Veiligheid en justitie

Veiligheid en justitie
 • Betere salariëring agenten
 • Heropenen politiebureaus
 • Illegaliteit strafbaar stellen

De afgelopen decennia zijn we een ruwe en harde samenleving geworden. Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag - ook in vergelijking met ons omringende landen. De aangiftebereidheid is in tien jaar gekelderd. Het vertrouwen in de rechtsstaat staat onder druk. Het gevoel van onveiligheid neemt toe. Deze trends moeten worden gekeerd.

Net als in Duitsland moet de politie alle misdrijven in beginsel in behandeling nemen. Het OM moet vervolgen, tenzij er goede reden is om dat níét te doen. De Duitse politie behaalt een opsporingspercentage van 50%. In Nederland is dat slechts ca. 20%. Daarnaast moet veel meer steun gegeven worden aan de politiemensen op straat. Politiebureaus moeten enerzijds terug in de woonwijken en plattelandsgebieden waar ze zijn wegbezuinigd, met meer wijkagenten. Anderzijds willen we meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Meer recherche én meer blauw op straat. De politie moet met gezag kunnen optreden indien nodig. We willen goede samenwerking, oog voor professionalisering en ruimte voor goede opleidingen.

Zware misdrijven willen we zwaarder bestraffen. Bij veroordeling voor een delict wordt ieder slachtoffer maar ook ieder eerder delict proportioneel en cumulatief meegewogen. Recidivisten eerder en langer in de cel. Zeer actieve veelplegers komen nu pas in een ISDtraject (Instelling Stelselmatige Daders) na tien misdrijven in de afgelopen vijf jaar. Dat moet worden teruggebracht naar drie. We willen minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten, waarvan de rechter slechts goed gemotiveerd mag afwijken.

In gevangenissen moet worden gehandhaafd op wangedrag. Misdragingen moeten leiden tot verlenging van de detentieperiode. Ontsnappingspogingen worden strafbaar. En aanpak van jeugdbendes door vroegtijdige signalering, gedragsgerichte aanpak en beter toezicht op - en aanpak van - jeugdige criminelen en recidivisten.

FVD is voor modernisering van het drugsbeleid. Het huidige beleid is mislukt: het kost de politie ontzettend veel tijd en geld, maar is volledig ineffectief. Het staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis. FVD wil het drugsbeleid moderniseren door softdrugs geleidelijk te legaliseren en door meer aandacht aan preventie en de behandeling van drugsverslaving te besteden. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder worden bestraft.

FVD wil:

 1. Salarisverhoging politieagenten op straat. Uitbreiden wijkagenten. Heropening politiebureaus.
 2. Meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde (zware) criminaliteit.
 3. Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen.
 4. Opportuniteitsbeginsel vervangen door legaliteitsbeginsel.
 5. Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten en recidivisten eerder vastzetten.
 6. Strenger straffen misdragingen in gevangenissen, strafbaar stellen ontsnappingspogingen.
 7. Geen vervroegde vrijlating meer na tweederde van het uitzitten van de straf.
 8. Cumulatieve straffen. Minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten. Drie ernstige misdrijven: levenslange gevangenisstraf.
 9. Veroordeling voor een ernstig misdrijf en een dubbel paspoort? Denaturalisatie en uitzetting. Asielzoekers en statushouders die een ernstig misdrijf plegen worden direct vast- en uitgezet.
 10. Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.
 11. Herinvoeren grenscontroles: grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectief aanpakken.
 12. Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.