FVD: Minister Blok, trek NU paspoorten van Jihadisten in!

FVD: Minister Blok, trek NU paspoorten van Jihadisten in!

Als een Nederlands staatsburger in het buitenland zich aansluit bij Al Qa’ida, IS of Hay’at Tahrir al-Sham en deelneemt aan een gewapend conflict kan de Minister van Veiligheid en Justitie, op grond van Artikel 14 van de Wet op het Nederlanderschap, zijn of haar Nederlanderschap intrekken.

Nu de terroristische dreiging steeds verder toeneemt wil FVD dat deze wet nu ook wordt toegepast!

Daarom heeft FVD vandaag de volgende vragen aan minister Blok gesteld:

  1. Heeft de minister al concrete stappen gezet om van personen die zich aangesloten hebben bij een internationaal of nationaal gewelddadig conflict het Nederlanderschap in te trekken op grond van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, zulks in het belang van de nationale veiligheid? En zo ja, in hoeveel gevallen, graag een toelichting omtrent de stand van zaken?

  2. Onderkent de minister dat nodeloos uitblijven van stappen om in concrete gevallen het Nederlanderschap in te trekken de kans kleiner maakt dit alsnog met succes te doen, aangezien het Openbaar Ministerie doorwerkt aan haar dossiers en dat dan eerder de strafrechtelijke aanpak zou kunnen prevaleren en zelfs de mogelijkheid bestaat dat door tijdsverloop de jihadist al weer teruggekeerd is binnen de landsgrenzen. Hoe valt het uitblijven van stappen te rijmen met bijv. de uitspraken van de minister-president dat Syriëgangers beter daar kunnen sterven dan terugkomen naar Nederland. En met het feit dat het parlement niet voor niets deze wet heeft aangenomen?

  3. Op welke wijze wordt met het Openbaar Ministerie afgestemd of een bestuurlijke danwel een strafrechtelijke aanpak moet prevaleren? Zoals u bekend is het OM door capaciteitsgebrek nu al niet in staat alle misdrijven voor de rechter te brengen en moeten helaas soms prioriteiten gesteld worden. Acht u het in het kader van de prioriteitstelling nuttig dat het Openbaar Ministerie enorm veel capaciteit steekt in dit soort zaken, terwijl via een relatief eenvoudige procedure de nationaliteit van de betrokkenen kan worden afgenomen?

  4. Is het recente voornemen van het Openbaar Ministerie om in een tiental concrete gevallen tot vervolging (bij verstek) over te gaan met de IND afgestemd? Zo ja, waarom is deze keuze gemaakt en waarom is niet ingezet op de bestuurlijke aanpak?

  5. Mocht u nog geen concrete stappen hebben gezet in het kader van bovenvermelde wet, begrijpt u dan dat het vertrouwen van de bevolking in uw aanpak om jihadstrijders te weren en de speciaal recent daarvoor aangenomen wet uit te voeren, enorm zal afnemen en tot groot onbegrip zal leiden? Realiseert u zich wel voldoende dat de nationale veiligheid hier in het geding is? Mocht u wel concrete stappen gezet hebben, kan deze vraag vervallen.