menu

FVD eist opheldering kosten 'energietransitie'

FVD eist opheldering kosten 'energietransitie'

Steeds meer mensen beginnen zich - terecht - serieuze zorgen te maken over de enorme kosten van de ondoordachte 'energietransitie'. FVD diende zojuist deze Kamervragen in bij Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.


Vraag 1
Wat zijn de totale kosten van alle klimaat- en energie-gerelateerde maatregelen - inclusief maar niet beperkt tot subsidies, belastingkortingen, overheidsprojecten, onderzoek en ontwikkelingssubsidies, staatsgaranties voor financieringen, kosten voor de belastingbetaler verbandhoudende met staatsdeelnemingen (zoals in TenneT) en personele kosten voor overheden - die het kabinet dit jaar heeft genomen? Hoeveel is er nog begroot voor de rest van 2018? Kan de Minister dit in een overzicht aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 2
Hoeveel heeft het kabinet begroot alle maatregelen zoals bedoeld in vraag 1 voor de rest van de kabinetsperiode? Kan de Minister dit uitsplitsen per jaar (2019, 2020 en 2021)?

Vraag 3
Hoeveel mensen en hoeveel fte zijn binnen uw ministerie en binnen andere delen van de overheid - zowel op Rijksniveau als op overige niveaus - werkzaam aan projecten verbandhoudende met de energietransitie? Hoeveel externen en hoeveel consultants worden hiervoor ingehuurd? En wat zijn de kosten hiervan per jaar?

Vraag 4
Hoeveel betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden extra als gevolg van deze maatregelen, uitgesplitst in kosten per jaar voor de jaren 2019 tot en met 2030?

Vraag 5
Hoeveel graden minder globale opwarming denkt de Minister te kunnen bewerkstelligen aan het eind van zijn regeerperiode door middel van deze maatregelen?

Vraag 6
Hoeveel denkt de Minister het globale CO2 gehalte (in ppm) te hebben beïnvloed aan het eind van zijn regeerperiode als gevolg van deze maatregelen?

Vraag 7
Hoeveel denkt de Minister vanuit Nederland aan globale temperatuurdaling te gaan bijdragen als landen als China, India, de Verenigde Staten, Rusland, Iran en Turkije daar niet aan mee doen, aangezien het Nederlandse landoppervlakte slechts 0,008% van het wereldoppervlakte bedraagt en de Nederlandse bevolking niet meer dan 0,22% van de wereldbevolking uitmaakt?

Vraag 8
Hoeveel honderden miljarden euro’s is het de Minister waard om deze doelstellingen te bereiken?

Vraag 9
Hoeveel kosten vindt de Minister dat er maximaal per huishouden (cumulatief over de periode 2019-2030) gevergd kan worden om zijn doelstellingen te realiseren?