Brandweer waarschuwt: ernstig brandgevaar elektrische auto’s

Brandweer waarschuwt: ernstig brandgevaar elektrische auto’s

In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het advies om niet terughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Die zouden geen hoger brandveiligheidsrisico met zich meedragen dan normale auto’s.

Maar nu slaat de landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding van de brandweer alarm. Elektrische auto’s zijn lastiger te blussen. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het brandveiligheidsrisico toe. Dit is met name het geval in parkeergarages onder hoge flatgebouwen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen.

FVD vreest dat de veiligheid in het geding is en wil daarom van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) weten: komen die duidelijke richtlijnen er? Gaat de minister het veiligheidsbeleid voor elektrische auto’s aanscherpen?

Voor FVD staat deze problematiek niet op zichzelf. Zij past in een breder kader. De overheid promoot elektrische auto’s en laat tot nu toe na om daarbij adequate brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Huizen en voetbalstadions storten in onder het gewicht van gesubsidieerde zonnepanelen. Mensen krijgen hoofdpijn in hun overgeïsoleerde duurzaamheidswoningen. Anderen ondervinden hartkloppingen of slaapstoornissen door het laagfrequente geluid van het almaar uitdijende aantal windmolens. FVD zegt: stoppen hiermee! Het belang van de volksgezondheid moet altijd het zwaarste wegen. Het kabinet mag niet langer prioriteit geven aan het zinloze, peperdure klimaatbeleid.

FVD stelde daarom de volgende Kamervragen aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA):

Vraag 1
Hebt u kennis genomen van het artikel "Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen"?[1]

Vraag 2
Erkent u dat de toename van het aantal elektrische auto's een extra brandveiligheidsrisico met zich meedraagt, omdat het blussen van een brand in een elektrische auto gecompliceerder is dan het blussen van een brand in een niet-elektrische auto? Zo ja, hoe beoordeelt u dit risico?

Vraag 3
Hebt u onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van elektrische auto’s voordat werd besloten om de verkoop en het gebruik van zulke auto’s van overheidswege te stimuleren? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek en wat is daarmee gebeurd?

Vraag 4
Hebt u gegevens over de extra hoeveelheid tijd en middelen die branden in elektrische auto’s hebben gekost vergeleken met branden in niet-elektrische auto’s? 

Vraag 5
Treft u speciale maatregelen om de brandweer in staat te stellen branden in elektrische auto's adequaat te blussen? Zo ja, hoeveel geld heeft dit tot nu toe gekost? Zo nee, op basis waarvan veronderstelt u dat de huidige bluscapaciteit toereikend is?

Vraag 6
Hebt u kennis genomen van het artikel "Brandweer waarschuwt: Brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang"?[2]

Vraag 7
Bent u bereid om, gezien het hogere brandveiligheidsrisico, richtlijnen op te stellen waaraan parkeervoorzieningen voor elektrische auto's moeten voldoen, analoog aan de richtlijnen voor lpg-auto's?

Vraag 8
Bent u bereid om hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen, om een rampzalige brand als die in de Grenfelltoren in Londen te voorkomen?

Vraag 9
Bent u bekend met het “Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid” van de Rijksoverheid en TNO uit 2014?[3]

Vraag 10
Is er inmiddels meer duidelijkheid over de ernst en gevolgen van installatie- of accubeschadigingen of autobranden bij elektrische auto’s? Zo ja, is er op basis hiervan aanleiding om het beleid op het gebied van (de stalling van) elektrische auto’s te wijzigen?

Vraag 11
Hebt u gevolg gegeven aan de aanbeveling om meer onderzoek te doen en duidelijke protocollen, richtlijnen en trainingen over calamiteiten met betrekking tot elektrische auto’s voor hulpdiensten op te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Hoe verklaart u dat in het factsheet uit 2014 wordt gesteld dat “brandweerkorpsen niet meer terughoudend [hoeven] te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages”, maar dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor aangehaalde AD-artikel nu in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s? Is dit voor u aanleiding om het beleid te wijzigen? Zo nee, waarom niet?


  1. RTV Rijnmond d.d. 16 juli 2019, ‘Berger: Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen’, online raadpleegbaar via https://www.rijnmond.nl/nieuws/184054/Berger-Elektrische-auto-s-zijn-moeilijk-te-blussen.
  2. AD d.d. 2 augustus 2019, ‘Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang’, online raadpleegbaar via www.ad.nl/binnenland/brandweer-waarschuwt-brandveiligheid-bij-hoogbouw-in-het-gedrang~ad46aaca7/.
  3. Rijksoverheid/TNO, d.d. oktober 2014. ‘Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid’, online raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/18/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014.pdf.