Onderzoekscommissie presenteert rapport appberichten-JFVD

Onderzoekscommissie presenteert rapport appberichten-JFVD
 • Belangrijkste conclusie: geen verwijtbaar handelen JFVD-bestuur of Tweede Kamerfractie
 • Na het onderzoek in mei 2020 is hard en correct opgetreden tegen laakbare app-berichten 
 • JFVD-bestuur noch Kamerfractie wisten van de persoonsverwisseling waardoor een stagiair, die eigenlijk geschorst had moeten worden, werd aangenomen.
 • Zijn stage is bij ontdekking van deze misstand direct beëindigd en zijn schorsing wordt alsnog ten uitvoer gebracht.

Op zaterdag 21 november j.l. verscheen een artikel in Het Parool met ernstige beschuldigingen aan het adres van JFVD, de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Zowel intern als extern werd hier geschokt op gereageerd, omdat leden van JFVD in verband worden gebracht met abjecte ideeën, volstrekt verkeerde grappen en andere zaken die onverenigbaar zijn met de ideeën en belangen van onze partij.

In reactie op dat artikel heeft het bestuur van JFVD in samenspraak met het partijbestuur van FVD een onderzoekscommissie ingesteld om te bekijken wat er van deze beschuldigingen klopt - en indien die beschuldigingen zouden kloppen, welke maatregelen genomen dienen te worden. De commissie werd gevormd door Statenlid Noord Holland, bestuurslid van het Renaissance Instituut en voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank, Ralf Dekker, en Tweede Kamerlid en ondernemer Wybren van Haga.

Vandaag presenteerden zij hun rapport, waarin ze uitgebreid ingaan op de beschuldigingen en op de gang van zaken binnen JFVD. Het is een grondig en serieus rapport, waarin op geen enkele wijze wordt verbloemd of vergoelijkt.

Er is geen verwijtbaar handelen geconstateerd. Wel is sprake geweest van een persoonsverwisseling, die samenhangt met het vorige onderzoek van afgelopen jaar. Omdat naar aanleiding van aanbevelingen uit het vorige onderzoek de verkeerde persoon is geschorst, kon een stagiair worden aangenomen bij de Tweede Kamerfractie die anders niet zou zijn aangenomen. Deze persoon wordt nu alsnog geschorst (en uiteraard is zijn stage drie weken geleden al onmiddellijk beëindigd).

De onderzoekscommissie komt tot de volgende conclusies:

 1. Het onderzoek dat werd gedaan in mei 2020 is zeer uitvoerig en volledig geweest en de conclusies en aanbevelingen zijn voldoende opgevolgd.
 2. De in Het Parool genoemde 23-jarige student is door een ongelukkige naamsverwisseling niet geschorst en iemand met dezelfde voornaam heeft een schorsingsbrief gekregen. Nadat de fout bekend werd is onmiddellijk ingegrepen en is de betreffende persoon uit zijn functies ontheven.
 3. De onderzoekscommissie ziet geen reden voor nieuwe of aanvullende strafmaatregelen richting JFVD-leden, aangezien de conclusies en aanbevelingen uit het mei-rapport integraal zijn overgenomen.

In aanvulling hierop doet de commissie de volgende aanbevelingen voor de toekomst:

 1. Schone leiDe onderzoekscommissie adviseert de JFVD om met een schone lei opnieuw te beginnen: alle huidige (officiële) appgroepen opheffen om definitief af te rekenen met de ontstane beeldvorming. Verder raden we aan de screening van deelnemers van appgroepen sterk te intensiveren voor nieuwe appgroepen.
 2. Appgroep protocol en zerotolerance beleidDe onderzoekscommissie raadt aan om een helder protocol op te stellen voor wat wel en niet besproken mag worden in officiële JFVD-appgroepen en een duidelijk sanctiebeleid te hanteren bij overtredingen. De onderzoekscommissie raadt aan om een zerotolerance beleid te hanteren voor deelnemers die de bepalingen van dit protocol overtreden. De onderzoekscommissie raadt aan om het niet meer toe te staan dat deelnemers anoniem in appgroepen kunnen deelnemen, maar met hun voornaam en hun achternaam.
 3. KlachtencommissieDe onderzoekscommissie raadt aan om een klachtencommissie in te stellen binnen JFVD waar leden terecht kunnen als zij eventuele nieuwe grensoverschrijdende appjes tegenkomen, zodat deze niet onopgemerkt blijven maar effectief aangepakt kunnen worden.
 4. Intensieve screening van sollicitantenOm te voorkomen dat functionarissen worden aangesteld die mogelijk in het verleden laakbaar gedrag hebben vertoond, raadt de onderzoekscommissie aan om tevens de screening van sollicitanten sterk te intensiveren - waar mogelijk met behulp van een lijst bij te houden door de klachtencommissie.
 5. In gesprek met andere verenigingenIn bestudering van de hierboven genoemde feiten viel het de onderzoekscommissie op dat andere jongerenverenigingen - met name politieke jongerenverenigingen - ook kampen met vergelijkbare problematiek. Daarom raadt de onderzoekscommissie het bestuur van JFVD aan om de dialoog op te zoeken met andere verenigingen voor een wederzijds leerproces.
 6. Persoonsverwisseling van de 23-jarige studentIn de casus van de 23-jarige student wordt geadviseerd om de zaak alsnog rechtmatig af te doen en de betreffende persoon alsnog te schorsen voor een periode van zes maanden.
 7. Verklaring JFVD en FVDOm misverstanden in de toekomst te voorkomen zou het verstandig zijn indien zowel JFVD als FVD op hun respectievelijke websites een verklaring plaatsen waarin nogmaals klip en klaar afstand genomen wordt van de gewraakte zaken zoals nazisympathieën, racisme, antisemitisme en homofobie.

Het bestuur van JFVD onderschrijft de conclusies van de onderzoekscommissie geheel en zal de aanbevelingen integraal overnemen.