Dekker pleit voor kleinere overheid tijdens debat over Najaarsnota

Dekker pleit voor kleinere overheid tijdens debat over Najaarsnota

Drie keer per jaar debatteert de Tweede Kamer over de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën de plannen voor het komende kalenderjaar. Daarover gaan de fractievoorzitters tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in debat en voeren Kamerleden tijdens de begrotingsdebatten per ministerie het woord. In de Voorjaarsnota en de Najaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de uitvoering van de begroting van het lopende kalenderjaar. Ook daarover voert de Kamer het debat.

Op 14 december voerde Kamerlid Ralf Dekker namens Forum voor Democratie het woord tijdens het debat over de Najaarsnota 2022. Dekker constateert dat het met de Rijksfinanciën een stuk beter gaat dan met de financiële situatie van de meeste Nederlanders. De overheid zit ruim in haar jasje en is de laatste jaren alsmaar uitgedijd. De lasten voor burgers zijn onder de kabinetten Rutte dan ook sterk gestegen.

Het kabinet geeft enorme sommen geld uit aan zinloze en schadelijke projecten als massa-immigratie, klimaatbeleid en energie, corona, EU, stikstof en internationale projecten. Het levert soms schrijnende situaties op. Zo geeft het kabinet in de Najaarsnota aan dat het in het kader van “Winterization Oekraïne” heeft besloten om 162 miljoen Nederlands belastinggeld bij te dragen aan de borging van elektriciteit en warmte ter plaatse. Dit terwijl veel Nederlanders zich gedwongen zien om de kachel lager te zetten, omdat ze de verhoogde brandstofprijzen niet meer kunnen betalen.

Dekker pleitte voor de ontwikkeling in de richting van een kleinere, bescheidener overheid. Een ontwikkeling waarbij de vermindering van lasten voor de burger een leidend beginsel is. Bekijk hier zijn speech.

In de tweede termijn van het debat diende Dekker een motie in om de mogelijkheden voor een structurele beperking van overheidstaken en overheidsuitgaven te onderzoeken.

Motie van het lid Dekker over onderzoek naar een structurele beperking van overheidstaken en overheidsuitgaven

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de breedte van het scala aan overheidstaken, de omvang van overheidsuitgaven alsook de collectieve lasten onder de kabinetten Rutte sterk zijn gestegen,

constaterende dat de overheid steeds alomvattender wordt en steeds meer Nederlanders moeite hebben deze lasten te dragen,

overwegende dat de beperking van lasten voor de burger een leidend beginsel zou moeten zijn,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe zij via horizonbepalingen en een trendmatig begrotingsbeleid op langere termijn tot een structurele beperking van overheidstaken en overheidsuitgaven kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dekker