menu

Zomeressay: GERADICALISEERD?

Zomeressay: GERADICALISEERD?

Ben ik “geradicaliseerd”? Dat zegt men de laatste tijd weleens. De kranten schrijven het op, de commentatoren praten het na. Mijn opvattingen zouden “extremer” zijn geworden. De koers van FVD zou zijn “veranderd.” Maar is dat inderdaad zo? Ikzelf herken me daar totaal niet in.

Over immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten denk ik nog steeds hetzelfde: ik ben ertegen. Waar het gaat om de onbetaalbare en onzinnige klimaatplannen, de euro, de EU of de onvermijdelijkheid van een NEXIT is er niets veranderd. Ook over belastingen, referenda en moderne architectuur zijn de standpunten al jaren stabiel.

De woede van het kartel

Toch is de kritiek op onze partij verhevigd. De aanvallen worden venijniger, de verwijten gaan meer richting ‘ontspoord-zijn’ dan ‘niet-mee-eens-zijn’. Maar ik denk dat dit alles niets te maken heeft met bovengenoemde hoofdonderwerpen. Het gaat om corona. Nog nooit was de druk om in de pas te lopen op enig maatschappelijke kwestie zo groot als heden ten dage op dit thema. Wie durft in te gaan tegen de mainstream haalt zich de spot en razernij op de hals van kartelpolitiek, big pharma en big tech, van opiniemakers, cartoonisten, modieuze meelopers in de media, enz.

Maar in feite heeft onze partij dus op ieder thema koers gehouden. FVD heeft het meest vastomlijnde partijprogram dat er is: alleen wíj hebben onze ideeën in meer dan 12 boeken opgetekend, uitgewerkt, doorontwikkeld. Kom daar maar eens om bij CDA of VVD! Echter: sinds anderhalf jaar heeft zich inderdaad een nieuwe, onvoorziene situatie voorgedaan (puur en alleen dáárom al is die gedachte van een ‘andere koers’ trouwens ook onzinnig: er wás helemaal geen koers op dit thema dat tot begin 2020 niet bestond!). Die nieuwe situatie dus, dat nieuwe thema: het is op dit moment allesbepalend. Alle woede, alle kritiek gaat om ons standpunt over het Chinese virus. 

Wat zijn nu precies de feiten?

 • Covid-19 heeft een mortaliteit van tussen de 0,15 en 0,30 procent. Dat is vergelijkbaar met een zware seizoensgriep.
   
 • Het ziekteverloop van Covid-19 is een beetje anders dan dat van Influenza, waardoor verhoudingsgewijs wat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. Maar de zorg is eenvoudig op te schalen waardoor ook dat geen groot probleem hoeft te zijn.

 • We hebben geen enkel idee van de werking van de ‘vaccins’. Statistische gegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk. En langetermijneffecten op zowel individuele ontvangers als op de ontwikkeling van nieuwe mutaties zijn volstrekt onbekend.

 • PCR-tests zijn ongeschikt om besmetting - laat staan besmettelijkheid - vast te stellen. En besmetting op zichzelf is ontoereikend om gevaar vast te stellen (immers: het overgrote deel van de besmette mensen, 99.9 procent, merkt er nauwelijks iets van of wordt na een weekje op bed gewoon weer beter).

Geen van deze feiten over Corona is omstreden of dubieus. Bovenstaande is allemaal gebaseerd op officiële cijfers en algemene observaties.

Wat we intussen ook weten:

 • Dat ondanks de beperkte mortaliteit van Covid-19, vrijwel overal ter wereld extreem ingrijpende maatregelen zijn ingevoerd (en nog steeds worden ingevoerd, zo gaat Australië - ondanks een hoge ‘vaccinatiegraad’ - nu toch weer in lockdown). Het zijn maatregelen die nog nooit in onze geschiedenis zelfs maar zijn overwogen. Ook niet in oorlogssituaties, tijdens de pest, de cholera, enz.

 • Dat het positieve effect van deze maatregelen - voor zover dat er al is - op geen enkele manier opweegt tegen de nadelige effecten, zoals verlies van levensjaren door economisch verval, depressie, sociaal isolement, onvrijheid. Volgens onderzoek van - nota bene - de Nederlandse overheid zélf (!) heeft de lockdown in ons land alleen al meer dan 520.000 kwalitatieve levensjaren gekost.

 • Dat de vrees voor “overbelasting in de zorg” vrijwel overal werd gebruikt om de lockdowns te rechtvaardigen, maar dat die capaciteit vervolgens nergens structureel werd vergroot (zo werd het aantal IC-bedden in Nederland onlangs zelfs nog verder verlaagd!).

 • Dat ondanks de beperkte effectiviteit en de risico’s van de vaccins, vrijwel overal extreme druk wordt uitgeoefend om die vaccins tóch te nemen, tot aan dreiging met complete maatschappelijke isolatie bij weigering van deze experimentele injecties.

 • En dat PCR-tests gebruikt blijven worden als enig en alomvattend criterium voor het dreigingsniveau, terwijl zij geen besmetting (en al helemaal geen besmettelijkheid) kunnen meten - sterker, dat de Amerikaanse medicijn-waakhond de PCR test inmiddels zelfs heeft afgekeurd.

Het verhaal klopt dus van geen kant. Maar waarom gebeurt dit dan allemaal? Wat is er nou toch aan de hand? Zoals altijd zijn er twee potentiële verklaringen. Enerzijds: stupiditeit, massapsychose, groupthink, complete breindoodheid bij de politiek; of anderzijds toch een plan, een bedoeling, een dieper liggende agenda. Het definitieve antwoord hebben we niet (en misschien zijn beide wel allebei tegelijk waar - en zijn de wat lagere politieke figuren, mensen als Rutte en De Jonge, inderdaad te goeder trouw in hun onnozelheid, maar zijn de wat hogere figuren in het mondiale gebeuren wel degelijk met een achterliggende gedachte behept). 

Dit is ondertussen bekend:

 • Dat een groot aantal wereldleiders, regeringshoofden, VN-bobo’s, EU-lobbyisten, enz. allemaal expliciet hebben gezegd dat een “nieuw normaal” wenselijk is. 

 • Dat het “oude normaal” nooit meer terugkomt en dat corona een “transitie” betekent naar een nieuwe wereldorde, een nieuwe samenleving.

 • Dat ze willen dat de mensheid spoedig zal versmelten met high-tech, en dat wasmachines, ijskasten, auto’s en computers allemaal direct gaan reageren op de gemoedstoestand van de gebruiker (via communicatie met een ingebrachte chip, 5G-verbinding, etc.).

 • Dat een nieuw internet nodig is dat slechts kan worden ontsloten door de biometrische gegevens van de gebruiker (en dus niet meer door een password of het IP-adres van een computer), waardoor een semi-verplichte vaccinatie ook een semi-verplichte toegangseis wordt tot het gebruik van het internet.

 • Dat deze corona-lockdowns en deze vaccins een eerste stapje zijn naar een wereld waarin regelmatige, verplichte vaccinaties en bijvoorbeeld ook klimaatlockdowns de orde van de dag zullen zijn.

 • Dat privébezit langzaam zal verdwijnen ten gunste van een meer collectivistisch ingerichte economie. Ook onze gedachtes zullen uiteindelijk niet meer privé zijn voor de systemen die ons leven straks gaan reguleren, en zowel ‘hate speech’ als ‘fake news’ controles zullen de nu al groeiende censuur nog verder intensiveren.

Fata ducunt volentem, nolentem trahunt. Ofwel: wat velen misschien niet willen, zullen ze toch mede mogelijk maken door hun meegaande, schouderophalende houding in deze situatie. Want je hoeft niet ver uit te zoomen om te zien wat er dreigt te gebeuren. Waar mondiale spelers, miljardairs, futuristen, machtswellustelingen al decennia van dromen — een centraal bestuurde wereld, transhumanisme, totale controle — is door een initiële paniek over een Nieuw Virus ineens binnen handbereik gekomen.

Corona binnen het grote plaatje: De Aanval op de Natiestaat

En de aanval op de natiestaat, de immigratie, de klimaatplannen, de EU - het past allemaal naadloos in dit straatje. Corona zou het breekijzer kunnen worden om de laatste stap te zetten. Precies zo wordt het door Klaus Schwab en talloze anderen dan ook gezien: een ‘unique opportunity’. Een ‘window’ om de wereld opnieuw vorm te geven. Door de immigratie en het transnationalisme is de soevereine gemeenschap verzwakt; door de klimaatprogramma’s kan de economie worden gecentraliseerd; en door corona (en het LHBTQ-verhaal, de Black-Lives-beweging, het quota-discours) opent zich nu de weg naar het transhumanisme (geflankeerd door het transgenderisme, het transnationalisme, het transitie-gebeuren kortom) waarbij we op dit moment nog via injecties, maar straks natuurlijk via een chip, volledig kunnen worden gecontroleerd, aangestuurd, gestandaardiseerd, gemanipuleerd.

Dus ben ik geradicaliseerd? Ik ben precies dezelfde gebleven. Ik heb dezelfde idealen en dezelfde liefde voor ons land, onze beschaving en de 19de eeuwse visie op cultuur en politiek als vorig jaar en het jaar daarvoor en daarvoor en daarvoor. De wereld is radicaler geworden. We zitten middenin een mondiale vrijheidsstrijd, waarbij volstrekt irrationele, ongelimiteerde dwang wordt toegepast - waarachter zeer wel mogelijk een al even radicaal, mondiaal program schuilgaat om de mensheid zoals we die kennen, het leven zoals we dat kennen, terzijde te schuiven en een geheel nieuwe, The Matrix-achtige controlemaatschappij op te tuigen, bestuurd vanuit mondiale centra, met semi-verplichte, geïmplanteerde chips die het leven reguleren en sanctioneren (inclusief toegang tot, en gebruik van, het internet).

Geen "complot"

Nogmaals: dit alles verzin ik niet zelf. Dit is geen vage ‘theorie’; het staat allemaal in de boeken die deze mensen zelf publiceren. Ze bespreken het expliciet in hun speeches. Ze schrijven rapporten waarin ze dit alles aanprijzen, uitwerken, voorkauwen. En natuurlijk is het - theoretisch - ook mogelijk dat hun denkbeelden louter per ongeluk samenvallen met de huidige gebeurtenissen. Dat Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, George Soros, Klaus Schwab, enzovoorts, al die miljardairs en mondiale spelers, allemaal ‘blaffen naar de maan’, zoals de naïeve (of slinkse?) Bolkestein ook eens zei over eurofederalisten.

Natuurlijk kan het zo zijn dat dit alles ‘nooit zover zal komen’, zoals mijn gematigde vrienden zichzelf steeds maar voorhouden. Of wat ook wellicht zo is: dat al die nationale politici, commentatoren en academici deze agenda niet zien en wellicht zelfs niet wensen, maar dat ze die tóch tot stand zullen helpen komen - zo is het immers ook gegaan met de EU. Ik waarschuwde jarenlang voor de gevolgen van de plannen. Maar VVD-ers riepen schamper dat de euro heus niet zou worden gebruikt voor een transferunie. Inmiddels zijn eurobonds een feit en betalen we via negatieve rentes en extreem gestegen huizenprijzen voor het bijdrukken van euro’s die de schulden in het Zuiden moeten financieren.

Dus is het plan, is het domheid — en wat maakt het eigenlijk uit? Het gebeurt, we moeten het stoppen. De vrijheid moet terug. De lockdowns, de vaccinatiedwang, de ‘QR-samenleving’: we mogen dit niet laten gebeuren. En als we dan écht niet om dat woordje heen kunnen, laat ons dan maar ‘radicaal voor de vrijheid’ zijn. Radicaal voor de rechten, de ratio, de restricties op de staatsmacht!

Radicaal! Vanuit de radix, de wortel: de kern van de zaak. Vooruit dan maar. Dát is FVD! Sluit je aan!