menu

FVD stelt Kamervragen en onthult de Ollongren-doctrine!

FVD stelt Kamervragen en onthult de Ollongren-doctrine!

Recent hebben we aan Ferdinand Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie, vragen gesteld over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) is opgesteld. Er lijkt namelijk iets raars in gang te zijn gezet waardoor op stille wijze delen van de samenleving worden aangemerkt als aanstichters van onrust of zelfs terrorisme.

In het Dreigingsbeeld staat bijvoorbeeld dat er organisaties zijn die “anti-overheidspropaganda” bedrijven. Zo zou uitgeverij De Blauwe Tijger aan “anti-overheidsdenken” doen. Hier gebeurt iets heel sinisters. Een overheidsorganisatie bepaalt dat een nieuwsmedium of een actiegroep propaganda zou verspreiden tegen diezelfde overheid (!). In plaats van dat de burger de macht controleert, zo hoort het natuurlijk in een vrije, open en democratische samenleving, controleert in ons land de macht (dat wil zeggen de staat) blijkbaar de burger en die burger mag zich niet schuldig maken aan ‘anti-overheidsdenken’. Wat is ‘anti-overheidsdenken’ volgens de overheid? Ook dat vroegen we.

Anti-overheidspropaganda zou volgens de minister ontstaan doordat “personen zich soms onevenredig of onnodig hard benadeeld kunnen voelen door beleidskeuzes en vanuit gevoelens van onrechtvaardigheid of machteloosheid in actie komen”. Deze definitief is zo breed dat in theorie dus zelfs de ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire hieronder vallen. Ook protesten die zich “richten tegen (onderdelen van) specifiek overheidsbeleid” zouden onder anti-overheidspropaganda kunnen vallen. Absurd!

De focus van de NCTV op organisaties die het regeringsbeleid in twijfel trekken lijkt te passen in een bredere ontwikkeling. Wie kritiek heeft op de regering of de heersende opiniehegemonie wordt zwartgemaakt. Zo iemand is een ‘extremist’, ‘wappie’ of ‘complotdenker’, kortom gevaarlijk en verdacht. Andersdenkenden worden zo uit het publieke debat en de samenleving gedrukt. Deze totalitaire techniek waarmee een opiniehegemonie wordt gehandhaafd noemen we de ‘Ollongren-doctrine’ en is een belangrijke aanvulling op de ‘Rutte-doctrine’.

Door zo weinig mogelijk op papier te zetten (de Rutte-doctrine) wordt kritiek in de kiem gespoord. Diegenen die toch nog kritiek (durven te) leveren worden vervolgens door de staat en het mediakartel als gevaarlijk en gek weggezet en zo uit het publieke debat en de samenleving gedrukt. Dit is de Ollongren-doctrine. FVD heeft met deze Kamervragen het bestaan van deze Ollongren-doctrine onthuld. Een uitgeverij die kritisch staat tegenover de heersende opiniehegemonie wordt open en bloot in een terrorismerapport genoemd en ‘anti-overheidsdenken’ verweten. Het kabinet probeert met deze totalitaire framing kritische geluiden in de kiem te smoren.

Wij zullen als FVD nooit toestaan dat hele delen van onze maatschappij op deze manier door het slijk worden gehaald. Wie kritiek op het overheidsbeleid heeft verdient een normaal antwoord en mag nooit door de staat worden weggezet als extremistisch: dat gebeurt namelijk alleen in totalitaire samenlevingen.

Vraag 1

Bent u bekend met de vermelding van Uitgeverij de Blauwe Tijger in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 van de NCTV?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Zouden andere organisaties of personen die doneren aan boerenactiegroepen ook kunnen worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, aangezien in het rapport staat “Zo doneert de ultraconservatieve uitgeverij De Blauwe Tijger [...] geld aan een boerenactiegroep”? Zo ja, waarom wordt dan enkel Uitgeverij de Blauwe Tijger genoemd? Zo nee, waarom niet?;

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom er is gekozen voor het noemen van Uitgeverij de Blauwe Tijger in dit rapport?

Antwoord op vraag 2 en 3

De NCTV heeft de taak om de nationale veiligheid te versterken en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door dreigingen voor de vitale belangen van de samenleving te identificeren en de weerbaarheid en bescherming van die vitale belangen te versterken. Het DTN wordt opgesteld om aan die taak te voldoen. Met het DTN wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het actuele dreigingsbeeld en de ontwikkelingen die het meest bepalend zijn voor Nederland. Behalve terrorisme kan dit tevens raken aan extremisme en, wanneer er (mogelijk) sprake is van verharding, activisme en kwesties die onderwerp zijn van gepolariseerd debat. In het DTN beschrijft de NCTV dan ook trendmatige onderwerpen die (kunnen) leiden tot polarisatie zonder inhoudelijke waardering van de onderwerpen: het verschijnsel polarisatie wordt benoemd als proces waarbinnen discussies kunnen verhitten. Een van deze trendmatige onderwerpen zijn vormen van protest die – mede – zijn ingegeven door anti-overheidssentimenten. Dit kan voortkomen uit politiekideologische motieven, maar kan zich bijvoorbeeld ook richten tegen (onderdelen van) specifiek overheidsbeleid, waarbij personen zich soms onevenredig of onnodig hard benadeeld kunnen voelen door beleidskeuzes en vanuit gevoelens van onrechtvaardigheid of machteloosheid in actie komen. In de derde plaats kan men zich in meer algemene zin verzetten tegen de ‘bestuurlijk elite’ vanuit een sterk wantrouwen tegen de politiek, de media, wetenschap en deskundigen. Binnen deze categorie bestaat een grotere gevoeligheid voor complotdenken en nepnieuws (zie ook de beantwoording van vraag 10). Uitgeverij De Blauwe Tijger wordt in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 aangehaald ter illustratie van een door de NCTV gesignaleerde trend op het gebied van polarisatie, namelijk de aansluiting bij protesten tegen specifiek overheidsbeleid, in dit geval bepaalde boerenprotesten, door verschillende Pagina 3 van 5 groepen met verschillende grieven die worden verbonden door antioverheidssentimenten. Het gaat in de passage dus niet zozeer om het doneren van geld aan een boerenactiegroep zelf, maar om de verbindende werking die kan uitgaan van gedeelde anti-overheidssentimenten. Daarbij is het voorstelbaar dat deze aansluiting een verharding van protesten tegen specifieke delen van het overheidsbeleid in de hand kan werken.

Vraag 4

Beseft u dat het feit dat een organisatie wordt genoemd binnen het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland door veel mensen zal worden beschouwd als staatsgevaarlijk en als potentieel gewelddadig? Beseft u dat hierdoor deze organisatie grote reputatieschade en omzetverlies wordt toegebracht?

Antwoord 4

De Blauwe Tijger wordt in DTN 53 niet staatsgevaarlijk genoemd, noch wordt de uitgeverij neergezet als potentieel gewelddadig. De NCTV geeft op basis van informatie van verschillende overheidspartijen, open bronnen en wetenschappelijke publicaties op onafhankelijke wijze inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de ontwikkelingen die het meest bepalend zijn voor Nederland, waaronder (mogelijke verharding van) activisme en kwesties die onderwerp zijn van gepolariseerd debat. De Blauwe Tijger wordt genoemd in de paragraaf ‘Polarisatie’. Om verwarring te voorkomen staat aan het begin van de paragraaf expliciet benoemd: “In het DTN wordt over negatieve vormen van polarisatie geschreven omdat deze kunnen bijdragen aan maatschappelijke onrust en/of een voedingsbodem kunnen vormen voor radicaliseringsprocessen. Bij de hieronder beschreven onderwerpen vindt protest of gepolariseerd debat plaats dat leidt (of kan leiden) tot verharding, zowel in het digitale domein als in de fysieke wereld”.

Vraag 5

Beseft u dat de grondwettelijke vrijheid van drukpers in het gedrang kan komen wanneer een uitgeverij onterecht zou worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van het NCTV?

Antwoord 5

Van het onterecht noemen van De Blauwe Tijger is naar mijn mening geen sprake. Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 2, 3 en 4.

Vraag 6

Zijn er aanwijzingen dat Uitgeverij de Blauwe Tijger op een of andere manier zelf geweld (heeft) gebruikt, hier plannen toe heeft of het gebruik van geweld door anderen faciliteert of bevordert?;

Vraag 7

Indien dit het geval is, kunt u hiervan voorbeelden geven?;

Vraag 8

Indien dit niet het geval is, kunt u uitleggen waarom een Nederlandse uitgeverij met als eigen doelstelling “nieuwe maar ook oudere bijzondere teksten uit te geven ter verbreding van het intellectuele debat” wordt genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 van de NCTV? Pagina 4 van 5

Antwoord op vraag 6,7 en 8

De Blauwe Tijger wordt in DTN 53 niet in verband gebracht met het gebruik van geweld, noch met het plannen of het faciliteren van gebruik van geweld door derden. De uitgeverij wordt in DTN 53 genoemd in een paragraaf getiteld ‘Polarisatie’. Ik verwijs u naar de antwoorden op de vragen 2, 3 en 4.

Vraag 9

Wat wordt bedoeld met (p. 34) ‘anti-overheidspropaganda’? Wat zijn voorbeelden van ‘anti-overheidspropaganda’ van Uitgeverij de Blauwe Tijger? Op basis van welke criteria bepaalt de NCTV of Nederlandse uitgeverijen ‘anti-overheidspropaganda’ verspreiden?

Antwoord 9

Met ‘anti-overheidspropaganda’ wordt het doelbewust aanbieden van eenzijdige of onjuiste informatie waarmee anti-overheidssentimenten versterkt (kunnen) worden bedoeld. Zo werd aan het begin van de coronapandemie via het YouTubekanaal van de uitgeverij ten onrechte gesuggereerd dat de overheid doelbewust aanstuurde op het veroorzaken van zoveel mogelijk coronadoden. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 3 is het voorstelbaar dat de aansluiting van groepen die zijn verbonden door zulke anti-overheidssentimenten bij protesten tegen specifieke delen van het overheidsbeleid, een verharding van protesten in de hand kan werken.

Vraag 10

Wat wordt bedoeld met ‘nepnieuws’ (p. 34)? Wat zijn voorbeelden van ‘nepnieuws’ van Uitgeverij de Blauwe Tijger? Op basis van welke criteria bepaalt de NCTV of Nederlandse uitgeverijen ‘nepnieuws’ verspreiden?

Antwoord 10

Onder nepnieuws wordt als nieuws verhulde desinformatie verstaan, ofwel het doelbewust verspreiden van misleidende informatie met het doel om schade toe te brengen aan het publieke debat, democratische processen, de open economie of nationale veiligheid. Dit is iets anders dan misinformatie, het onbewust of zonder schadende intentie verspreiden van onjuiste informatie.

Vraag 11

Zijn er wellicht andere uitgeverijen, kranten of journalisten die volgens de NCTV ‘nepnieuws’ verkondigen? Zo ja, welke zijn dit?;

Vraag 12

Beschikt de NCTV over een dossier van Uitgeverij de Blauwe Tijger of de uitgever zelf, Tom Zwitser? Indien dit niet het geval is, waarom en hoe is de naam van deze uitgeverij terecht gekomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53? Indien dit wel het geval is kunt u deze dossiers dan openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 11 en 12

Zoals ook gesteld in de Kamerbrief over de Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV (12 april 2021), richt de NCTV zich fenomeenmatig op het dreigingsbeeld als geheel. Aan het monitoren van uitingen ten behoeve van het duiden van trends en fenomenen die in potentie de stabiliteit van Nederland kunnen ontwrichten is soms bepaalde informatie over personen verbonden; uitingen worden door personen gedaan. Bij deze taak hoort daarmee dat bepaalde informatie wordt verwerkt, in sommige gevallen ook persoonsgegevens, maar alleen voor zover die noodzakelijk zijn voor het maken Pagina 5 van 5 van de fenomeenanalyse en ook alleen daarvoor gebruikt worden. Voor een onderbouwing voor het noemen van De Blauwe Tijger in DTN 53, zie de beantwoording van vraag 3.

Vraag 13

Bent u bekend met de aanhouding van Blauwe Tijger-journalist Rypke Zeilmaker op 14 april jl. in Warmond?

Antwoord 13

Ja.

Vraag 14

Zijn er specifieke afwegingen die Justitie, AIVD of politie maken om te bepalen of een journalist moet worden gevolgd?

Antwoord 14

Afwegingen omtrent vervolging worden alleen gemaakt door het Openbaar Ministerie. Voor het inzetten van dwangmiddelen tegen individuen gelden allereerst de vereisten van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer in een opsporingsonderzoek een journalist in beeld komt, al dan niet als verdachte, geldt daarnaast de Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten.

Vraag 15

Zouden politie en justitie de vermelding van Uitgeverij de Blauwe Tijger in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 kunnen gebruiken als aanleiding voor het in de gaten houden, volgen of monitoren van journalisten of medewerkers van Uitgeverij de Blauwe Tijger?

Vraag 16

Zou deze vermelding in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 mede aanleiding kunnen zijn om van journalisten of medewerkers van Uitgeverij de Blauwe Tijger DNA af te nemen?

Vraag 17

Zou deze vermelding in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 mede aanleiding kunnen zijn om journalisten of medewerkers van Uitgeverij de Blauwe Tijger in voorlopige hechtenis te plaatsen?

Antwoord op vraag 15,16 en 17

Over individuele zaken doe ik geen uitspraken. Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 14.