menu

Kamervragen over arrestaties van boeren bij Wijster

Kamervragen over arrestaties van boeren bij Wijster

Boeren in Nederland hebben het niet makkelijk. Al jaren ondervinden zij hinder van bureaucratie die door toenemende regeldruk hun vak steeds lastiger maakt. Het toppunt is de ‘stikstofcrisis’, die de sector een zware klap heeft toegebracht. De agrarische sector heeft te maken met een existentiële dreiging. Juist nu moet de stem van de boeren gehoor krijgen.

Die mogelijkheid wordt ze ontzegd. Waar voor organisaties als Black Lives Matter de rode loper wordt uitgerold en de politie expliciet wordt geïnstrueerd extra coulant te zijn, lopen andere organisaties, zoals Viruswaanzin en Farmers Defence Force, juist tegen institutionele blokkades. Hen wordt het recht op demonstreren ontzegd, de politie grijpt keihard in, er worden torenhoge boetes uitgedeeld in en in het geval van de boeren wordt zelfs het leger ingezet.

Afgelopen woensdag zijn 57 boeren, waaronder vijf kinderen, gearresteerd tijdens een demonstratie tegen het wanbeleid van Minister Schouten. De boeren hadden enige tijd de weg bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster geblokkeerd. Nadat het protest beëindigd was, mochten de demonstranten van de politie het gebied niet verlaten en werden alle toegangswegen door de politie afgesloten. Lang nadat het protest al was afgelopen, werd het erf door de ME omsingeld, waarna ze met getrokken wapenstok de boeren bijeendreven en in een grote arrestatiebus naar het politiebureau afvoerden. Zonder enkele aanleiding.

Waarom is het symbool van het boerenprotest, de trekker, verboden? Wat is de grondslag geweest voor het betreden van een privé-erf? Waarom vonden de arrestaties plaats nadat het protest al was afgebroken? Waarom werden geen corona-maatregelen in acht genomen bij de afvoer van de arrestanten? Waarom zijn zelfs ook de kinderen gearresteerd? Was het noodzakelijk om vingerafdrukken te nemen?

Forum voor Democratie maakt zich ernstige zorgen om de schrijnende situatie van de agrarische sector, maar óók om grondrechten van de Nederlandse burger en het gemak waarmee zware instrumenten worden ingezet tegen demonstranten. Onze democratie en rechtsstaat staan op het spel. Het recht op demonstratie mag niet enkel selectief worden toegekend aan links-activistische groepen, maar moet gelden voor iedereen.


Vragen van het lid Baudet aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanhouding van tientallen boeren bij vreedzame demonstratie

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Tientallen boeren gearresteerd bij demonstratie in Wijster’?

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dat het in de drie meest noordelijke veiligheidsregio’s tijdelijk een algeheel verbod geldt om met tractoren te demonstreren? Waarom is er in plaats van het instellen van een algeheel verbod, niet gekozen voor het stellen van bepaalde beperkingen aan het gebruik van tractoren (bijvoorbeeld door het aantal te maximeren, bepaalde locaties aan te wijzen, etc)?

Vraag 3
Indien het algehele verbod op demonstraties met tractoren is ingesteld om verkeershinder te voorkomen, zoals wordt gesteld, waarom geldt het dan slechts voor een bepaalde tijd?

Vraag 4
Bent u ermee bekend dat de tractor hét symbool is van de boerenprotestbeweging? Zo ja, erkent u dan dat het verbieden van de tractor moet worden aangemerkt als een inhoudelijke beperking van het demonstratierecht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Hoeveel personen zijn er bij de actie in Wijster in totaal aangehouden? Hoeveel van hen waren jonger dan 18 en hoeveel jonger dan 12? Hoeveel van hen worden nog steeds verdacht van een strafbaar feit? Welke strafbare feiten betreft dit?

Vraag 6
In welke mate is het toegestaan om kinderen die worden verdacht van een strafbaar feit, niet zijnde een misdrijf, aan te houden en op te sluiten?

Vraag 7
Klopt het dat demonstranten na het staken van het protest niet het afgezette gebied mochten verlaten? Zo ja, wat is de reden om hen dit te ontzeggen?

Vraag 8
Erkent u dat de aanhoudingen hebben plaatsgevonden op een privéterrein, nadat de demonstratie al beëindigd was?

Vraag 9
Hebben de aangehouden personen zich op enige wijze verzet tegen medewerking, of konden zij niet voldoen aan de identificatieplicht?

Vraag 10
Waarom is ervoor gekozen om vreedzame personen die worden verdacht van een overtreding aan te houden, in plaats van hen ter plekke een boete te geven? Hoe verhoudt zich dit met het proportionaliteitsvereiste?

Vraag 11
Klopt het dat bij afvoer van de arrestanten in een arrestantenbus geen rekening is gehouden met corona-maatregelen? Klopt het dat bij het vasthouden van de arrestanten in een politiebureau geen rekening is gehouden met corona-maatregelen? Zo één van deze vragen met ja is beantwoord, waarom is daar geen rekening mee gehouden?

Vraag 12
Kunt u bevestigen dat bij een deel van de aangehouden personen vingerafdrukken zijn afgenomen en bij een ander deel niet? Hoe is besloten bij wie er vingerafdrukken zouden worden afgenomen? Wat is de wettelijke grondslag voor het afnemen van vingerafdrukken?