menu

FVD roept kabinet op om eindelijk de N35 te verbreden!

FVD roept kabinet op om eindelijk de N35 te verbreden!

De N35 is de levensader tussen Twente en Zwolle en in meerdere opzichten van groot belang voor de provincie Overijssel. De verkeersintensiteit op deze rijksweg neemt sterk toe, waardoor de doorstroming en verkeersveiligheid in het gedrang komen.

De provincie Overijssel, gemeenten en aanwonenden zijn het met elkaar eens dat de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen aangepast moet worden naar een 100-kilometerweg met twee keer twee rijstroken. Hiertoe is de afgelopen jaren een lobby uitgevoerd naar Den Haag, en ook zijn er een aantal moties aangenomen in de Tweede Kamer. Alle inspanning ten spijt, legt de minister dit nu keihard naast zich neer. Het lijkt wel alsof Nederland voor de minister ophoudt achter de IJssel wat dit onderwerp betreft. Forum voor Democratie vindt dit volstrekt onacceptabel en stelt daarom de volgende vragen aan de minister. 

Vraag 1
Klopt het dat de minister van mening is dat de verbreding naar twee keer twee rijbanen niet de meest voor de hand liggende oplossing zou zijn voor o.a. de doorstroming en verkeersveiligheid op de N35? Wat is dan wel de meest voor de hand liggende oplossing voor de minister?

Vraag 2
Kan de minister een verwacht tijdspad schetsen wat betreft de aanpak en verbreding van de N35?

Vraag 3
Heeft de minister de urgentie van de verbreding van de N35 duidelijk genoeg in beeld en onderstreept de minister het belang van de aanpak en verbreding van de N35?

Vraag 4
Welke acties gaat de minister ondernemen naar aanleiding van de aangenomen moties met betrekking tot de N35?

Vraag 5
Is de minister op de hoogte van de open brief die liefst tien van de dertien Overijsselse PS-fracties u gestuurd hebben, waarin benadrukt wordt dat opwaardering van de N35 keihard nodig is?

Vraag 6
Is de minister op de hoogte van de open brief die VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle u gestuurd hebben, met dezelfde boodschap als geschetst in vraag 5?

Vraag 7
Is de minister op de hoogte van de open brief die de gemeenteraden van Raalte en Hellendoorn en diverse plaatselijke belangen, bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen uit diezelfde gemeenten u gestuurd hebben, met dezelfde boodschap als geschetst in vraag 5?

Vraag 8
Zijn de heldere en breed gedragen signalen vanuit Overijssel voldoende reden voor de minister om meer urgentie aan de aanpak van de N35 te geven?

  • Zo ja, welke acties gaat de minister naar aanleiding van deze brieven ondernemen?
  • Zo nee, waarom niet?

Vraag 9 
Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?