belangrijk [is] om iedere schijn te vermijden”? Zo nee, waarom niet?
 7. Erkent u dat de AVG niet van toepassing is op gegevens van overledenen? Erkent u dat de AVG dus geen belemmering zou mogen vormen voor het delen van de vaccinatiedata en testuitslagen, zoals RIVM en GGD volgens dit artikel wél beweren? Bent u het dus eens met de wetenschappers die in bijlage 2 van de door hen verzonden brief (zie vraag 4) beweren dat de AVG voldoende ruimte laat om de voor het onderzoek benodigde gegevens te delen?
 8. Bent u bekend met de reactie van de GGD van 8 september jl. op het artikel van de Volkskrant, waarin de GGD aangeeft de benodigde gegevens graag beschikbaar te stellen voor het onafhankelijke onderzoek en daarbij ook de privacy van mensen te kunnen garanderen?12 Hoe beoordeelt u deze reactie van de GGD? Hoe beoordeelt u deze tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de GGD (inhoudende dat de GGD de data wél wil delen) en die van de onafhankelijke wetenschappers (inhoudende dat de GGD de data níet wil delen)? Wilt u er zorg voor dragen dat de benodigde data van de GGD alsnog zo spoedig mogelijk met de onderzoekers gedeeld wordt?
 9. Hoe beoordeelt u het feit dat wetenschappelijk onderzoek naar doodsoorzaken van recent overleden personen door het RIVM wordt gefrustreerd, terwijl het RIVM voor andere onderzoeken wel datasets ter beschikking stelt aan onderzoekers (al dan niet vergezeld van een material transfer of data sharing agreement)? 13
 10. Erkent u dat u volgens art. 3, lid 1, sub e van de Wet op het RIVM bevoegd bent om het RIVM de opdracht te geven om de benodigde vaccinatiedata (al dan niet geanonimiseerd) te delen met de onderzoekers?
 11. Bent u bereid het RIVM op te dragen de vaccinatiedata zo spoedig mogelijk te delen met de onderzoekers, zodat zij het onderzoek dat zij in opdracht van de Tweede Kamer moeten uitvoeren kunnen voortzetten?