menu

Zaterdag 13 november is de algemene ledenvergadering van Forum voor Democratie

Zaterdag 13 november is de algemene ledenvergadering van Forum voor Democratie

Omdat het een bewogen jaar is geweest, waren we enorm graag met zoveel mogelijk van onze leden bijeengekomen. Gezien de beperkende omstandigheden echter, is dit niet op een nette manier te faciliteren. Vanzelfsprekend willen wij onze leden niet dwingen tot het tonen van een QR-code, zoals dat, tot onze grote spijt, juridisch is vereist. Na lang beraad hebben wij er dan ook voor gekozen om de ALV, net als vorig jaar, online te houden. In een toegankelijke en transparante online omgeving.

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 2020
  Bijlage: Notulen ALV 2020
 4. Een woord van de partijleider
 5. Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 door TK-fractie, EK-fractie, Vereniging, Renaissance Instituut, JFVD, FVD International
 6. Verslag auditcommissie 2020
  Bijlage: Verslag Auditcommissie 2020
 7. Goedkeuring jaarrekening 2020 en decharge bestuur
  Bijlages: Accountantsverklaring,Jaarrekening 2020
 8. Benoeming auditcommissie 2021
  Te benoemen leden: Daniël Osseweijer, Bert van Gerwen, Henk van Dalen
 9. Vaststelling begroting 2022
  Bijlage: Begroting 2022
 10. Benoeming en mutaties partijbestuur

  Huidige bestuursleden:

  • Thierry Baudet (voorzitter)
  • Joris van den Oetelaar (vice-voorzitter)
  • Gideon van Meijeren (secretaris)
  • Silvio de Groot (penningmeester)

   

  Bestuursleden die aftreden:

  • Gideon van Meijeren
  • Silvio de Groot

   

  Te benoemen bestuursleden:

  • Freek Jansen (penningmeester)
 11. Thierry Baudet (voorzitter)
 12. Joris van den Oetelaar (vice-voorzitter)
 13. Gideon van Meijeren (secretaris)
 14. Silvio de Groot (penningmeester)
 15. Gideon van Meijeren
 16. Silvio de Groot
 17. Freek Jansen (penningmeester)
 18. Rondvraag

 

Meer informatie over deelname aan de ALV zal leden uiteraard tijdig per e-mail worden toegestuurd.