menu

Prinsjesdag 2022: Het alternatieve plan van FVD

Prinsjesdag 2022: Het alternatieve plan van FVD

Prinsjesdag 2022 kenmerkt zich door een opeenstapeling van ‘crises’. Reële crises en schijncrises, die met elkaar gemeen hebben dat ze de vrijheid, welvaart en identiteit van ons land ondermijnen. Het kabinet is daarvoor verantwoordelijk.

Sommige crises zijn reëel, maar worden niet adequaat geadresseerd. Het blijft altijd bij symptoombestrijding:

 1. De woningcrisis is het gevolg van de explosieve bevolkingsgroei die Nederland doormaakt, een groei die volledig valt toe te schrijven aan de massale immigratie die onder Rutte wordt gefaciliteerd. Het huisvesten van immigranten zonder asielstop is dweilen met de kraan open. Een fundamentele oplossing zou zijn: stoppen met de massale immigratie.
 2. De koopkrachtcrisis is het gevolg van de waardeloze euro, de toenemende belastingdruk en hangt sterk samen met de energiecrisis. Een fundamentele oplossing zou zijn: uit de euro, lagere belastingen en een rationeel energiebeleid voeren (zie hieronder).
 3. De energiecrisis is het gevolg van onze toegenomen afhankelijkheid van dure, onbetrouwbare wind- en zonne-energie, het besluit om de gaswinning in Groningen af te schalen en de averechts werkende EU-sancties tegen Rusland. Sterk leunen op de import van Russisch gas en tegelijkertijd oorlog zoeken met Rusland is een verliezende strategie. Een fundamentele oplossing zou zijn: stoppen met ‘klimaatbeleid’, gaswinning in Groningen opschalen en de sancties tegen Rusland opheffen.

Andere crises zijn niet reëel, maar worden gecreëerd en aangegrepen om zeer impopulair beleid door te drukken:

 1. De ‘stikstofcrisis’ is een boekhoudkundig probleem en bestaat alleen in de volstrekt speculatieve modellen van het RIVM. Het is een conflict met Europese regelgeving dat in andere landen niet aan de orde is, omdat daar andere, veel realistischere stikstofnormen worden gehanteerd. Het kabinet kiest de meest destructieve route: de onteigening van onze boeren - het einde van de agrarische sector in Nederland.
 2. Van een ‘klimaatcrisis’ is geen sprake. Het klimaat verandert altijd en dat zal zo blijven. Over de invloed van de mens op het mondiale klimaat zijn wetenschappers het niet eens. Toch kiest het kabinet ervoor om ruim 1000 miljard euro uit te geven aan ‘klimaatbeleid’, wat volgens de modellen van de voorstanders van dat beleid in het beste geval zal leiden tot 0,00007 graden minder opwarming. Pure kapitaalvernietiging in tijden van financiële nood.
 3. Dan de ‘coronacrisis’. Het gevaar van corona wordt structureel overdreven. Alle échte oplossingen, zoals een opschaling van de IC-capaciteit, worden genegeerd. In plaats daarvan wordt er gekozen voor vrijheidsbeperkende maatregelen, die behalve onnodig en ineffectief ook zeer schadelijk zijn voor economie en maatschappij. Bovendien vergroten ze de algehele grip van de overheid op ons leven. We kunnen er niet op vertrouwen dat er zuiver met die controle wordt omgegaan.

Nederland is een crisisland geworden en het kabinet maakt er een puinhoop van. Het is tijd voor fundamenteel ander beleid. Andere keuzes. Beleid dat het belang van de Nederlandse bevolking weer vooropstelt. Dit zijn de Prinsjesdagplannen van FVD:

Immigratie

Onder de kabinetten Rutte zijn de afgelopen 12 jaar meer dan 100.000 immigranten per jaar binnen gelaten. Dit heeft enorme invloed gehad op onze veiligheid, bevolkingssamenstelling, cultuur en woningmarkt. Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 400.000 woningen. Om de enorme toestroom van asielzoekers onder controle te krijgen, Nederland weer veilig en vertrouwd te maken en woningen vrij te maken voor onze eigen mensen wil FVD:

 • Directe immigratiestop
 • Verblijfsvergunningen van afgelopen 15 jaar herzien
 • Remigratie van mensen uit veilige landen
 • VN Vluchtelingenverdrag opzeggen
 •  Gemeenten nooit dwingen om asielzoekers op te nemen

Klimaat en Energie

De door het kabinet ingevoerde klimaatmaatregelen, het invoeren en verhogen van belastingen op energie en gas en de politieke keuze om te stoppen met de gaswinning in Groningen zorgen voor een onbetaalbare energierekening. Dit allemaal voor een onmeetbaar effect op de wereldtemperatuur in 2030. FVD wil:

 • Alle klimaatregels afschaffen
 • Gaswinning in Groningen opschalen en Groningers ruimhartig compenseren
 • ODE afschaffen en belasting op gas en elektriciteit verlagen naar 0%

Landbouw en Veeteelt

De Nederlandse agrarische sector is de beste van de wereld. Door knellende regelgeving vanuit de EU en het kabinet staat het bestaansrecht van de hele agrarische sector op het spel. Onze boeren, vissers en tuinders zorgen voor ons voedsel en verdienen ons respect en onze bescherming. FVD wil:

 • Geen onteigening van boeren
 • Stikstofnormen hanteren naar Duits model
 • Natura 2000 gebieden herzien, geen windmolens op de Noordzee
 • Minder regeldruk en geen continu veranderende regels
 • Het stikstoffonds opheffen en ten goede laten komen aan de Nederlandse bevolking 

Koopkracht

Het aantal Nederlanders dat hun rekeningen niet meer kan betalen blijft met de dag groeien. Het leven is onbetaalbaar geworden. FVD komt met concrete voorstellen om Nederlanders meer ruimte in hun portemonnee te geven. Wij willen:

 • Het lage btw-tarief op basisgoederen verlagen van 9% naar 0%, zodat  boodschappen weer betaalbaar worden
 • Accijnzen op benzine en diesel verlagen naar 0%, zodat Nederlanders goedkoper kunnen tanken
 • Verdere verlaging van belastingen op energie om faillissementen en armoede te voorkomen
 • De belastingvrije voet stapsgewijs ophogen naar € 20.000 zodat het weer loont om te werken

Onderwijs

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs holt achteruit. Op het lager en middelbaar onderwijs is aandacht voor klimaat en seksuele diversiteit in plaats van taal en rekenen. Jongeren in Nederland beginnen hun volwassen leven met een enorme studieschuld, omdat het kabinet er in 2015 voor koos om de basisbeurs af te schaffen. Universiteiten stromen over van internationale studenten, waardoor onze eigen jongeren buiten de boot vallen en kennis naar het buitenland verdwijnt. FVD wil:

 • Geen woke-indoctrinatie
 • Basisbeurs herinvoeren zoals die voor 2015 bestond
 • Basisbeurs met terugwerkende kracht invoeren voor studenten die deze afgelopen jaren zijn misgelopen
 • Toestroom van internationale studenten beperken
 • Voorrangsregelingen voor internationale studenten bij studentenwoningen opheffen

Europese Unie

Dagelijks worden we geconfronteerd met beslissingen die in Brussel genomen worden: het rampzalige monetaire beleid van de ECB waardoor onze pensioenen verdampen en wij blijven betalen om de Zuid-Europese economieën in stand te houden; het escaleren van het conflict in Oekraïne; dwingende klimaatregels en het open grenzen beleid. Het is tijd om weer te kiezen voor Nederland, en daarom wil FVD

 • Uittreden uit de Europese Unie
 • Uit de Euro zodat we weer eigen monetair beleid kunnen voeren
 • Geen Brusselse bemoeienis met onze wetgeving
 • Eigen migratiebeleid voeren
 • Sancties tegen Rusland opheffen

Corona

Vanaf maart 2020 is Nederland van lockdown naar lockdown gegaan, met gigantische materiële en mentale schade tot gevolg. Sinds vorig jaar werden miljoenen Nederlanders uitgesloten van het sociaal-maatschappelijke leven en werd er een (in)directe vaccinatieplicht ingevoerd. Nu werkt het kabinet zelfs aan een permanente coronawet, waarmee deze maatregelen permanent in de wet kunnen worden verankerd en kunnen worden ingevoerd wanneer het kabinet wil. FVD zal zich hier altijd met hand en tand tegen blijven verzetten:

 • Geen permanente coronawet
 • Nooit meer lockdowns
 • Geen vaccinatieplicht
 •  Geen QR-discriminatie
 • Geen mondkapjesplicht