FVD eist second opinion voor doorrekening Klimaatakkoord

FVD eist second opinion voor doorrekening Klimaatakkoord

FVD eist second opinion voor doorrekening Klimaatakkoord

Vandaag is het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoewel de precieze effecten nog moeten worden doorgerekend, is nu al duidelijk dat de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot buitensporige kosten. Deze kosten komen bovenop de gigantische kosten van het al vastgestelde en lopende klimaatbeleid. Tot overmaat van ramp blijkt uit onderzoek dat alle maatregelen bij elkaar geen enkel meetbaar effect op het klimaat zullen hebben. Forum voor Democratie acht dit volstrekt onacceptabel en stelt de volgende vragen.

Vraag 1
Deelt u de mening dat Nederlanders – die linksom of rechtsom de kosten van het klimaatbeleid moeten betalen – er recht op hebben om volledig en objectief geïnformeerd te worden over de kosten van het beleid en de effecten ervan op het klimaat?

Vraag 2
Kunt u inzicht geven in de kosten van het Klimaatakkoord zoals berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de totale kosten en de kosten voor huishoudens?

Vraag 3
Wat zal de gemiddelde kostenstijging zijn voor mensen in afgelegen gebieden en andere forensen als gevolg van het invoeren van rekeningrijden? Hoe wilt u hen compenseren?

Vraag 4
Erkent u dat een doorrekening van uitsluitend de kosten van het Klimaatakkoord, zonder de kosten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid daarbij te betrekken, een onvolledig en misleidend beeld geeft van de werkelijke kosten van het klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om bij de doorrekening ook de effecten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid - zoals onder meer is opgenomen in het in 2013 gesloten Energieakkoord - te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid om een second opinion te laten uitvoeren en daarvoor de effecten ook te laten doorrekenen door de Algemene Rekenkamer? Zo ja, zult u daarvoor hetzelfde budget uittrekken als voor de doorrekening door het PBL? Zo nee, waarom niet?