Natuurbeheer

Natuurbeheer
  • Steun voor boeren die natuur de ruimte geven
  • Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers
  • Modernisering stikstofnormen naar Duits model

Wij koesteren de Nederlandse natuur. Er in vertoeven is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Goed beheren en verzorgen op een verstandige manier is cruciaal.

Het Nederlandse landschap is cultuurlandschap. Er is nog maar weinig van oorsprong natuurlijks aan. Wij hebben vertrouwen in boeren die op een duurzame manier produceren. En in eigenaren van landgoederen die alles in het werk stellen om hun landgoed in goede staat te houden. En ook in jagers die zorgvuldig overtollig wild afschieten. Tenslotte steunen we particuliere verenigingen die zich inzetten voor het behoud van mooie stukjes onbebouwd Nederland.

Bosbeheer kan heel goed aan particulieren worden overgelaten. Onze belangrijkste maatregel om de ‘natuur’ in stand te houden is beperking van bevolkingsgroei door te stoppen met massale immigratie. Dat is het enige dat de drang naar bebouwing van het landschap stopt. Daarnaast rekenen we vooral op particulier initiatief, dat de overheid moet faciliteren, in plaats van tegenwerken. We vragen daarbij de huidige terreinbeherende instanties om hun gebieden meer open te stellen voor bezoekers en dagrecreanten. De massale bomenkap die we de laatste jaren zien, hoofdzakelijk voor het verstoken in biomassacentrales, moet stoppen. In plaats daarvan planten we meer bomen aan.

Er is geen stikstofprobleem, maar een boekhoudkundig probleem. FVD wil de stikstofnorm naar Duits model invullen. Inkrimping van de veestapel is onnodig: boeren kunnen gewoon blijven boeren. Ook hoeft de maximumsnelheid niet omlaag en kan er gewoon gebouwd blijven worden.

FVD wil:

  1. Steun voor boeren die op hun land de natuur de ruimte geven.
  2. Ruimte voor natuur, recreatie en woningbouw creëren op de plek waar nu Schiphol ligt.
  3. Geen bomenkap voor ‘nieuwe natuur’ en biomassa, maar aanplant bomen stimuleren.
  4. Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers en dagrecreanten.
  5. Ondersteuning van private inspanningen op gebied van natuurbehoud.
  6. Modernisering stikstofnormen naar Duits model.