JFVD Online ALV 2020

JFVD Online ALV 2020

Wij hopen dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad en willen jullie, namens ons allen, het beste wensen voor het nieuwe jaar!

Zoals aangekondigd in de vorige mail roepen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen op zaterdag 16 januari 2021 tussen 14:00 en 15:00.

Door de strenge maatregelen is het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, daarom zal de ALV geheel digitaal plaatsvinden. De agenda en de stukken zijn op deze pagina te vinden.

Agenda JFVD ALV 2020

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag auditcommissie | Bijlage: Verslag Auditcommissie 2019
  4. Behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten 2019 | Bijlage: Jaarrekening JFVD 2019
  5. Vaststellen begroting 2021 | Bijlagen: Begroting 2021, Gewaarmerkte ledenstand JFVD per 1 januari 2020
  6.  Uitstel behandeling en vaststelling balans en rekening van baten en lasten 2020
  7. Benoeming leden Commissie van Beroep en plaatsvervangend lid | Te benoemen leden: Rick de Vries, Obilot Geuljans, Lidewij de Vos en Davy van Reenen (als plaatsvervangend lid)
  8. Benoeming leden Auditcommissie | Te benoemen leden: Carlos Klazinga, Andreas Bakir, Tom Russcher
  9. Jaarverslag bestuur 2019 | Bijlage: Jaarverslag bestuur 2019
  10. Rondvraag