menu

Grote zorgen over wapenleveranties aan Oekraïne, Baudet en Dekker stellen Kamervragen

Grote zorgen over wapenleveranties aan Oekraïne, Baudet en Dekker stellen Kamervragen

Nederland wordt een oorlog ingezogen. Samen met andere Westerse landen voert het kabinet Rutte steeds zwaardere sancties in tegen Rusland en stuurt het steeds zwaardere wapens naar Oekraïne. Zo sturen Nederland, Duitsland en Denemarken de komende maanden 100 gevechtstanks naar het oosten.1 Inmiddels wordt zelfs gesproken over de levering van F-16’s. Wie sluit uit dat straks Nederlandse militairen en dienstplichtigen naar het Oekraïense front worden gestuurd?

Duur en zeer riskant

De leveringen zadelen Nederland op met grote kosten en risico’s. In minder dan een jaar tijd werd al meer dan 1 miljard euro aan militaire steun uitgegeven. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar bedroeg de begroting van Defensie slechts 12 miljard euro.2 Bijna 10 procent hiervan ging dus naar wapens voor Oekraïne. Volgens minister Ollongren is er overigens geen grens aan wat de leveringen mogen kosten.3 Het kabinet maakt zich nu op voor leveringen op de lange termijn en kan daarbij niet garanderen dat dat geen effect zal hebben op de slagkracht van het Nederlandse leger.4 Levensgevaarlijk.

Geen afspraken

Het materieel wordt bovendien geleverd zonder dat duidelijk is welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. We weten niet of Oekraïne de wapens te leen krijgt of cadeau. We weten niet of er misbruik van de wapens kan worden gemaakt (door bijvoorbeeld illegale doorverkoop) en wat de risico’s daarvan zijn voor onze eigen veiligheid. En we weten ook niet hoe ervoor wordt gezorgd dat Oekraïne zich aan gemaakte afspraken rondom de leveringen zal houden.

De Duitse oppositiepartij Alternative für Deutschland stelde hierover vragen aan de Duitse regering.5 Wat blijkt: de Duitse regering geeft Oekraïne de wapens zonder enige tegenprestatie cadeau en kan geen duidelijke garantie geven over de uiteindelijke bestemming van die wapens. Zeer zorgelijk – en reden voor FVD om vragen te stellen over de situatie in Nederland. Fractievoorzitter Thierry Baudet en Kamerlid Ralf Dekker eisen opheldering van ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

De Kamervragen kunt u hieronder lezen. FVD zal zich blijven inzetten voor de-escalatie van het conflict in Oekraïne. Geen oorlogshitserij, maar vrede.

Vragen van de leden Baudet en Dekker aan de Minister van Defensie en Buitenlandse Zaken over de militaire steun aan Oekraïne

  1. Kunt u een overzicht verstrekken van uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte leveringen van militaire steun aan Oekraïne? Kunt u voor elke afzonderlijke levering aangeven welke procedures, voorwaarden en bedragen hieraan verbonden zijn? Wordt deze steun geschonken, verkocht, uitgeleend of anderszins ter beschikking gesteld? 
  2. Welke overwegingen liggen aan deze leveringen van militaire steun ten grondslag en wie heeft het initiatief tot deze steun genomen? Kunt u uw antwoord toelichten en per levering beantwoorden?
  3. Kunt u voor elke afzonderlijk uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte levering van militaire steun aan Oekraïne aangeven of er sprake is van (mogelijke) onrechtmatigheden, zoals schendingen van het oorlogsrecht, illegale doorverkoop en wanprestaties (zoals het niet terugleveren van materieel)? Indien er sprake is van onrechtmatigheden, kunt u toelichten waaruit deze onrechtmatigheden bestaan, welke bedragen en entiteiten hiermee gemoeid zijn en welke stappen hierop zijn ondernomen?
  4. Kunt u garanderen dat Oekraïne de gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van militaire steun nakomt? Zo ja, waarom wel? Zo nee, hoe beoordeelt u dit en hoe gaat u ervoor zorgen dat u deze garantie wel kunt geven?
  5. Kunt u uitsluiten dat de inzet van Nederlandse militairen of dienstplichtigen in de toekomst ook onder de militaire steun aan Oekraïne zal vallen? Kunt u dit toelichten?
  6. Kunt u, conform art. 68 van de Grondwet, inzage geven in alle gegevens en correspondentie verband houdende met de uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte levering van militaire steun aan Oekraïne? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u in de beantwoording van deze vragen alle militaire steun betrekken die op enigerlei wijze bestemd is voor Oekraïne en hier dus ook doorleveringen via derde partijen in meenemen? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u deze vragen volledig, afzonderlijk van elkaar en zo spoedig mogelijk  beantwoorden?