Tijd voor een beter Israëlbeleid!

Tijd voor een beter Israëlbeleid!

Na drie verkiezingen wordt er in Israël nu een kabinet geformeerd. De formerende partijen zouden overwegen om de Israëlische wet in plaats van de militaire wetgeving toe te passen in Joodse dorpen en steden in betwiste gebieden. Wat men daar ook van kan vinden - het Nederlandse belang is hier niet in het geding. Maar zelfs vóórdat het nieuwe kabinet goed en wel is geformeerd, staan ambassadeurs van EU-landen al klaar om kritiek te uiten.

Binnenlandse bemoeienis

Dat past binnen een patroon. EU-landen bemoeien zich graag met de binnenlandse aangelegenheden van Israël. Landen als Zweden en Nederland geven jaarlijks miljoenen uit aan “mensenrechtenprojecten” in Israël, die in werkelijkheid bedoeld zijn om het beleid van de regering te saboteren en extreem-linkse organisaties zonder enig draagvlak in de samenleving te ondersteunen. Het is alsof Israël een miljoenengift aan BIJ1 van Sylvana Simons zou geven. Dat zouden wij ook niet accepteren.

Daarnaast geeft Nederland nog eens miljoenen belastinggeld uit aan “ontwikkelingshulp” in de Palestijnse gebieden. Geld dat vaak naar uiterst dubieuze organisaties vloeit. Organisaties die banden met terreurorganisaties onderhouden en Israëls bestaansrecht in twijfel trekken. Vandaar dat de Nederlandse overheid steeds minder transparant is geworden over de bestemming van dit geld.

Destructief en contraproductief

Intussen wonen Nederlandse diplomaten te Ramallah in Oost-Jeruzalem, omdat Nederland wil dat dat de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse Staat wordt. Zij wonen niet in Ramallah, maar reizen puur om ideologische redenen dagelijks op en neer vanuit Jeruzalem. Maar Nederlandse diplomaten die op de ambassade in Tel Aviv werken, wonen niet in West-Jeruzalem. Dit wekt voor Israëli’s de indruk dat Nederland van mening is dat Jeruzalem eigenlijk aan de Palestijnen toebehoort.

Dit beleid is niet in het Nederlands belang. Het is naïef om te denken dat Europese landen vrede teweeg kunnen brengen, en gevaarlijk om te denken dat het pamperen van de Palestijnen en het straffen van de Israëli’s vrede dichterbij brengt. Dat werkt al decennialang niet. En in de eerste plaats is dit alles zonde van Nederlands belastinggeld. Dat kunnen we een stuk beter aan onze eigen mensen in Nederland besteden.

Tijd voor een koerswijziging

Forum voor Democratie wil dus een koerswijziging in de Nederlandse relatie met Israël. Geen moreel wijsvingertje meer en geen belastinggeld naar anti-Israëlische organisaties, maar bouwen aan handelsrelaties en samenwerken op het gebied van innovatie en watermanagement. Dit betekent ook dat we de Nederlandse ambassade naar de rechtmatige Israëlische hoofdstad Jeruzalem verplaatsen, waar hij tot 1980 al stond - voordat Nederland zwichtte voor Arabische druk.

Wij nemen met ongenoegen kennis van de recente berichten over nieuwe Nederlandse bemoeienis die helemaal niet in ons belang is. Daarom stellen we ministers Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Kaag (Ontwikkelingshulp, D66) de volgende schriftelijke vragen:

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het artikel “11 European ambassadors warn Israel against West Bank annexation”?* (1)

Vraag 2
Klopt het dat de Nederlandse ambassadeur formeel bezwaar heeft gemaakt tegen vermeende plannen van de momenteel te formeren Israëlische eenheidsregering? Zo ja, waar heeft de Nederlandse ambassadeur precies bezwaar tegen gemaakt? Waarom acht u dergelijke inmenging in de binnenlandse formatie-aangelegenheden van een bevriende buitenlandse mogendheid legitiem? Hoe zou u reageren als de Israëlische ambassadeur zich in de Nederlandse kabinetsformatie met binnenlandse thema’s zou bemoeien?

Vraag 3
Indien de te formeren Israëlische eenheidsregering de dorpen en steden in betwist gebied onder Israëlisch burgerlijk recht in plaats van militair recht stelt, zou dat volgens u de Nederlandse belangen schaden? Zo ja, kunt u hierover concreet uitweiden? Beïnvloedt het Arabisch-Israëlische conflict de binnenlandse veiligheid van Nederland? Zo ja, houdt dit verband met de massale immigratie? Zo nee, waarom heeft de Nederlandse ambassadeur in Israël bezwaar gemaakt tegen vermeende plannen van de nieuwe eenheidsregering?

Vraag 4
Bent u bereid Nederlandse diplomaten in Israël in West-Jeruzalem te laten wonen, net zoals Nederlandse diplomaten bij de Palestijnse Autoriteit woonachtig zijn in Oost-Jeruzalem? Zo nee, wat is uw oordeel over de Israëlische perceptie dat u van mening bent dat Jeruzalem meer toebehoort aan de Palestijnen dan aan Israël? Geeft deze discrepantie geen blijk van de vooringenomenheid van de Nederlandse regering tegen Israël?

Vraag 5
Hoeveel geld geeft Nederland in 2020 aan Israëlische en Palestijnse NGO’s? Kunt u een zo specifiek mogelijk overzicht geven van de organisaties en projecten waar dit geld naartoe gaat? Hoe controleert u dat daarbij uitvoer wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. en dat dit geld niet vloeit naar organisaties die boycots of sancties tegen Israël bevorderen?

Vraag 6
Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 6,13 miljoen euro uit van juli 2019 tot juni 2022 onder de noemer “RAM CIVIL SOCIETY SUPPORT”? *(2) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 7
Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 8,10 miljoen euro uit van april 2019 tot december 2021 onder de noemer “Project in Ramallah”? *(3) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 8
Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 200.000 euro uit van november 2018 tot januari 2021 onder de noemer “Project in Palestian [sic] adm. Area"? *(4) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 9
Wilt u voortaan volledige openheid bieden over met Nederlands belastinggeld gesubsidieerde projecten in Israël en de Palestijnse gebieden, zodat de Kamer kan controleren of gehoor wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij?

Vraag 10
Wilt u zorgdragen dat op websites als OpenAid NL, die in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt samengesteld om openheid te bieden over de besteding van Nederlandse ontwikkelingsgelden, niet van “State of Palestine” wordt gesproken, aangezien Nederland geen Palestijnse staat erkent? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Hoeveel geld heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen tien jaar aan projecten met de NGO Al-Mezan uitgegeven? Geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds geld aan projecten van Al-Mezan? Zo ja, bent u ervan op de hoogte dat deze organisatie consequent aan het Israëlische leger als “Israeli occupation forces” refereert en daarmee het Israëlische zelfbeschermingsrecht in twijfel trekt?* (5) Bent u ervan op de hoogte dat Al-Mezan een statement van de NGO Al-Haq heeft ondertekend waarin heel Jeruzalem, inclusief West-Jeruzalem, als bezet gebied wordt beschouwd?*(6) Hoe draagt een dergelijke houding in uw ogen bij aan het realiseren van vrede? Bent u bereid voortaan geen geld meer te geven aan Al-Mezan en andere Palestijnse NGO’s die Israëls bestaansrecht in twijfel trekken?

Vraag 12
Bent u bereid om bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021 een uitgebreid overzicht te geven van organisaties waaraan Nederlands ontwikkelingsgeld wordt besteed, voordat de beide Kamers der Staten-Generaal erover stemmen?

*(1): “11 European ambassadors warn Israel against West Bank Annexation”, Times of Israel, d.d. 1 mei 2020, online raadpleegbaar via: https://www.timesofisrael.com/11-european-ambassadors-warn-israel-against-west-bank-annexation/?fbclid=IwAR1wMdGvvUyc2wGvvQ12A7W4MIbY2u0RukxWJs3u8hW6xFL5haMrk-MNn5w.

*(2): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(3): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(4): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(5): “Al Mezan Reiterates Condemnation of Israeli Violations; Calls International Community to Intervene”, Al-Mezan, online raadpleegbaar via: http://www.mezan.org/en/post/21053/Al+Mezan+Reiterates+Condemnation+of+Israeli+Violations%3B+Calls+International+Community+to+Intervene.

*(6):  “As a New “Peace Plan” Looms, the International Community must Stand Against Israel-US Annexation Strategy”, Al-Haq, online raadpleegbaar via: http://www.alhaq.org/advocacy/6051.html.