Privacy en digitalisering

Privacy en digitalisering
 • Intrekken van de sleepwet
 • Verplichting tot privacy en security by design
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken

Privacy zien wij als voorwaarde voor een vrije samenleving. De Nederlandse grondwet waarborgt door het recht op briefgeheim dat iedere burger zonder toezicht van overheidswege en zonder (zelf)censuur vertrouwelijk met anderen kan communiceren. Door verregaande digitalisering is het echter mogelijk om enorme hoeveelheden privacygevoelige informatie te vergaren en op te slaan.

Ook wordt het steeds moeilijker om het recht op “vergetelheid” te laten gelden. Big Tech-bedrijven verkopen grote hoeveelheden persoonlijke data door. Het beveiligen van deze informatie en beperken van doorverkoop is veel te slecht gewaarborgd.

Wij zijn voor een minimale dataverzamelingen door de overheid en Big Tech-bedrijven. Dat kan al door betere handhaving van reeds bestaande wet- en regelgeving. Dat gebeurt niet. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 bijna 27.000 datalek-meldingen ontvangen, maar noemenswaardige sancties blijven achterwege.

Zonder goede privacybescherming, geen vrijheid. Schendingen van privacy zijn een internationaal, grensoverschrijdend probleem geworden. De uitwerking van de Brusselse wetgeving (GDPR) naar de Nederlandse AVG heeft geleid tot een onmogelijke kluwen aan wetjes en regeltjes. Die het bovendien MKB’ers en ZZP’ers extreem moeilijk maken om aan klantenbinding te doen.

De dreiging vanuit jihadistische hoek mag geen excuus voor massasurveillance worden. Inlichtingendiensten moeten meer bevoegdheden en middelen krijgen om de radicaal-islamitische dreiging in de gaten te houden. Maar daarbij hoeft de privacy van gewone Nederlanders niet in het geding te komen. FVD wil het referendum over de Sleepwet respecteren en die wet intrekken.

Wij willen:

 • Beschermen van de mogelijkheid om met cash geld te betalen.
 • Burgers de baas laten zijn over hun eigen data, in plaats van Bigtech-bedrijven.
 • Intrekken van de Sleepwet.
 • Stoppen anti-MKB EU-wetgeving, zoals de General Data Protection Regulation 2018.
 • Strengere sancties van de Meldplicht Datalekken onder de WBP.
 • Een Nederlandse variant maken van de GDPR 2018.
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken. Mogelijkheid burger opvragen data-dossier.
 • Verplichting tot privacy en security by design.
 • Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.
 • Als overheid geen gebruik maken van Huawei en andere riskante Chinese apparatuur.
 • Afschaffen nutteloze cookiewet en verplichte meldingen daaromtrent.