Partijbestuur FVD verzoekt Henk Otten terug te treden

Partijbestuur FVD verzoekt Henk Otten terug te treden

FVD betreurt ten zeerste het nieuws omtrent de greep in de kas die Henk Otten heeft gedaan in zijn hoedanigheid als penningmeester. Totdat dit publiek werd, poogden we de affaire intern op te lossen en hem de eer aan zichzelf te laten houden - maar nu is dat helaas niet langer mogelijk.

Op 1 april hebben Thierry Baudet en Rob Rooken geconstateerd dat medebestuurder Henk Otten - zonder medeweten en toestemming van het partijbestuur - zichzelf een bonus van EUR 30.250,- heeft uitgekeerd.

Het bestuur heeft vervolgens onmiddellijk de volgende maatregelen genomen:

  • Henk Otten is gemaand het bedrag terug te storten (dit is ook gebeurd);
  • De accountant is geïnformeerd;
  • Er is een onderzoek opgestart naar alle betalingen dit jaar (dit onderzoek loopt nog);
  • Otten is ontheven van zijn taken als penningmeester;
  • Hem is verboden nog langer betalingen te verrichten aan zichzelf of aan anderen;
  • Otten is de toegang tot de bank ontzegd en zijn machtiging om betalingen te verrichten ontnomen;
  • Het bestuur heeft drie adviseurs aangesteld om de financiën en administratie op orde te brengen;

Volgens de statuten kan het bestuur een bestuurder niet ontslaan. Vanwege de ernstige vertrouwensbreuk in het partijbestuur als gevolg van deze greep in de kas hebben Thierry Baudet en Rob Rooken Henk Otten met klem meermaals verzocht zich terug te trekken als bestuurslid van Forum voor Democratie. Otten weigerde dat. Hij is van mening dat hij recht had (en nog steeds heeft) op het door hemzelf - zonder overleg met anderen - aan zichzelf uitgekeerde bedrag. 

Het is echter staand beleid bij Forum voor Democratie dat bestuursleden geen betaling ontvangen voor hun werk. Daarnaast is het volstrekt onacceptabel dat een penningmeester een dergelijke actie op eigen houtje onderneemt. Ook ontving Otten reeds een royaal salaris als medewerker van de Tweede Kamerfractie.

Wij betreuren het dat Henk Otten de ernst van zijn vergrijp niet inziet, de affaire niet intern heeft willen oplossen en in de pers doet alsof er sprake is van een politieke richtingenstrijd binnen de partij om zo de aandacht af te leiden. 

Forum voor Democratie doet nogmaals een oproep aan Henk Otten om af te treden als bestuurslid. Vasthouden aan een plek binnen een bestuur waarin het vertrouwen is opgezegd, is een doodlopende weg. Een bestuur moet kunnen besturen. Juist in een sterk groeiende organisatie.