menu

FVD doet voorstel voor opt-out tijdens debat over verplichte verzekering voor zzp’ers

FVD doet voorstel voor opt-out tijdens debat over verplichte verzekering voor zzp’ers

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt ingrijpend te hervormen. Tijdens zijn inbreng afgelopen dinsdag concentreerde FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen zich op het kabinetsvoorstel om zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Exemplarisch voor de huidige tijdgeest: meer overheidsinmenging, minder vrijheid. Het is een trend die al in 1944 door Friedrich von Hayek werd beschreven als The Road to Serfdom.

FVD vindt dat zzp’ers zelf moeten kunnen kiezen of zij zich wel of niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Uit onderzoek van de Vereniging Zelfstandigen Nederland blijkt dat 72% van de zzp’ers die keuzevrijheid ook wil behouden. Mocht er toch een verplichting komen – en daar ziet het naar uit – dan wil maar liefst 94% een zogeheten opt-out regeling: de mogelijkheid om in een individuele verzekering te voorzien.

Op dit moment bestaan al verschillende varianten van dit soort voorzieningen, zoals een zogeheten broodfonds. Deze voorzieningen zijn gebouwd op onderling vertrouwen en kunnen zo het gemeenschapsgevoel versterken. Bovendien omzeilen ze de reguliere verzekeraars, waar een derde van de zzp’ers te maken krijgt met uitsluiting wegens ziektegeschiedenis, beroep of leeftijd.

Tijdens de voortzetting van het debat afgelopen donderdag deed Van Houwelingen dan ook het voorstel aan de regering voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n opt-out. Karien van Gennip – minister van Sociale Zaken en voormalig verzekeraar – bleek zelfs niet bereid te onderzoeken of een opt-out zonder tussenkomst van verzekeraars mogelijk is en wees het voorstel af.

De motie van Van Houwelingen kunt u hieronder lezen. Aankomende dinsdag stemt de Tweede Kamer over het voorstel.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit recent onderzoek van Vereniging Zelfstandigen Nederland blijkt dat

  • bijna driekwart van de zzp’ers tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is;
  • 94% van de zzp’ers graag een opt-out regeling wil, mocht die verplichting er toch komen;
  • 27% van de zzp’ers zich op dit moment al onderling heeft verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid via een zogenaamd broodfonds of schenkkring,

Overwegende dat een broodfonds of schenkkring mooie voorbeelden zijn van particuliere initiatieven en bovendien ook de sociale cohesie en onderlinge gemeenschapszin kunnen bevorderen, omdat deze gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en zo ook het onterecht aanspraak maken op een verzekering kunnen voorkomen,

Overwegende dat 30% van de zzp’ers daarnaast minder goede ervaringen hebben met private verzekeraars die niet of met moeite uitbetalen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid,

Overwegende dat een broodfonds of schenkkring geen verzekering maar een collectieve voorziening is,

Overwegende dat zzp’ers zich tegenwoordig ook kunnen verzekeren via ‘crowdsurance’, een moderne variant van het broodfonds en de schenkkring, die ook geschikt lijkt te zijn voor langetermijn verzekeringen,

Verzoekt de regering - áls er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ingevoerd voor zzp’ers - in ieder geval in gesprek te gaan met (vertegenwoordigers van) zzp’ers en te onderzoeken of broodfondsen, schenkkringen en crowdsurance onderdeel kunnen worden van de opt-out regeling,

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe broodfondsen, schenkkringen en crowdsurance als onderdeel van de opt-out regeling wél kunnen voldoen aan de materiële eisen (m.b.t. bijvoorbeeld de minimale duur en hoogte van de uitkering) die worden gesteld aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zonder zelf verplicht een verzekeraar te hoeven worden of met bestaande verzekeraars te moeten samenwerken,

Verzoekt de regering daarover voor Prinsjesdag aan de Kamer te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen