menu

Het geheime wurgcontract van Pfizer: tekende Nederland dit ook?

Het geheime wurgcontract van Pfizer: tekende Nederland dit ook?
  • Geheime contracten Pfizer gelekt.
  • Overheden aanvaarden daarin de volle aansprakelijkheid…
  • … en ze moeten vaccins blijven afnemen ook als er medicijnen beschikbaar komen.
  • FVD stelt Kamervragen!

Deze week lekten de geheime contracten uit die Albanië en Brazilië met de farmaceutische reus Pfizer hebben afgesloten voor de levering van “vaccins”. FVD heeft de contracten grondig bestudeerd. De inhoud is schokkend. Overheden wereldwijd zijn, in de waan van een “pandemie”, met de meest krankzinnige voorwaarden akkoord gegaan. Zo heeft Big Pharma in de gelekte contracten vastgelegd dat de afnemer van de ‘vaccins’, dat wil zeggen de staat, de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid op zich neemt voor bijwerkingen. De lusten (torenhoge marges op de vaccins!) worden dus in de contracten exclusief voor Pfizer gereserveerd terwijl de lasten en risico’s worden afgewenteld op de samenleving. Op ons!

De contracten die Nederland heeft afgesloten met “vaccin”-leveranciers worden angstvallig geheim gehouden. Hoe is zoiets in hemelsnaam mogelijk in een democratie? Hoe kan onze volksvertegenwoordiging zo controleren of deze afspraken wel of niet door de beugel kunnen? En hoe kan de bevolking zo in vredesnaam de politiek nog vertrouwen? Het wordt ondertussen steeds duidelijker waarom deze contracten geheim worden gehouden.

Want wat staat er in de twee uitgelekte contracten?

  • Pfizer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de bijwerkingen (artikel 8.1). De koper (de Nederlandse staat dus!) betaalt schadeclaims als gevolg van bijwerkingen.
  • De koper moet van Pfizer erkennen dat de langetermijneffecten van het “vaccin” onbekend zijn (artikel 5.5.).
  • De koper moet van Pfizer erkennen dat de effectiviteit van het “vaccin” onbekend is (artikel 5.5.).
  • De koper moet van Pfizer erkennen dat er onbekende bijwerkingen kunnen optreden (artikel 5.5.).
  • Goedkopere en effectievere medicatie zoals ivermectine, mag geen aanleiding vormen om het contract op te zeggen (artikel 2.1 b). Oftewel: de Pfizer-injectie moet hoe dan ook aan de man gebracht worden, zelfs als er veel betere alternatieven zijn.

Heeft Nederland ook een dergelijk wurgcontract getekend?

Namens FVD stelt Pepijn van Houwelingen Kamervragen aan minister Hugo de Jonge:

1. Bent u op de hoogte van de overeenkomsten die Albanië (1) en Brazilië (2) zijn aangegaan met Pfizer voor de levering van “vaccinaties” om COVID-19 tegen te gaan, waarvan de contracten onlangs zijn uitgelekt?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat Carlos Murillo, Pfizer-CEO van Latijns-Amerika (3), tegenover de parlementaire COVID-19-onderzoekscommissie van de Braziliaanse Federale Senaat, onder ede heeft verklaard dat Pfizer voor elk land dezelfde voorwaarden heeft gesteld in het leveringscontract (4)?

3. Erkent u dat de twee uitgelekte contracten van Pfizer met respectievelijk Albanië en Brazilië inderdaad dezelfde gestelde voorwaarden bevatten, zoals Carlos Murillo heeft verklaard, ondanks dat het gaat om twee volstrekt verschillende landen op twee verschillende continenten?

4. Heeft Nederland (en/of de EU) een leveringscontract met Pfizer getekend met gelijke of soortgelijke voorwaarden zoals die zijn gesteld in de uitgelekte leveringscontracten van Pfizer met Albanië en Brazilië?

5. Waarom bent u akkoord gegaan met geheimhouding van de leveringsovereenkomst met Pfizer? Waarom bent u akkoord gegaan met geheimhouding van de leveringsovereenkomst met andere farmaceuten?

6. Voor welke duur is geheimhouding overeengekomen met Pfizer?

7. Voor welke duur is geheimhouding overeengekomen met Moderna?

8. Voor welke duur is geheimhouding overeengekomen met AstraZeneca?

9. Voor welke duur is geheimhouding overeengekomen met Janssen?

10. Voor welke duur is geheimhouding overeengekomen met Curevac?

11. Welk doel dient de geheimhouding van leveringscontracten met farmaceuten, geredeneerd vanuit het belang van de Nederlandse bevolking?

12. Bent u bereid de contracten alsnog openbaar te maken? Bent u bereid, indien daar toestemming van de desbetreffende farmaceut voor nodig is, deze toestemming namens de Nederlandse regering te vragen?

13. Ziet u het maatschappelijk belang van het spoedig openbaar maken van de Nederlandse en Europese contracten met Pfizer, nu er na de uitgelekte contracten van Pfizer met Albanië en Brazilië hevig gespeculeerd wordt over de inhoud van de contracten, en Nederlanders zich zorgen maken over ofwel hun gezondheid na het nemen van het Pfizer-“vaccin”, ofwel over de mogelijke financiële gevolgen van eventuele schadeclaims voor Nederlandse belastingbetalers?

14. Bent u bekend met het ontslag en de arrestatie van Roberto Ferreira Dias, een voormalig directeur belast met de logistiek van het Braziliaanse Ministerie van Volksgezondheid en tevens ondertekenaar namens de Braziliaanse overheid van de leveringsovereenkomst met Pfizer, omdat hij zou zijn omgekocht bij de inkoop van een vaccin en zou hebben gelogen tegenover de parlementaire COVID-19-onderzoekscommissie van de Braziliaanse Federale Senaat (5)?

15. Wie is er bevoegd om namens Nederland (en/of de EU) contracten met farmaceuten te ondertekenen voor de levering van “vaccins”?

16. Welke personen zijn er allemaal namens Nederland (en/of de EU) direct betrokken geweest bij de onderhandelingen met Pfizer en andere leveranciers van “coronavaccins”?

17. Kunt u uitsluiten dat er in Nederland (en/of de EU), net zoals mogelijk in Brazilië, omkoping heeft plaatsgevonden bij de inkoop van “vaccinaties”? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

18. Wat wordt er bedoeld met “any device, technology, or product used in the administration of or to enhance the use or effect of, such vaccine”, zoals het Pfizer-vaccin (gedeeltelijk) wordt gedefinieerd in het contract met Albanië onder artikel 1.54 en in het contract met Brazilië onder artikel 1.57? Welke technologie en/of welke apparaatjes zijn er onderdeel van de “vaccin”-levering aan Nederland?

19. Maken andere “vaccins” ook gebruik van technologie of apparaatjes? Zo ja, welke “vaccins”? En om wat voor technologie gaat het dan?

20. Hoe beoordeelt u de clausule onder artikel 2.1 (b), die zowel Albanië als Brazilië hebben geaccepteerd, die stelt dat ook als er goedkopere en effectievere medicijnen tegen COVID-19 op de markt komen of al blijken te zijn, zoals bijvoorbeeld ivermectine, dit geen reden mag vormen om het contract met Pfizer te beëindigen? Is Nederland (en/of de EU) met een gelijke of soortgelijke clausule akkoord gegaan?

21. Hebben andere farmaceuten een gelijke of soortgelijke clausule opgenomen in het leveringscontract met Nederland (en/of de EU)?

22. Adviseert Pfizer de Nederlandse overheid (en/of de EU) of heeft het dat in het verleden gedaan, over welke medicijnen die een goedkoop en effectief alternatief zouden kunnen vormen voor haar “vaccin”, noodzakelijkerwijs moeten worden afgeraden, om het miljardencontract tussen Nederland (en/of de EU) en Pfizer politiek stand te laten houden?

23. Hoe rijmt u uw stellige uitspraak “over langetermijneffecten kan ik duidelijk zijn, die zijn er niet” (6), met de door Pfizer van Albanië en Brazilië geëiste erkenning dat de langetermijneffecten onbekend zijn, zoals in beide contracten onder artikel 5.5 duidelijk wordt?

24. Hoe kunt u Nederlanders, in het bijzonder Nederlandse kinderen, ervan overtuigen dat het “vaccin” ook op de lange termijn veilig is, als zelfs de producent van de injectie er, in ieder geval in een aantal landen op deze wereld, geen verantwoordelijkheid voor durft te nemen?

25. Heeft u zelf ook in het leveringscontract tussen Nederland (en/of de EU) en Pfizer erkend dat de langetermijneffecten van de Pfizer-injectie onduidelijk zijn?

26. Heeft u tegenover de leveranciers van andere “coronavaccinaties” (ook) moeten erkennen dat de langetermijneffecten van het desbetreffende “vaccin” onbekend zijn? Zo ja, om welke “vaccins” gaat het?

27. Heeft Nederland (en/of de EU namens Nederland) geld gereserveerd voor eventuele schadeclaims als gevolg van grootschalige en ingrijpende bijwerkingen van de Pfizer-injectie? Zo ja, waarom en hoeveel? Zo nee, waarom niet? Verschilt dit met andere “coronavaccins”?

28. Kunt u per “coronavaccin” aangeven in hoeverre de Nederlandse staat aansprakelijk is voor schade en/of letsel als gevolg van de toediening ervan?

29. Kunt u een overzicht sturen van de concrete standaarden die Nederland hanteert om de (productie)kwaliteit van specifiek een batch met mRNA-injecties, zoals die van Pfizer, te controleren?

30. Welke zogheten Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) gelden er in Nederland/de EU m.b.t. mRNA-injecties?

31. Waren deze CGMP’s up to date op het moment van de eerste leveringen van het Pfizer-“vaccin”? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, waarom niet?

32. Kunt u aangeven onder welke voorwaarden Nederland een levering/batch met Pfizer-vaccins bij twijfels over de kwaliteit kan terugsturen? In welke gevallen vindt er restitutie plaats?

33. Welke prijs heeft Nederland betaald per dosis van het Pfizer-”vaccin”?


(1.)https://bestanden.fvd.nl/Contract-Pfizer-Albanie.pdf
(2.)https://bestanden.fvd.nl/Contract-Pfizer-Brazilie.pdf
(3.)https://cl.linkedin.com/in/carlosmurillomedina
(4.)https://www.youtube.com/watch?v=PTAxv-WLr2A
(5.)https://www.reuters.com/world/americas/former-brazil-health-ministry-official-arrested-senate-2021-07-07/
(6.)https://www.trouw.nl/politiek/de-jonge-tieners-die-willen-kunnen-een-prik-krijgen~bdf7bd47