Één-en-twintig keer geframed!

Één-en-twintig keer geframed!

We hebben geteld. En we komen tot één-en-twintig frames. Labels. Negatieve stempels die op FVD zijn geplakt. 

Het moet nu een keertje klaar zijn.

Daarom lopen we ze voor ééns en voor altijd stuk voor stuk langs. Met uitleg waarom de beeldvorming in de media niet klopt.

Oordeel zelf! En deel dit met zoveel mogelijk mensen in uw omgeving. Zet het op uw facebook-pagina en uw twitter profiel. Laat iedereen weten dat wat de gevestigde machten proberen niet meer werkt. Wij laten ons niet framen! 

Sterker: we staan voor durf, dynamiek en daadkracht, voor een democratische vernieuwingsagenda die niet te stuiten is. We gaan de ongecontroleerde immigratie terugdringen, de belastingen verlagen, het onderwijs verbeteren en de bureaucratie in de zorg terugdringen; we willen de macht terug van Brussel naar Den Haag en herstel van de veiligheid op straat.

 1. “FVD is seksistisch”
  Onzin. We willen dat iedereen zich kan ontplooien zoals hij of zij dat zelf wil, in alle vrijheid, en zonder belemmeringen.

  Forum staat voor de vrijheid van het individu. We geloven dat iedereen anders is en dus ook dat mannen en vrouwen niet exact hetzelfde zijn. Juist in die verschillen zien we enorme schoonheid en kracht. Yin en Yang. We vullen elkaar aan. Dat betekent niet dat we het ene 'beter' of 'hoger' vinden dan het andere. Mannen staan niet ‘boven’ vrouwen; vrouwen niet ‘boven’ mannen en niemand hoeft zich te conformeren aan een vast ‘genderpatroon’. Laat staan dat we wie dan ook willen dwingen om anders te zijn dan hij of zij zelf wil: integendeel, we vinden dat emancipatie óók betekent dat je als koppel mag kiezen - als je dat samen wil - voor een meer traditionele rolverdeling.

  Ieder mens mag zelf bepalen hoe hij of zij het geluk zoekt. En dat is niet altijd makkelijk te vinden. Een groeiend aantal kinderen in Nederland, één op de twaalf inmiddels, voelt zich helaas genoodzaakt een beroep te moeten doen op professionele jeugdzorg. Dikwijls omdat de ouders in een (v)echtscheiding zijn gewikkeld of soms omdat ouders  de opvoeding niet aankunnen. Dat is problematiek waar we de ogen niet voor mogen sluiten. Het denken over de verhoudingen tussen de seksen, de rol van het gezin en nieuwe samenlevingsvormen is niet geëindigd met de opkomst van het feminisme. FVD wil daar serieus over praten. Wij zeggen dus niet: ‘terug naar het aanrecht’, of één van die andere lelijke frames die op ons worden geplakt; maar vooruit naar een gelukkiger samenleving waarin we óók onze verschillen - en datgene waarin we elkaar aanvullen - mogen vieren.

 1. “FVD ontkent klimaatverandering.”
  Nee. We vragen ons wel af hoe groot de invloed van de mens daarop is en we richten ons tegen de absurde kosten van het huidige klimaatbeleid.

  Het klimaat verandert altijd. Zo was het rond het jaar duizend een beetje warmer dan nu, en beleefden we rond 1750 een ‘kleine ijstijd’. Sinds ongeveer 1850 wordt het stilletjes aan weer wat warmer op aarde, zodat we nu inderdaad een lichte stijging van de zeespiegel zien, smeltende gletsjers en gewassen in noordelijke (‘boreale’) regionen waar die eerst niet groeiden. Komt dit alles door de mens? Of is er sprake van een natuurlijke cyclus? Ook mogelijk is natuurlijk een beetje van beide. Hoe dan ook, heeft het zin om als Nederland, in ons eentje, 1.000 miljard te gaan uitgeven om dat kleine beetje CO2 dat wij vergeleken met de rest van de wereld, uitstoten, obsessief te gaan terugdringen? Hoe realistisch is het, om te verwachten dat de bevolking van Afrika, die in de komende decennia zal groeien tot misschien wel vier miljard, zal afzien van de installatie van een airco in hun nieuwe huizen? Dat de bevolking van China, India, Indonesië, enzovoort, niet ook aan de auto wil? Forum denkt dat het huidige ‘klimaatbeleid’ niet alleen gebaseerd is op weinig solide wetenschappelijke aannames, maar ook nog eens op volkomen onwaarschijnlijke geopolitieke verwachtingen. Daarom willen we investeren in échte innovatie en adaptatie aan veranderende omstandigheden. Laat ons de beste watermanagers ter wereld zijn en blijven, laat Brainport Eindhoven volop bloeien, etc.. Maar stop met het zinloze beleid om Nederland ‘van het gas af’ te halen en mensen te dwingen om tienduizenden euro’s uit te geven aan - volkomen inefficiënte - alternatieven.

 1. “FVD laat slachtoffers MH17 in de kou staan.”
  Onzin. We staan juist voor zorgvuldig onderzoek waarin alle mogelijke daders worden onderzocht.

  Het is heel waarschijnlijk dat 'Russen' (of preciezer: pro-Russische rebellen, of door Rusland aangestuurde rebellengroepen) de MH17 hebben neergehaald. Echter: het onderzoeksteam dat het bewijs moet vinden, het Joint Investigation Team (JIT), wordt gevormd door Nederland, Australië, België, Maleisië en… Oekraïne zèlf! Dat land is daarmee dus behalve mogelijke dader nu ook aanklager geworden! Het maakt de kwestie niet eenvoudiger. Wij vinden dat we de resultaten van het onderzoek om deze reden op z’n minst met een gezonde, kritische blik mogen bekijken. En waar zijn de primaire radarbeelden? Waarom had Oekraïne het luchtruim niet gesloten? De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zagen er naar onze overtuiging niettemin degelijk uit. Maar ook hier is terughoudendheid geboden. Want in ons land, in onze rechtstaat, beslist uiteindelijk de rechter over schuld en daderschap. Past het politici om daarop vooruit te lopen en nu al te verklaren 'dat Rusland het gedaan heeft'? Wij denken van niet, en we vinden de aloude leer van de trias politica daarbij aan onze zijde.

 1. “FVD is racistisch”
  Flauwekul. Kritiek op de massale immigratie is geen racisme. FVD beoordeelt mensen op individuele kwaliteiten.

  FVD beoordeelt mensen op individuele kwaliteiten. Niet op groepskenmerken. Dus niemand is minder waard vanwege het zijn van Chinees, moslim, zwart, Indiaan of homo; maar niemand is ook meer waard vanwege die gegevenheden. Het uitgangspunt voor ons is artikel 1 van de Grondwet. Dat stelt dat iedere Nederlander juridisch en moreel volstrekt gelijkwaardig is. Punt uit. Maar daarmee zijn we dus ook tegen “positieve” discriminatie. We willen geen 'quota' stellen; geen streef aantallen van bepaalde groepen, geslachten of etniciteiten (want ook dán beoordeel je mensen alweer op veronderstelde groepskenmerken). Niemand zou een positie moeten krijgen vanwege ras, geslacht, geaardheid, enzovoorts - zoals ook niemand een positie zou moeten worden onthouden vanwege zulke criteria.

  Wél vinden we dat we mogen zeggen dat onze samenleving ingrijpend verandert door massale immigratie. En dat we massale immigratie ook daarom aan banden moeten leggen. Ook kan het van belang zijn voor het begrijpen van bepaalde maatschappelijke trends om groepskenmerken wél te registreren. Wij vinden dat er onderzoek mag worden gedaan naar de correlatie tussen afkomst en arbeidsparticipatie. Of schooluitval. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe verschillende immigranten-groepen zich op langere termijn (over een periode van meerdere generaties) ontplooien in de samenleving. Doen moslims uit Anatolië het structureel beter dan atheïsten uit Iran? Of omgekeerd? Wat zijn daarvan de redenen? Waarom zijn er zulke grote verschillen in scores op CITO-toetsen tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zulke vragen zijn van belang in een pluriforme samenleving die middenin de globaliserende wereld wil staan. Juist om onze openheid en individuele ontplooiingsmogelijkheden te bewaken.

 1. “FVD is fascistisch”
  Onzin. Wie het fascisme bestudeert ziet dat wij helemaal NIETS met die stroming gemeen hebben.

  Het fascisme was een radicale politieke stroming die in de jaren ‘20 opkwam uit een mengsel van militarisme (hing samen met de Eerste Wereldoorlog) en socialisme. Het is dus een collectivistische levensbeschouwing, waarin het politiek-economisch leven gedirigeerd wordt door een soort ‘kartel’ en de captains of industry aan tafel zitten met de vakbondsleiders en de  politieke kopstukken (de fascisten noemden dat ‘corporatisme’). Forum is mede opgericht om een vergelijkbaar soort kartel in Nederland te doorbreken. We willen via referenda de democratie versterken - terwijl de fascisten de democratie juist wilden afschaffen. Daarbij wilden ze een nieuw imperium bouwen (daarom veroverde Mussolini Ethiopië, etc.), wat haaks staat op de gedachte van de natiestaat zoals wij die aanhangen. Ook in cultureel en esthetisch opzicht valt het fascisme uit de toon met onze waarden en ideeën. Kijk maar eens naar de afzichtelijke gebouwen die zij neerzetten; de uniformen-cultuur; de radicaal-futuristische denkbeelden zoals die van Marinetti. In elk opzicht, kortom, is het fascisme tegenovergesteld aan de ideeën van FVD.

 1. “FVD wil een onbezonnen Nexit”
  We geloven niet in de EU. Maar we gaan zeer prudent te werk: we zetten in op EU-hervorming en willen uiteindelijk de resultaten daarvan aan de bevolking voorleggen in meerdere referenda.

  Forum voor Democratie is voorstander van een naar buiten gericht, open, handel drijvend en internationaal opererend Nederland. Maar we hebben grote problemen met de EU: vanwege de euro, de open grenzen, de misplaatste geopolitieke ambities (zoals Verhofstadt en Van Baalen op het Maidanplein) en de absurde regelzucht die alles van pulsvisserij tot onderwijs, zorg en voedselveiligheid wil regelen. Na grondige bestudering van de werking van de Brusselse machine, zijn we tot de conclusie gekomen dat de EU niet zozeer “de verkeerde afslag” heeft genomen, maar dat een continentale superstaat altijd het doel, het stipje aan de horizon is geweest, en dat ook een relatief onomstreden aspect ervan, de interne markt, daar uiteindelijk onvermijdelijk op uitkomt. Vandaar de steeds verder gaande productharmonisaties. Vandaar het aansturen op fusies van (nuts)bedrijven tot grote Europese molochen. Big business en big government gaan hand in hand.

  Is deze huidige Europese Unie nog hervormbaar? Kunnen we vanuit de huidige impasse als het ware achteruit rijden, en die hele berg regelgeving à la carte ontbinden en ontvlechten? Wij denken van niet. Daarom denken we dat de enige optie, uiteindelijk, is om eruit te stappen en dan op basis van onafhankelijkheid een aantal afspraken met onze buurlanden aan te gaan. Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Israël, etc. laten zien dat dat prima kan - óók als relatief klein land. We realiseren ons dat door de onrust rondom Brexit vrees bestaat voor een Nexit. Daarom zeggen we steeds: we zijn uiterst sceptisch over EU hervormingen, maar we gaan het op zijn minst proberen. Laat dan maar blijken of het lukt. Daarna geven we de bevolking de kans om deze grondige hervormingspoging - net zoals Cameron dat probeerde namens het Verenigd Koninkrijk - al dan niet weg te stemmen in een referendum.

 1. “FVD staat voor chaotische referenda”
  We willen meer inspraak van de bevolking. Maar dat kan juist heel ordelijk gaan.

  Ja, wij zijn voor referenda. We hebben groot vertrouwen in het publieke debat en denken dat je beter één, of enkele, thema’s kunt uitdiepen en die dan aan een heldere keuze (voor of tegen) kunt onderwerpen, dan alles tegelijk in onontwarbare kluwen zoals bij algemene verkiezingen. Ook denken we dat referenda het enige middel zijn tegen kartelvorming. Je doorbreekt het gesloten bolwerk van de macht alleen door het volk een échte stem te geven. Zwitserland is ons voorbeeld: een échte democratie, waar de bevolking greep heeft op het eigen landsbestuur en extreem tevreden is over de eigen politiek. Met bovendien een zeer hoog welvaartsniveau voor iedereen tot gevolg.

 2. “In het essay over Houellebecq stonden allemaal radicale dingen.”
  Ach welnee. Dat zeggen alleen mensen die het niet hebben gelezen.

  Op 20 mei verscheen in het Amerikaanse tijdschrift American Affairs een lang, doorwrocht artikel van Baudet over het oeuvre van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Baudet had diens boeken gelezen en daar een bredere cultuurkritiek in gezien. Die heeft hij sympathiserend beschreven - want met de pessimistische visie van Houellebecq op de moderne tijd voelt hij best wat verwantschap. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen: hartstikke leuk dat FVD een partijleider heeft die af en toe ook eens een boek leest en daar wat over schrijft. In dit geval over vervreemding en doorgeslagen individualisering. In plaats daarvan werd echter één zinnetje over emancipatie uit de context gehaald en opgeblazen tot een bizar statement over vrouwenrechten, abortus en euthanasie. Wie het stuk zelf leest ziet dat er niets anders wordt bedoeld dan de verworven autonomie van eenieder om zelfstandig te beschikken over leven en dood op te werpen als voorbeeld van radicale vrijheid. Geen oordeel, geen standpunt: alleen een illustratie van wat Houellebecq wil zeggen. Lees het stuk zelf, en glimlach om de bizarre aantijgingen in de media.

 1. “FVD is elitair”
  Onzin, FVD is juist dé democratische vernieuwingspartij van Nederland.

  We willen referenda, democratische vernieuwing en transparante besluitvorming. En dat brengen we soms wat geleerd, met literaire verwijzingen of bloemrijke citaten. Ook dat is iets waarmee je (blijkbaar) gemakkelijk aanstoot geeft in Nederland: soms een ongebruikelijke term hanteren of een academische inslag. Maar laten we wel wezen: dat geeft ook best wat kleur aan het politieke debat.

 1. “FVD is populistisch”
  Tja. Als het niet ‘elitair’ is, dan is het wel weer populistisch…

  Maar populisme is een onduidelijk begrip. Het kan betekenen: iedereen maar naar de mond praten. In dat opzicht zijn wij beslist niét populistisch. We gaan de strijd graag aan op inhoud; we hebben een duidelijk omschreven visie. Maar als populisme betekent: opkomen voor de gewone man en vrouw, staan voor de belangen van de enorme groep Nederlanders die zich niet gehoord voelt: ja, noem ons dan maar hoe je wilt. Daar zullen we in elk geval nooit afstand van nemen. Volgens ons noemt de pers iedereen die tegen verdere uitbreiding van de EU is en de ongecontroleerde immigratie wil stoppen trouwens sowieso al een populist. Best goed gezelschap dus.

 1. “FVD heeft een kliklijn om linkse leraren aan te geven”
  Nee. We willen schoolboeken doorspitten en vooringenomenheid tegengaan.

  In ons onderwijs worden leerlingen en studenten natuurlijk voortdurend geconfronteerd met waarde-oordelen. Dat is onvermijdelijk: elke discussie over maatschappelijke vraagstukken bevat óók normatieve elementen. Maar in hoeverre maken we de nieuwe generaties daar ook van bewust? Bestaat er voldoende vrijheid in het onderwijs om ánders te denken? Er zijn steeds meer leerlingen en ouders die ons benaderen met vragen, en zorgen. Daarom hebben we nu eerst eens de taak opgevat om de meest gebruikte schoolboeken te bekijken. Wat wordt er zoals onderwezen in het geschiedenisonderwijs? Wat staat er over de euro in handboeken economie? En wat wordt er verteld over klimaatverandering in de leergangen biologie, aardrijkskunde en maatschappijleer?

  Dit alles doen we om de sfeer van kennisoverdracht en nieuwsgierigheid te beschermen - niet om die te beperken. We willen een daadwerkelijk open discussie voor leerlingen en studenten, zodat de waarheid boven tafel komt. Alleen in een sfeer van politieke neutraliteit kan dat gestalte krijgen.

  En geheel ten overvloede: FVD treedt uiteraard niet in de privacy van leraren en schoolbestuurders. Wij leggen geen bestand aan met namen of persoonsgegevens van individuele personen. En we gaan ook niemand aan deze of gene ‘schandpaal’ nagelen. We willen gewoon het beste onderwijs voor iedereen. Steun ons!

 1. “Baudet deelde een filmpje van Duitse neonazi-vrouwen”
  Dat die vrouwen ‘neonazi’s’ zouden zijn is complete kolder. Maar belangrijker: gaat het nou om de inhoud of om de herkomst? 

  Vlak voor de verkiezingen van 23 mei ontstond controverse over een filmpje dat Baudet repostte op twitter waarin vrouwen de (extreem negatieve) gevolgen van massale immigratie uit islamitische landen aan de kaak stellen. Ze vertellen over geweld op straat, intimidatie, en erger. Het filmpje eindigt met foto’s van Nederlandse kartelpolitici (Rutte, Jetten, Klaver), die - zo is de aanklacht - niet langer mogen doen alsof ze het niet hebben geweten. Die zin in het Duits maakt een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog gemakkelijk. Dat was niet onze insteek. Wel vinden we het een terecht punt dat veel kartelpolitici de kop maar in het zand blijven steken wanneer het gaat over misdaden door immigranten. En niet zonder reden: recent trad staatssecretaris Mark Harbers (VVD) nog af, nadat onwelgevallige statistieken over misdaden van immigranten waren weggemoffeld in rapportages aan de Tweede Kamer. Wanneer gaan we het nu eens eindelijk over de inhoud hebben? Alle ‘controverse’ wordt er steeds maar weer aan de haren bijgesleept om de negatieve gevolgen van massale immigratie, waaronder voor vrouwen, maar niet te hoeven bespreken.

 1. “De vraag aan Rutte over huilen was ongepast”
  Klopt. Dat was niet handig.

  Tijdens het debat tussen Rutte en Baudet landde de ‘persoonlijke vraag’ van Baudet aan Rutte helemaal verkeerd. Zo simpel is het. Wat Baudet wilde weten was wat er toch schuilgaat achter die eeuwige glimlach. Altijd maar goedgemutst, altijd stralend: is dat echt? De premier komt steeds vaker over als een machine - maar wie is hij nu werkelijk, als mens? Dus wat Baudet bedoelde was: wanneer was je voor het laatst ontroerd? Wanneer viel je even helemaal stil, wanneer was je sprakeloos? Wat heeft je nou écht geraakt, de afgelopen tijd? Waar ging je hart sneller van kloppen? Maar de formulering werkte niet goed. Rutte begreep de overdrachtelijke betekenis van het woordje ‘huilen’ niet goed, of speelde er handig op in; het publiek begon 'boe' te roepen - en toen Rutte vervolgens antwoordde over zijn gestorven zus had hij een soort homerun in het debat gemaakt. Meer kunnen we er niet van maken: het was niet echt handig.

 2. “Baudet gebruikte bewust het ‘omstreden’ woord boreaal”
  Het zit net even anders. Dat woord wérd pas omstreden nadát Baudet het in zijn speech had gebruikt. Pure laster, niets anders dan kwaadwillende framing.

  Het woord 'boreaal' wás niet omstreden, maar het wérd omstreden (zoals dat dan heet) op 21 maart 2019. De dag ná de speech. Toen verschenen er ineens tientallen artikelen van journalisten die wisten te melden dat het woord in Franse context zoiets als 'blank' zou betekenen. Of althans, dat het tientallen jaren geleden, in de context van de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, wel eens zo zou zijn bedoeld. Gebruik van dit woord zou daarmee een ‘dog whistle’ zijn, een gemaskeerde verwijzing, om obscure types aan te spreken. Nogal een complottheorie. ‘Boreaal’ was niet anders bedoeld dan als geografische aanduiding (boreaal betekent 'noordelijk', meridionaal betekent 'zuidelijk'). Het woord leerde Baudet kennen als 11-jarige scholier, toen zijn favoriete docent, Ton Baan, een uitgeverij begon voor boeken met natuurfoto’s, genaamd: Aurora Borealis. Wie overigens goed kijkt, ziet dat alle kwade suggesties in de media over gebruik van dit woord terug te voeren zijn op één enkel rancuneus artikel van ene Marijn Kruk, een journalist uit Parijs die ook stelde dat Baudet blinde bewondering zou hebben voor Jean Marie le Pen, en dat Baudet aan hem zijn proefschrift zou hebben aangeboden (quod non).

 1. “Maar Baudet had wel een ontmoeting met Jean Marie le Pen”
  Ja. Dus?

  In de winter van 2009 verbleef Baudet ruim een maand in Parijs om Franse wetenschappers, politici en journalisten te interviewen voor zijn boek De Aanval op de Natiestaat. Dat boek bevat nogal wat verwijzingen naar het Franse natiebegrip zoals dat sinds de Franse Revolutie tot ontwikkeling is gekomen (via Napoleon naar Ernest Renan, en dan via Charles de Gaulle naar Mitterrand). Dus Baudet struinde de colleges van SciencesPo af, liep de deur van de Sorbonne plat, en sprak uitgebreid met mensen als Rémi Brague, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Marc Fumaroli, Olivier Duhamel, Chantal Delsol, Jean Michel Demetz, en vele, vele anderen. Via verschillende kanalen probeerde hij ook voet aan de grond te krijgen bij politici - en omdat het proefschrift over nationalisme ging, probeerde hij dat met name bij de voorman van de toenmalige nationalistische beweging in Frankrijk: het Front National. Uiteindelijk lukte dat door een mengeling van mazzel en misverstand: de heer Le Pen meende te maken te hebben met een Nederlandse journalist, benaderde het gesprek als een interview (inclusief aanwezige persvoorlichter) en was na afloop teleurgesteld te vernemen dat het primaire doel was geweest om onderzoek te doen voor zijn proefschrift (in De Aanval op de Natiestaat wordt ook op enkele plekken verwezen naar de politiek van Jean Marie Le Pen). Toch heeft Baudet het gesprek ook (samen met historicus Geerten Waling, die Baudet bij zijn bezoek aan Le Pen vergezelde) als interview aangeboden aan zowel Elsevier als Trouw, die dit echter weigerden.

  Jaren later, toen De Aanval op de Natiestaat eenmaal in het Engels was verschenen, is Baudet teruggegaan naar Parijs (en Oxford) om alle mensen die hij eerder had gesproken een exemplaar van het boek aan te bieden. Zo ook Jean Marie le Pen, die hem ervoor bedankte en beleefd het geschenk aannam, hoewel hij erbij zei dat hij geen Engels las, dus het boek ook niet kon lezen. Na tien minuten stond Baudet weer buiten.

 1. “Baudet at met Jared Taylor”
  Klopt.

  'Een geheim, vijf uur durend etentje', zo kopte De Correspondent in december 2017. Natuurlijk was dat niet 'geheim'. Wie in het geheim had willen afspreken, was natuurlijk niet in het centrum van Amsterdam gaan zitten in een van de bekendere établissementen. Wél wilde Baudet ergens rustig een paar uur zitten met deze man, die, zo valt te lezen in het boek Alt America van de (linkse) journalist David Neiwert, geldt als een van de godfathers van de beweging die Donald Trump aan de macht zou hebben geholpen. 'Alt Right', zo werd het genoemd, en op dat moment stonden de kranten er vol van, werd het ene boek na het andere erover gepubliceerd en zag je overal die groene kikker, blijkbaar het symbool van die beweging, op 'memes' voorbij komen - plaatjes en cartoons met vaak sarcastische grappen of cynische statements. De berichtgeving in de media was ronduit ongeïnteresseerd.  Vooringenomen, demoniserend. Toen Baudet de kans kreeg deze Jared Taylor te ontmoeten, zei hij natuurlijk 'ja'. Dat zou toch iedereen moeten doen die zich wil verdiepen in wat er in de wereld gebeurt!? Wie alleen maar praat met wie hij het al eens is, leert nooit eens iets nieuws.

  Tijdens de avond werd gesproken over de heftige conflicten die de Amerikaanse samenleving verscheuren. De American Dream is voor velen omgeslagen in een nachtmerrie. Etnisch conflict is groot. Er gaapt een kloof tussen arm en rijk. Daarbij maakte Taylor zich vooral zorgen over het verdwijnen van de middenklasse als gevolg van onbeperkte vrijhandel (het stokpaardje van Steve Bannon) en worstelde hij met Trumps ambivalente relatie tot Europa (de gevreesde ‘pivot to the East’). Iedereen die zich interesseert voor de huidige politiek in de Verenigde Staten zou dat soort geluiden tot zich moeten laten doordringen. En over het idiote verwijt van ‘racisme’, zie punt 4.

 1. “FVD is antisemitisch”
  Onzin. Wie kritiek heeft op George Soros is geen antisemiet.

  Ook dit onfrisse denken werd FVD aangesmeerd. Aanleiding was dat Baudet op 1 oktober j.l in het radioprogramma Met het oog op morgen aangaf best eens een onderzoek te willen zien naar de invloed van George Soros in Nederland.

  George Soros is een miljardair die jaarlijks enorme bedragen uitgeeft aan het steunen van linkse, pro-immigratie en pro-EU bewegingen in heel Europa (en Amerika). Ook in Nederland subsidieert hij dit soort bewegingen ieder jaar met miljoenen. Via zijn Open Society Foundation steunt en promoot hij in Nederland gedwongen diversiteit bij de politie, islamisering, anti-Zwarte Piet bewegingen, vluchtelingenorganisaties, enzovoorts. Ook was hij zeer actief in het steunen van de voorstanders van het associatieverdrag met Oekraïne in de aanloop naar het referendum dat daarover in Nederland werd gehouden op 15 april 2016.

  Onderzoek naar dergelijke geldstromen in Nederland zou volstrekt onomstreden moeten zijn. Onze inhoudelijke kritiek heeft niets met de joods-Hongaarse achtergrond van Soros te maken. (NB: meermaals heeft FVD ook volledige steun uitgesproken voor de staat Israël en waren ook diverse prominente FVD-politici aanwezig tijdens een recente ‘keppel op’ demonstratie in Den Haag).

 1. “Maar FVD krijgt geld van de Russen!”
  Niet waar. Nooit een cent van die lui gezien.

  En zo is het. Daarover valt niets meer te zeggen.

 1. “Baudet vergeleek EU-leiders met Napoleon en Hitler”
  Ja. Maar een vergelijking is geen gelijkstelling. Er zijn overeenkomsten én verschillen.

  Tijdens het debat met Rutte 'vergeleek' Baudet de EU met de plannen van Napoleon en Hitler voor een - eveneens - verenigd Europa. Nu staat het woord 'vergeleek' tussen aanhalingstekens, omdat de beeldvorming precies gaat over dat woord. Het één met het ander vergelijken is namelijk niets anders doen dan verschillen én overeenkomsten benoemen. Wanneer je een 'auto' en een 'vliegtuig' met elkaar vergelijkt, dan overwegen we: het zijn allebei vervoersmiddelen (overeenkomst), waar meerdere mensen in passen (overeenkomst), het één rijdt, het ander vliegt (verschil), etc. In de volksmond betekent 'vergelijken' echter ook: gelijkstellen. Dus wanneer men verbijsterd uitroept 'Baudet vergelijkt Van Rompuy met Hitler', dan wekt dat - heel vilein - de suggestie dat hij geen enkel verschil zou zien tussen die twee. Wat natuurlijk onzin is. Baudet heeft er echter wél op gewezen dat zowel Napoleon als Hitler de ambitie hadden ons continent te verenigen. Dat veel van de argumenten die zij gebruikten (beter voor de handel, verdedigen tegen andere grootmachten, efficiënter, etc.) dezelfde waren als de argumenten die we nu horen. En dat zij ook, net als tegenwoordig de EU, een obsessie hadden met het (veronderstelde) gevaar van Rusland.

 1. “Baudet is een Poetinknuffelaar”
  Onzin. De enige die Baudet knuffelt is zijn verloofde.

  Wie genuanceerd denkt over de relatie met onze Grote Oosterbuur wordt direct verweten een 'Poetinknuffelaar' te zijn, een Ruslandfreak, etc. Dit soort zwart/wit, goed/fout denken helpt niet om realistische buitenlandpolitiek te voeren. Forum vertrekt vanuit het startpunt dat Rusland een realiteit is waar je niet omheen kunt. Natúúrlijk is Poetin niet ongevaarlijk. Maar je zult er zo goed mogelijk mee moeten omgaan. Daarbij is het ronduit begrijpelijk dat Moskou zich bedreigd voelt door de oprukkende NAVO. Zoals het ook begrijpelijk is dat Poetin, nadat het land bijna geheel ineenstortte onder Jeltsin, de teugels strak aanhaalt. Dit gaat niet om goedpraten of om bewondering: het is een constatering. Zoals we ook kunnen constateren dat een groot land als Rusland nooit zou kunnen accepteren dat het de Krim zou kwijtraken. Daarom heeft de EU met haar naïeve ‘associatieverdrag’ met Oekraïne en haar steun voor de staatsgreep in Kiev, de huidige spanningen mede veroorzaakt.

  Overigens zijn wij van mening dat iedere machthebber met dictatoriale eigenschappen die tot in het buitenland tegenstanders laat vermoorden een niet te onderschatten bedreiging vormt. Of die nu in Rusland, Turkije, Iran of Saoedi-Arabië zit. Daarom vinden we dat Nederland onmiddellijk zijn achterstallige bijdrage aan de NAVO moet betalen. Onze defensie-uitgaven moeten per direct naar 2 procent van het BBP. We delen deze wereld immers niet met louter lieve mensen van goede wil.

 1. “FVD is nooit aanwezig in de Tweede Kamer”
  Onzin. 

  Het kartel is zó met ons bezig dat het blijkbaar evenzeer nieuws is wanneer Hiddema en Baudet er zijn, als wanneer ze er niét zijn. Maar volgens de laatste overzichtjes draaien we prima mee in de debatten (Baudet behoort zelfs tot de Kamerleden die de meeste plenaire debatten hebben gedaan) en groeit onze beweging als kool - dus kiezers hebben ook volop steun voor onze optredens in de Kamer.


Hèhè...was dat het?

Nou, voorlopig. Er komen vast nog heel veel andere redenen voor de media, de kartelpartijen en anderen die tegen onze vernieuwingsagenda zijn, om ons weg te zetten, te brandmerken, te framen, enzovoorts. We laten ons er niet door afleiden. En we gaan ook niet onze mond houden. We blijven keihard strijden voor democratische vernieuwing, een kleinere overheid, minder immigratie, géén 1.000 miljard naar ‘klimaat’ en herstel van onze soevereiniteit. Daar doen we dan graag nog een ingrijpende verbetering van het onderwijs en de pensioenen, een herstel van de gezonde woningmarkt en een radicaal snoeien in de zorgbureaucratie bovenop. Met uw steun natuurlijk! Want alleen samen kunnen we dit realiseren.

Bent u nog geen lid? Meld u nu aan voor maar €25 per jaar.