menu

Nóg tienduizenden Afghanen naar Nederland?

Nóg tienduizenden Afghanen naar Nederland?
 • Ministerie ontvangt in enkele weken ruim 40 duizend e-mails van (groepen) Afghanen die naar Nederland willen komen.
 • Afghaanse asielzoekers worden drie keer vaker dan Nederlanders veroordeeld voor een misdrijf. Kwart ontvangt na negen jaar nog steeds een bijstandsuitkering. Risico dat ook terroristen zich onder asielzoekers begeven. Woningnood zal nóg verder toenemen.
 • Kabinet geeft desalniettemin aan zo veel mogelijk Afghanen naar Nederland te willen laten komen en de asielaanvragen ‘ruimhartig’ te behandelen. Gevolgen voor Nederland zullen desastreus zijn.
 • FVD pleit voor opvang in de regio en is bereid mee te werken om dit voortvarend te faciliteren.

Het kabinet heeft onlangs aangegeven een “ruimhartig” beleid te voeren omtrent Afghaanse asielzoekers die naar Nederland willen komen. (1)Zoals verwacht blijkt dit een enorme aanzuigende werking te hebben. Op een speciaal e-mailadres om het Afghanen zo makkelijk mogelijk te maken, ontving het ministerie alleen al in de afgelopen weken ruim 40 duizend berichten. Omdat veel van die e-mails betrekking hebben op meerdere personen, ligt het aantal Afghanen dat graag opgehaald wil worden, nog vele malen hoger.(2)

Het kabinet heeft laten weten “zo lang mogelijk” en “zo veel mogelijk” Afghanen naar Nederland te willen laten komen.(3) Omdat asielzoekers die eenmaal een verblijfsvergunning krijgen, ook hun hele gezin naar Nederland mogen halen, moeten we rekening houden met een instroom van vele tienduizenden Afghanen in de komende periode.

De gevolgen van dit beleid voor Nederland zullen naar verwachting desastreus zijn. Uit officiële statistieken blijkt dat Afghanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en vaak vele jaren na hun komst naar Nederland nog steeds afhankelijk zijn van een uitkering.(4) Bovendien heerst er nu al een enorme woningnood en zullen Nederlanders die al jarenlang wachten op een woning, de dupe worden van dit beleid. Asielzoekers die een woning zoeken, krijgen namelijk voorrang op Nederlanders.

Forum voor Democratie pleit ervoor om asielzoekers niet in Nederland, maar in de eigen regio op te vangen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het kabinet het Nederlandse belang áltijd vooropstelt, maar dat is nu niet het geval. FVD eist opheldering en stelt de volgende Kamervragen:

Vragen van het lid Van Meijeren aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken over de gevolgen van de asielinstroom van Afghanistan naar Nederland

 1. Hoeveel vreemdelingen uit Afghanistan hebben sinds de inauguratie van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten - wat tot grote onzekerheden leidde over de situatie in Afghanistan - tot heden een asielaanvraag ingediend of aangekondigd een asielaanvraag in te willen dienen? Wilt u dit specificeren per maand?
 2. Hoeveel van die aanvragen heeft u tot dusver ingewilligd, afgewezen, of niet in behandeling genomen? Wilt u dit specificeren per maand?
 3. Kunt u een voorlopige inschatting maken van het totaal aantal asielaanvragen dat nog zal voortvloeien uit de ruim 40 duizend e-mails die u in de afgelopen weken ontvangen heeft inzake de actuele evacuatieoperatie? (5)Zo nee, waarom niet?
 4. Hoeveel gezinsleden worden er gemiddeld per asielzoeker uit Afghanistan, die een verblijfsvergunning heeft gekregen, naar Nederland gehaald?
 5. Kunt u aangeven wat het maximale aantal Afghaanse asielzoekers is dat Nederland voornemens is om op te nemen? Zo nee, waarom niet? Aan de hand van welke criteria wordt bepaald hoeveel asielzoekers Nederland kan opnemen?
 6. Hoe beoordeelt u of asielzoekers uit Afghanistan daadwerkelijk gevaar lopen in Afghanistan?
 7. Beoordeelt u al voordat Afghaanse asielzoekers naar Nederland komen of zij redelijkerwijs in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?
 8. Deelt u de mening dat het de voorkeur heeft dat Afghaanse asielzoekers op een plaats buiten Nederland worden opgevangen? Zo nee, waarom niet?
 9. Hoeveel asielzoekers uit Afghanistan, worden opgevangen door landen in de regio? Wilt u dit aangeven per land?
 10. Heeft u afspraken gemaakt met landen in de regio, over de opvang van Afghaanse asielzoekers? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoe beoordeelt u het voorgenomen asielbeleid van Denemarken, dat erop neerkomt dat asielzoekers altijd worden opgevangen in centra buiten Denemarken? Bent u bereid te onderzoeken of Nederland dit voorbeeld kan volgen? Zo nee, waarom niet?
 12. Op welke onderdelen biedt Nederland asielzoekers meer rechten, dan waar Nederland zich verdragsrechtelijk toe verplicht heeft? Bent u bereid de rechten van asielzoekers op deze onderdelen te versoberen? Zo nee, waarom niet?
 13. Waar bent u van plan de asielzoekers uit Afghanistan te gaan huisvesten en hoe ziet u dit in het licht van de enorme woningnood waar Nederland momenteel mee kampt?
 14. Bent u bereid te bewerkstelligen dat Afghaanse asielzoekers in geen enkele gemeente (meer) voorrang krijgen op Nederlanders bij de toewijzing van een woning? Zo nee, waarom niet? Zo nee, waarom acht u het gerechtvaardigd dat asielzoekers eerder in aanmerking komen voor een volwaardige woning, dan Nederlanders die soms al jarenlang op een wachtlijst staan?
 15. Bent u op de hoogte van de lustmoord op een 13-jarig meisje door Afghaanse asielzoekers in Oostenrijk?(6) Houdt u rekening met het risico dat een dergelijk misdrijf zich in Nederland voordoet?
 16. In welke mate zijn Afghaanse asielzoekers in Nederland betrokken geweest bij gewelds- of zedenmisdrijven? Kunt u hier een overzicht van verstrekken over de afgelopen tien jaar, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten misdrijven?
 17. Hoe beoordeelt u het feit dat Afghanen in de afgelopen tien jaar drie keer vaker schuldig werden bevonden aan een misdrijf dan Nederlanders? (7)
 18. Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat Afghanen die naar Nederland komen, zich schuldig maken aan gewelds- of zedenmisdrijven?
 19. Welke maatregelen heeft u getroffen om te voorkomen dat zich onder de Afghanen die naar Nederland komen, terroristen bevinden die mogelijk aanslagen zullen beramen of plegen in Nederland?
 20. Hoe beoordeelt u het feit dat een kwart van de Afghanen die al meer dan negen jaar in Nederland verblijven nog steeds een bijstandsuitkering ontvangt? (8)
 21. Deelt u de zorgen van veel Nederlanders over hun veiligheid, kansen op de woningmarkt en welvaart, als gevolg van de komst van grote aantallen asielzoekers uit Afghanistan? Zo nee, waarom niet?

 


 

1.NOS 17 augustus 2021, ‘Kabinet belooft Kamer ruimhartige toelating Afghanen, online raadpleegbaar via https://nos.nl/artikel/2394206-kabinet-belooft-kamer-ruimhartige-toelating-afghanen.
2.Dit blijkt uit het feitenrelaas dat de regering op 7 september jl. naar de Kamer stuurde. “Het aantal mensen waarop deze mails betrekking heeft, is dus aanzienlijk groter dan het aantal mails zelf.” Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z15021&did=2021D32197.
3.Zie de reactie op een motie van Belhaj (D66): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z14403&did=2021D30716
4.Zie https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/criminaliteit/ en https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/sociaaleconomische-positie/
5.Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan d.d. 7 september 2021.
6.https://www.telegraaf.nl/nieuws/765965649/kurz-woedend-over-lustmoord-door-afghanen
7.https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/criminaliteit/
8.https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/sociaaleconomische-positie/
null