Ouderenzorg en 'voltooid leven'

Ouderenzorg en 'voltooid leven'
  • Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie
  • Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten
  • Geen 'voltooid leven' wet

De ouderenzorg is in de afgelopen 7 jaar afgebroken. In 2013 nam het partijkartel wetten aan die erop gericht waren ouderen langer thuis te laten wonen. In theorie een mooie gedachte; veel ouderen geven zelf immers aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. In de praktijk bleek dit echter een bezuiniging. Terwijl maar liefst 800 verzorgingshuizen hun deuren moesten sluiten, werden ook de eisen voor de verpleeghuizen verhoogd. Hierdoor viel een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. De ouderen die in dit gat vallen, krijgen met tal van problemen te maken.

Het Ouderenfonds meldt dat ruim de helft van alle ouderen eenzaam is. De activiteiten en gezamenlijk eten in verzorgingshuizen worden wegbezuinigd, en hier komt steeds minder voor in de plaats. Thuiszorg kan hier slechts beperkt hulp bieden, omdat die ook weer aan zeer strikte roosters gebonden is. Eenzaamheid en depressie leiden vaak tot lichamelijke klachten, waarmee ouderen op de spoedeisende hulp terecht komen. En hoewel ze dan vaak onvoldoende ziek zijn om opgenomen te worden, kunnen ze ook niet naar huis, wat een (vaak langdurige) opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakt. Jaarlijks worden tienduizenden ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen, wat leidt tot 300 tot 700 miljoen jaarlijkse extra kosten.

Ouderen zijn onvoorwaardelijk deel van onze samenleving, en de voorgestelde ‘voltooid leven’-wet dreigt een stoplap te worden voor de problemen die zijn veroorzaakt door de afbraak van de ouderenzorg. Het gevoel van een ‘voltooid leven’ blijkt in een groot aantal gevallen ingegeven door eenzaamheid en een gevoel van buiten de maatschappij te staan. Dit is een direct gevolg van het desastreuze beleid rond ouderenzorg van de afgelopen kabinetten. Wij willen deze problemen bij de wortel aanpakken en ouderen weer het gevoel geven dat ze gekoesterd worden.

Mensen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden moet de mogelijkheid worden geboden tot euthanasie. De huidige euthanasiepraktijk is veilig voor patiënt en arts, zorgvuldig, transparant en toetsbaar, en heeft een groot draagvlak onder alle beroepsgroepen. Wij steunen dan ook het recht van mensen aan het einde van hun leven die ondraaglijk lijden om voor euthanasie te kiezen.

FVD wil:

  1. Uitbreiden thuiszorg en huishoudelijke hulp op een zo’n klein mogelijke schaal.
  2. Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie (bijv. generatiewoningen, zie ook: Wonen)
  3. In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van verzorg- en verpleeghuizen.
  4. Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten.
  5. De huidige euthanasiewetgeving handhaven.
  6. Geen aanvullende wet ‘voltooid leven’.