menu

Stop met biomassa!

Stop met biomassa!

Op grond van het Klimaatakkoord wordt biomassa door de overheid beschouwd als ‘duurzaam’. Dat is volstrekt krankzinnig. Zelfs áls je al gelooft dat wij mondiale klimaatverandering kunnen tegengaan door minder CO2 uit te stoten, is de inzet op biomassa onverdedigbaar. 

Biomassa stoot méér CO2 uit dan fossiele brandstoffen als gas, aardolie en steenkool. Bomen (die niet gekapt en verbrand worden) nemen zelfs CO2 op. Toch zien we nog steeds in onze bossen en langs onze wegen dat er massaal prachtige bomen worden gekapt. 

Steeds meer mensen zien in dat biomassa in alle opzichten een slecht idee is. Toch blijft de overheid hierop inzetten en komen er nog steeds nieuwe biomassacentrales bij. Dit moet stoppen.

Forum voor Democratie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds wordt ingezet op biomassa en stelde de volgende Kamervragen:

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Bouw biomassacentrale Diemen kan doorgaan’.*

Vraag 2
Erkent u dat er bij de verbranding van biomassa méér CO2 wordt uitgestoten, dan bij de verbranding van steenkool? Zo ja, waarom wordt biomassa op grond van het klimaatakkoord dan als ‘duurzaam’ beschouwd?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de toenemende maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales? 

Vraag 4
Kunt u zich voorstellen dat provincies zich genoodzaakt voelen om vergunningen voor biomassacentrales te verlenen, omdat zij verplicht zijn het klimaatakkoord mede uit te voeren?

Vraag 5
Hoe ziet de precieze taak- en bevoegdheidsverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten eruit, omtrent het verlenen van subsidies (1) en vergunningen (2) voor biomassacentrales?

Vraag 6
Hoeveel subsidies zijn er sinds 2015 verleend voor biomassacentrales? Hoeveel biomassacentrales staan er in Nederland die (direct of indirect) subsidie hebben ontvangen? Hoeveel bomen worden hier jaarlijks verbrand? Hoeveel van die bomen zijn in Nederland gekapt en hoeveel in andere landen? Hoeveel CO2 is er bij de verbranding uitgestoten?

Vraag 7
Hoeveel vergunningsaanvragen voor biomassacentrales zijn er momenteel bij de verschillende overheden in behandeling? Hoeveel verlengingsaanvragen of wijzigingsaanvragen voor reeds verleende vergunningen?

Vraag 8
Bent u bereid om uw oordeel over biomassa als ‘duurzaam’ te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

* Parool 8 april 2020, ‘Bouw biomassacentrale Diemen kan doorgaan’, online raadpleegbaar via https://www.parool.nl/cs-b042fbf1.